Beth yw'r mater?

Rydym yn dymuno bod preswylwyr ein cartrefi yn gallu mwynhau eu bywyd heb ofidio am droseddu, niwsans neu ymddygiad gwrthgymdeithasol arall.

Rydym yn gwybod bod hyn yn gallu effeithio ar ansawdd eich bywyd a’ch lles, a bod mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mor gyflym ag y bo modd yn bwysig. Os oes rhywun yn ymddwyn mewn ffordd wrthgymdeithasol ac mae hyn yn effeithio arnoch chi, mae wastad yn well ceisio trafod y sefyllfa gyda nhw mewn ffordd ddigyffro a chwrtais cyn cysylltu â ni, eich cyngor lleol neu’r heddlu. Wedi’r cyfan, efallai nad ydynt yn sylweddoli eu bod yn peri problem.

Os na fydd y sefyllfa yn gwella neu os na fydd hyn yn datrys y broblem, gallwch ddarganfod sut i adrodd am eich materion YG . Rydym yn cydweithio’n agos gyda’r heddlu a Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd y cyngor er mwyn sicrhau bod problemau yn cael eu datrys yn y ffordd orau ag y bo modd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here