Beth yw'r mater?

Chi sy’n gyfrifol am hyn. A ydych chi wedi ceisio gosod bwlb golau newydd yn ei le? Mae’n rhywbeth eithaf syml i’w wneud os byddwch yn dilyn y camau hyn.

Dilynwch y camau syml hyn:

  1. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod y golau wedi’i ddiffodd a bod y bwlb wedi oeri.
  2. Gan ddibynnu ar uchder eich golau, gwnewch yn siŵr eich bod yn sefyll ar ysgol gadarn a diogel.
  3. Tynnwch y bwlb nad yw’n gweithio i ffwrdd yn ofalus trwy ei droi yn groes i’r cloc. Os oes soced bidog ar eich bwlb (peg metel bach ar y naill ochr a’r llall), bydd angen i chi ei wthio i fyny (neu i lawr) yn ysgafn cyn ei droi.
  4. Dylech osod bwlb newydd o’r un fath yn lle’r hen un, a gallwch brynu’r rhain mewn unrhyw siop drydanol neu DIY. Argymhellwn eich bod yn defnyddio bwlb halogen sy’n arbed ynni ac a fydd yn para’n hirach. Mae bylbiau rhad yn tueddu i fethu yn fwy rheolaidd na bylbiau o ansawdd da.
  5. Er mwyn gweld a yw’n gweithio, trowch y golau ymlaen wrth y switsh neu’r soced, gan sicrhau nad ydych yn cyffwrdd y bwlb.
  6. Llwyddiant! 

Mewn ystafelloedd ymolchi, pan fo’r gosodiad golau yn uned seliedig, eich cyfrifoldeb chi yw disodli’r bylb o hyd. Yn yr achos hwn, fel o’r blaen, arhoswch nes bod y bylb wedi oeri a defnyddiwch ysgol ddwbl er mwyn sicrhau mynediad diogel. Dylech droi’r gosodiad golau cyfan neu dynnu’r sgriwiau allan er mwyn cael gafael ar y bylb golau 2D. Ar ôl tynnu’r gorchudd i ffwrdd, tynnwch y bylb allan trwy ddal y canol plastig sgwâr. Ar ôl ei thynnu allan, gosodwch fylb newydd yn ei lle. Gellir prynu’r rhain yn y rhan fwyaf o siopau DIY neu archfarchnadoedd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here