Beth yw'r mater?

Os yw’ch larwm carbon monocsid yn canu yn gyson ac nid oes unrhyw un sy’n bresennol yn teimlo’n sâl, dylech ddiffodd pob dyfais nwy a sicrhau bod pawb yn eich cartref yn gadael yr eiddo.

Ffoniwch y gwasanaethau brys ar gyfer nwy ar unwaith ar 0800 111 999.

Os bydd unrhyw un yn eich cartref wedi cael cyswllt â lefelau carbon monocsid isel, efallai y byddant yn cwyno am y canlynol:

  • pennau tost
  • dryswch
  • teimlo’n ymosodol
  • cyfog
  • chwydu a/neu ddolur rhydd

Gallai symptomau ddifrifol gynnwys:

  • y croen yn troi’n lliw llwyd-las
  • anadlu’n gyflym a chael anhawster anadlu
  • lefel ymateb ddiffygiol, gan arwain at ddiffyg ymateb

Os bydd gan unrhyw un yn eich cartref y symptomau hyn, dylech adael yr eiddo a cheisio cyngor meddygol ar unwaith.

Os yw eich larwm yn canu o bryd i’w gilydd, mae’n debygol bod angen gosod batri newydd ynddo. I wneud hyn, tynnwch orchudd y larwm i ffwrdd, gan osod batri newydd ynddo.