Amdanom ni

Ni yw Tai Wales & West a’n gweledigaeth yw sicrhau twf cadarn a chynaliadwy er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl.

Rydym yn rheoli dros 12,000 o gartrefi fforddiadwy ac o ansawdd uchel yn ardaloedd 15 awdurdod lleol ar draws Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys dros 3,000 eiddo pwrpasol ar gyfer pobl hŷn, yn ogystal â datrysiadau llety â chymorth arloesol i bobl sydd ag amrediad o anghenion penodol.

Yn yr adran hon, gallwch ddarllen am ein gwreiddiau a’n profiad ym maes tai cymdeithasol yng Nghymru dros 50 mlynedd, ynghyd â’n cyflawniadau hyd yn hyn a’n nodau a’n huchelgais ar gyfer y dyfodol.

Dysgu mwy

Ein perfformiad

Rydym yn gweithio’n barhaus i wella ansawdd y gwasanaethau ar gyfer ein preswylwyr. Rydym yn agored ac yn dryloyw ynghylch pa mor dda yr ydym yn ei wneud, fel bod ein preswylwyr yn gallu gwybod yr hyn i’w ddisgwyl a’r hyn yr ydym yn ei wneud er mwyn gwella. Bob blwyddyn, byddwn yn cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol a’n Datganiadau Ariannol, yn ogystal â’n Cynllun Busnes, sy’n rhoi gwybodaeth am ein perfformiad. Yn ogystal, rydym yn cyhoeddi crynodeb o’n hunanwerthusiad fel rhan o’n cylchgrawn i breswylwyr, In Touch.


Ein Pobl
Mae llwyddiant ein sefydliad o ganlyniad i waith ein tîm ymroddedig o dros 400 o staff sy’n gweithio ar draws Cymru.

Strwythur y grŵp
Mae Grŵp Tai Wales & West yn cynnwys sawl cwmni – Cymdeithas Tai Wales & West, Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria, Mentrau Castell, Datblygiadau Enfys a Chartrefi Castell.

Dyfarniad Rheoleiddiol Interim

Tai Wales & West – Dyfarniad Rheoleiddiol Interim

Asesiad: Mawrth 2021

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol (Dyfarniad Gorffennaf 2019 wedi’i gadarnhau).
  • Hyfywedd Ariannol – Safonol (Dyfarniad Gorffennaf 2019 wedi’i gadarnhau).

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth.

Ein gwerthoedd

Mae’n gwerthoedd yn rhan ganolog o bopeth a wnawn fel sefydliad, gan adlewyrchu ein diwylliant, y ffordd yr ydym yn gweithio gyda phreswylwyr a sut yr ydym yn trin ein staff.

Teg

Cytbwys, canmol pan ddylid gwneud hynny a beirniadu mewn ffordd adeiladol. Dull gweithredu cynhwysol, gan barchu urddas ac unigolrwydd pawb

Agored

Agored i newid, wedi ymrwymo i ddysgu a gwelliant parhaus. Tryloyw, gonest a dibynadwy

Cyfrifol

Proffesiynol, herio’r trefniadau presennol, ymgymryd â’r cyfrifoldeb dros faterion a defnyddio ein menter er mwyn dal ati a sicrhau eu bod yn cael eu datrys

Cefnogol

Hawdd delio â ni, hawdd troi atom a hygyrch. Croesawgar, gofalgar, yn gwrando ac yn ymateb

Effeithlon

Gwneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau bod ein gweithgareddau yn cael cymaint o effaith ag y bo modd

Ein gwerthoedd

Mae’n gwerthoedd yn rhan ganolog o bopeth a wnawn fel sefydliad, gan adlewyrchu ein diwylliant, y ffordd yr ydym yn gweithio gyda phreswylwyr a sut yr ydym yn trin ein staff.

Teg

Cytbwys, canmol pan ddylid gwneud hynny a beirniadu mewn ffordd adeiladol. Dull gweithredu cynhwysol, gan barchu urddas ac unigolrwydd pawb

Agored

Agored i newid, wedi ymrwymo i ddysgu a gwelliant parhaus. Tryloyw, gonest a dibynadwy

Cyfrifol

Proffesiynol, herio’r trefniadau presennol, ymgymryd â’r cyfrifoldeb dros faterion a defnyddio ein menter er mwyn dal ati a sicrhau eu bod yn cael eu datrys

Cefnogol

hawdd delio â ni, hawdd troi atom a hygyrch. Croesawgar, gofalgar, yn gwrando ac yn ymateb

Effeithlon

Gwneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau bod ein gweithgareddau yn cael cymaint o effaith ag y bo modd

Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here