Beth ydych chi'n chwilio amdano?

Chwilio am gartref

Mae gan Dai Wales & West dros 12,000 eiddo yn ardaloedd 15 o awdurdodau lleol ar draws Gogledd, De a Gorllewin Cymru.

Mae mwyafrif ein cartrefi yn rhai i’w rhentu. Mae’r rhain yn amrywio o fflatiau un ystafell wely a chartrefi mwy o faint i deuluoedd, i fflatiau ymddeol a gofal ychwanegol.

Rydym yn ddatblygwr mawr sy’n adeiladu cannoedd o gartrefi newydd fforddiadwy ac o ansawdd uchel bob blwyddyn, i’w rhentu mewn mannau lle y byddwch yn dymuno byw. Yn ogystal, rydym yn gwerthu cartrefi newydd trwy ein cynlluniau Perchentyaeth Cost Isel.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn byw yn un o’n cartrefi, defnyddiwch yr offeryn chwilio am gartref uchod, a fydd yn dweud wrthych yr hyn y mae angen i chi ei wneud er mwyn gwneud cais.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw Gofal Ychwanegol?
Nid fflat neu dŷ yn unig yw gofal ychwanegol – eich cartref chi ydyw, a bydd gennych eich drws ffrynt eich hun. Trwy symud i un o’n cynlluniau, gallwch gychwyn ar gyfnod newydd yn eich bywyd, gan wybod y gallwch chi fyw bywyd annibynnol yma a bod gofal a chymorth ar gael gan ein tîm cymorth ar y safle pan fydd ei angen arnoch.

Mae pob unigolyn yn wahanol, felly fel preswylydd, bydd y gofal a’r cymorth a ddarparir yn dibynnu ar eich anghenion. Mae cyfle i chi gymdeithasu, cyfarfod pobl newydd a mwynhau dysgu sgiliau newydd hefyd.

Beth yw cost y cynllun perchentyaeth cost isel?
Gweithredir y cynllun hwn gan Dai Wales & West mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r rhai sy’n prynu eiddo am y tro cyntaf ac sy’n dymuno gwneud hynny, ond nad ydynt yn gallu talu’r gost lawn o brynu eu cartref cyntaf. 

Cynigir cartrefi dan y cynlluniau i brynwyr am 70% o’u gwerth ar y farchnad agored.  Byddech chi’n berchen ar yr eiddo yn llwyr, ond byddai Tai Wales & West yn dal pridiant cyfreithiol dros  y gyfran ecwiti 30% sy’n weddill.  Dim ond am y 70% y byddai angen i chi sicrhau morgais/blaendal, ac ni fyddai unrhyw log na rhent yn daladwy ar y gyfran ecwiti o 30%.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos trwy gyfrwng morgais mewn egwyddor eu bod yn gallu talu am 70% o werth yr eiddo.  Byddai gofyn i gwmnïau morgais gael blaendal o rhwng 5% a 15% o hyd fel arfer.

Bydd prynu eiddo trwy’r cynllun yn golygu talu’r costau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored, gan gynnwys prisiad, ffioedd  arolwg a morgais, ffioedd cyfreithiol a threth stamp.

A ydych chi'n caniatáu anifeiliaid anwes?
Ydym, mewn bron pob achos – rydym yn ymwybodol o’r hapusrwydd a’r gwmnïaeth y gall anifeiliaid anwes ei chynnig, ond gofynnwn i chi ddilyn rhai rheolau syml. A fyddech gystal ârhoi gwybod i’ch swyddog tai os ydych yn bwriadu cael anifail anwes. Pan fyddwch yn berchen ar anifail anwes, dylech ofalu amdanynt mewn ffordd gyfrifol, gan sicrhau na fyddant yn peri niwsans i gymdogion. Ni chaniateir i chi gadw unrhyw anifail sydd wedi’i gofrestru dan Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus 1976, a dim ond os ydych chi wedi cael tystysgrif eithrio gan lys y cewch chi gadw ci sydd wedi’i gofrestru dan Ddeddf Cŵn Peryglus 1991. Cysylltwch â’ch swyddog tai os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau neu os bydd angen i chi gael cyngor. 
Sut ydw i i drosglwyddo i gartref arall Tai Wales & West?
Os ydych chi’n dymuno symud tŷ, y ffordd hawsaf yw cyfnewid gyda rhywun arall sy’n byw mewn tŷ y mae landlord cymdeithasol cofrestredig yn berchen arno. Mae HomeSwapper yn wefan lle y gall pobl sy’n dymuno symud nodi manylion yr hyn y maent yn ei ddymuno a chael eu cyfateb gyda phobl arall sy’n dymuno symud. 

Gall preswylwyr Tai Wales & West gofrestru am ddim ar HomeSwapper ac ar ôl i chi gofrestru, gallwch bostio manylion yr hyn yr ydych yn chwilio amdano a’r hyn yr ydych yn ei gyfnewid. Bydd HomeSwapper yn chwilio am unrhyw bosibiliadau yn awtomatig, gan roi gwybod i chi am unrhyw gyfleoedd addas posibl.

Ar ôl i chi ddod o hyd i rywun i gyfnewid â nhw, cysylltwch â’n Tîm Dewisiadau Tai ar 0800 052 2526 neu anfonwch e-bost atom, at housingoptionsteam@wwha.co.uk. Byddant yn anfon y ffurflen gyfnewid atoch i’w llenwi a’i dychwelyd cyn y gallwn ni gymeradwyo’r cam o gyfnewid.

Cyn gwneud cais cydgyfnewid, dylech sicrhau:

  • Eich bod wedi bod yn denant ers dros 12 mis
  • Bod eich holl daliadau rhent wedi cael eu talu
  • Bod eich cartref mewn cyflwr da iawn
  • Bod yr eiddo yr ydych yn bwriadu symud iddo yn addas i’ch anghenion
  • Nad ydych yn torri unrhyw un o amodau eraill eich cytundeb tenantiaeth
Sut allaf i gyfnewid cartref?
Os ydych eisoes yn byw mewn cartref Wales & West ond nid yw’n addas i chi mwyach, gallwch ofyn am drosglwyddiad.Os ydych yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Abertawe neu Wrecsam, ffoniwch ein Tîm Dewisiadau Tai ar 0800 052 2526 (9am-5pm, dydd Llun i ddydd Gwener), a fydd yn gallu trafod eich dewisiadau gyda chi. 

Ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol eraill, bydd yn rhaid i chi gysylltu â’r awdurdod lleol yn yr ardal yr ydych yn dymuno symud iddi, gan ymuno â’u Cofrestr Tai Cyffredin nhw.

Cyn gwneud cais am drosglwyddiad, dylech sicrhau:

  • Bod eich holl daliadau rhent wedi cael eu talu
  • Bod eich eiddo mewn cyflwr da
  • Nad ydych yn peri unrhyw niwsans i’ch cymdogion

 

Efallai yr hoffech ystyried cydgyfnewid, oherwydd y gallai hyn gynyddu’ch siawns o ddod o hyd i gartref addas yn gyflymach.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here