Sylwer y bydd ein swyddfeydd ar gau ar ddydd Llun Gŵyl y Banc, 26 Awst 2019.  Byddwn yn ailagor am 8.30am ar ddydd Mawrth 27 Awst 2019.
Dileu

Beth yw'r mater?

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod mewn perygl, ffoniwch 999 er mwyn adrodd am y mater i’r heddlu.

Ffoniwch 101 i adrodd am ddigwyddiad blaenorol.

Os yw’r unigolyn sydd wedi cael eu cam-drin neu a fu’n destun trais yn teimlo’n rhy ofnus i aros yn eu cartref ac maent yn ceisio lloches, ceir asiantaethau eraill sy’n gallu helpu.

Rhadffôn Llinell Gymorth Genedlaethol Trais Domestig 0808 2000 247 – mae llinell gymorth Rhadffôn 24 awr (a gaiff ei rhedeg mewn partneriaeth rhwng Cymorth i Fenywod a Refuge) ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos. Caiff ei rhedeg gan wirfoddolwyr a
gweithwyr cymorth benywaidd sydd wedi cael hyfforddiant llawn, a bydd pob galwad yn gyfrinachol.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn Cymru Gyfan ar gyfer Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 0808 8010800

Llinell gymorth gan Lywodraeth Cymru sy’n darparu gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sy’n dioddef cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod. Mae’r llinell yn wasanaeth sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac mae staff ar gael 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos. Maent yn darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaeth cyfeirio i unrhyw un sy’n dioddef.

Llinell Gymorth Dyn 0808 801 0321

Mae Llinell Gymorth Dyn Cymru Ddiogelach yn darparu cymorth cyfrinachol am ddim i ddynion sy’n wynebu cam-drin domestig yng Nghymru. Mae ar gael bob dydd Llun a dydd Mawrth rhwng 10am a 4pm a bob dydd Mercher rhwng 10am ac 1pm.

Llinell Cyngor i Ddynion, Ffoniwch 0808 801 0327

Llinell gymorth gyfrinachol i ddioddefwyr trais domestig gwrywaidd heterorywiol, hoyw a deurywiol a gweithwyr rheng flaen. Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm neu trowch at y wefan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here