Adrodd am waith trwsio

Beth yw'r mater?

Mae sicrhau bod eich cartref yn cael gofal da yn flaenoriaeth allweddol i ni, felly mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni os bydd unrhyw beth yn mynd o’i le. Fel y landlord, ni sy’n gyfrifol am gyflawni rhai tasgau trwsio, ac rydych chi’n gyfrifol am rai ohonynt.

Adrodd am waith trwsio: ar-lein | ffonio 0800 052 2526

Os ydych chi’n credu bod Nwy yn gollwng gyda chi, ffoniwch Wales and West Utilities ar 0800 111 999 ar unwaith

Os bydd eich Larwm CO yn canu, ffoniwch Wales and West Utilities ar 0800 111 999 ar unwaith

Gwasanaeth gwresogi y tu allan i oriau

Dim ond argyfyngau y bydd ein timau yn eu mynychu (fel arfer mewn argyfwng, bydd perygl i ddiogelwch neu berygl yr achosir difrod helaeth i’r eiddo)

Darllen mwy

Rydw i'n gwybod mai fi sy'n gyfrifol am y gwaith, ond beth os na fyddaf yn gallu ei wneud?

Os ydych yn agored i niwed, yn oedrannus neu’n anabl ac os na allwch wneud y gwaith trwsio hwn eich hun, a oes gennych chi berthynas, ffrind neu gymydog y gallent eich helpu? Fel hyn, efallai y bydd modd i chi drefnu bod eich problem yn cael ei datrys yn gyflymach. Os na, dylech lenwi’r ffurflen gwaith trwsio a byddwn yn gwneud apwyntiad pan fydd gennym slot ar gael.Repairs form

A ydw i'n gallu adrodd am waith trwsio dros y ffôn?

Ydych. Os ydych yn dymuno ein ffonio, mae’n llinell gwaith trwsio ar agor rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhoddir sylw i’r holl waith trwsio nad yw’n waith brys yn ystod yr oriau hyn. Dydd Llun (neu ddydd Mawrth ar ôl Gwyliau Banc) a’r boreau yw’r adegau prysuraf gan amlaf ar gyfer ein llinell gwaith trwsio, felly os nad oes brys arnoch, ffoniwch ar ôl 2pm.

Sut ydw i'n gallu adrodd am waith trwsio os ydw i'n Lesddeiliad?

Lesddeiliaid, darllenwch delerau eich prydles cyn rhoi gwybod am unrhyw atgyweiriad i’ch cartref.

A ydw i'n gallu adrodd am waith trwsio o hyd os bydd y difrod wedi cael ei achosi gennyf i neu ffrind/aelod o'r teulu?
Os yw’r gwaith trwsio y mae angen ei wneud wedi cael ei achosi gan rywbeth yr ydych chi neu’ch teulu / ffrindiau wedi’i wneud, byddwch chi’n gyfrifol am drefnu a thalu am y gwaith trwsio hwn 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here