Beth yw'r mater?

Cyddwysiad yw un o achosion mwyaf problemau llwydni a lleithder yn y cartref.  Bydd cyddwysiad yn ffurfio pan na fydd yr aer y tu mewn yn gallu dal rhagor o wlybaniaeth.

Bydd teulu cyfartalog yn creu dros 100 peint o wlybaniaeth yr wythnos wrth gyflawni tasgau arferol yn y cartref megis coginio, golchi dillad, smwddio, defnyddio’r peiriant sychu dillad ac ymolchi.  Gall hyn arwain at gyddwysiad yn cronni, sy’n gallu achosi llwydni

Gallwch leddfu’r broblem trwy ddilyn rhai camau syml:

 • rhoi cloriau ar sosbenni, sychu dillad y tu allan ac osgoi defnyddio gwresogyddion paraffîn neu nwy potel
 • agor ffenestr yr ystafell wely am 15 munud bob bore
 • sicrhau bod eich cartref wedi cael ei inswleiddio yn dda
 • gwresogi’ch cartref ychydig yn fwy
 • awyru ystafelloedd yn rheolaidd a gadael drysau ar agor er mwyn caniatáu i’r aer gylchdroi, oni bai eich bod yn coginio neu’n cael cawod
 • os ydych yn coginio, yn cael cawod neu’n cael bath – bydd agor y ffenestr, rhoi’r ffan ymlaen a chau drws yr ystafell yr ydych chi ynddi yn helpu

Cyngor defnyddiol er mwyn cael gwared ar lwydni

Os achosir y llwydni yn eich cartref gan gyddwysiad, gallwch gael gwared arno fel arfer trwy ddilyn y camau hyn, fel yr argymhellir gan NHS.co.uk:

 • Gwisgwch gogls, menig rwber hir a mwgwd sy’n gorchuddio eich trwyn a’ch ceg er mwyn diogelu’ch hun rhag sborau llwydni.  Agorwch y ffenestr yn yr ystafell ond cadwch y drysau ar gau er mwyn atal sborau rhag lledaenu i rannau eraill o’r tŷ.
 • Gwnewch yn siŵr bod gennych chi gwdyn plastig er mwyn dal unrhyw lenni a deunyddiau, dillad a theganau meddal sydd yn llwydni i gyd.  Dylid golchi llenni a deunyddiau gyda siampŵ a sychlanhau unrhyw ddillad mewn ffordd broffesiynol.
 • Dylech lenwi bwced â dŵr ac ychydig ddeunydd glanhau ysgafn fel hylif golchi llestri neu sebon a ddefnyddir er mwyn golchi dillad â llaw.
 • Defnyddiwch glwtyn wedi’i roi yn y dŵr sebonllyd i sychu’r llwydni oddi ar y wal yn ofalus.  Byddwch yn ofalus na fyddwch yn ei frwsio, oherwydd y gall hyn ryddhau sborau llwydni.
 • Ar ôl i chi orffen, defnyddiwch glwtyn sych er mwyn sychu’r gwlybaniaeth oddi ar y wal.
 • Ar ôl hynny, rhowch y clytiau mewn cwdyn plastig a’u taflu i ffwrdd.
 • Dylid glanhau pob arwyneb yn yr ystafell yn drylwyr er mwyn cael gwared ag unrhyw sborau.

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar y datrysiadau hyn ac os oes gennych chi broblem o hyd, llenwch y ffurflen er mwyn gofyn am archwiliad.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here