Plas yr Ywen
Treffynnon
43
o fflatiau un ystafell wely
12
o fflatiau dwy ystafell wely
24
gofal a chymorth 24 awr ar y safle
55
o fflatiau

Ynglŷn â Plas yr Ywen, Treffynnon (Yn agor yn ystod y Gwanwyn 2020)

Yn 2018, cychwynnwyd ar y gwaith o adeiladu ein cynllun gofal ychwanegol newydd yn Nhreffynnon, sy’n costio £8.5m.

Lleolir y cynllun ar safle hen Ysgol Perth Y Terfyn, a hwn fydd ein hail gynllun gofal ychwanegol yn Sir y Fflint.

Disgwylir i’r preswylwyr cyntaf symud i mewn erbyn dechrau 2020 a bydd modd iddynt fanteisio ar amrediad o gyfleusterau a gofal a chymorth 24 awr ar y safle.

Darparir ein cynllun gofal ychwanegol yn Nhreffynnon mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint a’r contractwr arweiniol, Anwyl Construction.

DIWRNOD GWYBODAETH – DYDD MAWRTH 1 HYDREF 2019

Byddwn yn cynnal Diwrnod Gwybodaeth er mwyn i bobl gael gwybod mwy am Blas yr Ywen yn ystod digwyddiad galw heibio i’r cyhoedd ar ddydd Mawrth 1 Hydref 2019 rhwng 10am a 6pm yn Eglwys San Pedr, Rosehill, Treffynnon, CH8 7TL.

Nid oes angen archebu lle – galwch i mewn ar unrhyw adeg yn ystod y dydd er mwyn cael gwybod mwy am y cyfleuster newydd, ein hail gynllun gofal ychwanegol yn Sir y Fflint.

Yn ystod y diwrnod gwybodaeth, byddwch yn gallu:

 • Gwneud cais
 • Cael gwybod am y cyfleusterau yn y cynllun
 • Cael gwybod am wasanaethau gofal a chymorth
 • Gweld cynlluniau o’r cynllun a’r fflatiau
 • Cyfarfod y partneriaid allweddol sy’n gysylltiedig â Phlas yr Ywen, gan gynnwys Tai Wales & West a Chyngor Sir y Fflint

Bydd lluniaeth ar gael.

Trowch at y tabiau ar y dde i gael gwybod mwy am y Diwrnod Gwybodaeth, gan gynnwys gwybodaeth am leoliad Neuadd Ymarfer Treffynnon a ble i barcio ar y diwrnod.

Os bydd gennych chi ragor o gwestiynau am y Diwrnod Gwybodaeth, anfonwch e-bost at contactus@wwha.co.uk neu ffoniwch 0800 052 2526.

Cymhwysedd

Er mwyn cael eich ystyried am fflat ym Mhlas yr Ywen:

 • Rhaid eich bod yn 50+ oed
 • Rhaid bod gennych chi angen gofal a chymorth

Rhoddir blaenoriaeth i bobl sydd eisoes yn byw yn Sir y Fflint.

Llyfryn: Plas yr Ywen – Cymuned Gefnogol

I gael gwybod mwy neu i wneud cais, ffoniwch 0800 052 2526 neu anfonwch e-bost at contactus@wwha.co.uk.

Nodweddion

Bydd y cyfleusterau yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon yn debyg i’r rhai yn ein cynlluniau presennol yn Mhrestatyn, Yr Wyddgrug a’r Drenewydd.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Ystafelloedd cawod cerdded i mewn iddynt yn gysylltiedig
 • Ceginau gosod cyfoes (heb gynnwys nwyddau gwynion)
 • Ystafelloedd ymolchi gyda chymorth
 • Bwyty ar y safle, sy’n gweini prydau wedi’u coginio’n ffres bob dydd
 • Safleoedd lolfa
 • Ystafell i westeion
 • Cyfleusterau golchdy
 • Gerddi wedi’u tirlunio
 • Terasau
 • Storfa bygis

Lleoliad

Pryd a ble y cynhelir y diwrnod gwybodaeth ar gyfer cynllun gofal ychwanegol Treffynnon?

Dyddiad:  Dydd Mawrth 1 Hydref 2019
Amser:  10am-6pm
Lleoliad:  Eglwys San Pedr, Rosehill, Treffynnon, CH8 7TL

Ble mae Eglwys San Pedr, Treffynnon?

Lleolir Eglwys San Pedr yn Rosehill, Treffynnon, gerllaw canol tref Treffynnon. Y cod post yw CH8 7TL.

Sut allaf i gyrraedd Eglwys San Pedr mewn car?

O’r A55 (y ddau gyfeiriad), ewch i ffwrdd ar gyffordd 32 tuag at Dreffynnon ac ewch heibio Gwesty Stamford Gate.  Trowch i’r dde wrth yr arwydd sy’n dynodi Canol y Dref/Bagillt/Ysbyty ac ewch ymlaen ar ffordd yr A5026 i ganol y dref.  Trowch i’r dde ar Ffordd Pen-y-Maes yna trowch i’r dde eto ar ôl siop Lidl ac ymlaen i Rosehill.

O ffordd arfordir Gogledd Cymru (A548), ewch ar hyd Ffordd Greenfield tuag at Dreffynnon a dilynwch yr arwyddion am Gaer (A55).  Pan fyddwch ar yr A5026, trowch am Ffordd Pen-y-Maes, yna trowch i’r dde ar ôl siop Lidl ymlaen i Rosehill.

Diwrnod Gwybodaeth - Parcio

Bydd modd parcio am ddim ym maes parcio yr eglwys ar y diwrnod.

Sut allaf i gyrraedd Eglwys San Pedr ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Lleolir Eglwys San Pedr 300m ar droed o Orsaf Bysiau Treffynnon.  Cerddwch ymlaen i Ffordd Pen-y-Maes (o flaen Lidl) a throwch i’r dde ymlaen i Rosehill.  Ewch ymlaen ar hyd y llwybr troed a byddwch yn gweld yr eglwys ar y dde.

Mae fy mam yn dangos arwyddion cynnar clefyd Alzheimer – a fydd hi'n gallu symud i mewn i dŷ gofal ychwanegol?

Gall pobl sydd â chlefyd Alzheimer fyw mewn tai gofal ychwanegol.  Fel rhan o’r asesiad a gynhelir o bob unigolyn, ystyrir pob cyflwr iechyd er mwyn sicrhau y gellir bodloni eu hanghenion gofal a chymorth cyn iddynt gael eu derbyn ar y rhestr aros am lety.

Mae fy ngŵr yn anhwylus – a ydych chi'n ystyried ceisiadau gan gyplau sy'n dymuno symud i dai gofal ychwanegol gyda'i gilydd?

Ydym. Ceir fflatiau sy’n cynnwys 2 ystafell wely, sy’n eang ac yn ddelfrydol i gyplau.  Wrth asesu addasrwydd cyplau sy’n dymuno cael eu hystyried am dai gofal ychwanegol, byddem yn ystyried anghenion y ddau unigolyn a’r ddau ohonynt fel pâr.

Rydw i'n byw mewn llety gwarchod yn barod – sut fyddai llety gofal ychwanegol yn wahanol?

Y prif wahaniaeth yw bod tîm gofal a chymorth ar y safle yn ein cynlluniau gofal ychwanegol.  Mae’r tîm hwn yn darparu gwasanaethau i bobl yn unol â’r hyn a gytunwyd yn eu cynlluniau gofal a chymorth unigol.

Sut fyddwch yn blaenoriaethu'r bobl ar y rhestr aros?

Pan fydd lle gwag yn codi, ystyrir pawb sydd ar y rhestr aros.  Cynigir yr eiddo i’r sawl y bernir eu bod yn yr angen mwyaf ar yr adeg honno.

Ystyrir unrhyw bosibilrwydd y bydd y risg i’r unigolyn yn colli eu hannibyniaeth yn cynyddu a/neu y bydd lefel y cymorth mae ei angen arnynt yn cynyddu os byddant yn aros yn eu llety presennol.

Beth fydd yn digwydd os bydd fy iechyd yn gwaethygu pan fyddaf yn byw mewn llety gofal ychwanegol?

Disgwylir y gallai’ch anghenion newid gydag amser ac y gallai lefel y gofal a’r cymorth y bydd ei angen arnoch amrywio.  Bydd y timau yn eich cynorthwyo i barhau i fyw yn eich cartref am gyfnod mor hir ag y bo modd ac am ba mor hir y bydd hyn yn bodloni eich anghenion.

A ydw i'n gallu prynu fflat?

Fflatiau i’w rhentu yn unig yw’r rhain.

A fydd yn rhaid i mi dalu am bryd o fwyd os na fyddaf yn ei ddymuno?

Bydd – mae’r gwasanaeth prydau bwyd yn un o amodau’r denantiaeth.  Mae hyn oherwydd y bydd gorbenion yn codi hyd yn oed os bydd unigolyn yn dewis peidio cael pryd.

A chaiff nwyddau gwynion eu cynnwys?

Ni chaiff nwyddau gwynion eu cynnwys.

A chaiff y deunydd llawr ei gynnwys?

Ceir deunydd llawr gwrthlithro yn y gegin ac yn yr ystafell gawod cerdded i mewn iddi, gan adael i chi ddewis a darparu eich deunydd llawr eich hun yn yr ystafelloedd eraill.

Gofynnwn i chi geisio cyngor staff y cyfleuster cyn dewis y deunydd llawr er mwyn sicrhau bod modd ystyried y ffordd y mae’r drysau yn agor a chau yn eich fflat.

A oes nwy ar gael ar gyfer cwcer?

Ni fydd nwy ar gael i’r fflatiau.  Ceir darpariaeth yn y gegin i chi osod cwcer trydan.

A fyddaf yn gallu addurno fy fflat?

Byddwch yn gallu addurno eich fflat.  Pan fydd yr eiddo yn newydd, gofynnwn i chi adael 12 mis cyn gwneud unrhyw waith addurno er mwyn caniatáu i’r adeilad setlo.

A fydda i'n gallu gosod lluniau yno?

Byddwch yn gallu gosod lluniau.  Gofynnwn i chi geisio cyngor staff y cyfleuster cyn gwneud hynny er mwyn sicrhau y defnyddir y gosodiadau cywir ac yr ystyrir ceblau trydan a phibellau dŵr.

A fyddaf yn gallu cael anifail anwes?

Byddwch yn y rhan fwyaf o achosion.  Byddwn yn holi sut y bydd pobl yn gofalu am eu hanifail anwes, gan gadarnhau eu bod yn deall bod rhannau mewnol ac allanol yn cael eu rhannu.

A fyddaf yn gallu mynd allan pryd bynnag y byddaf yn dymuno a chael ymwelwyr?

Eich cartref chi yw eich fflat – gallwch fynd a dod a chael ymwelwyr pryd bynnag y byddwch yn dymuno.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here