Plas yr Ywen
Treffynnon
43
o fflatiau un ystafell wely
12
o fflatiau dwy ystafell wely
24
gofal a chymorth 24 awr ar y safle
55
o fflatiau

Ynglŷn â Plas yr Ywen, Treffynnon

Agorodd Plas yr Ywen yn 2021 fel ein hail gynllun gofal ychwanegol yn Sir y Fflint, wedi’i leoli ar safle hen ysgol gynradd.

Mae coetir hynafol o Ysgol Perth y Terfyn wedi cael ei ddiogelu ar y safle ar ffurf llwybr coetir i’r preswylwyr ei fwynhau.

Mae’r cyfleuster sy’n cynnwys 55 o fflatiau yn cynnig cyfleoedd i bobl 50+ oed i fyw bywyd annibynnol, gyda mynediad i amrediad o gyfleusterau a gofal a chymorth ar y safle 24 awr y dydd.

Darparir ein cynllun gofal ychwanegol yn Nhreffynnon mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint.

Cymhwysedd

Er mwyn cael eich ystyried am fflat ym Mhlas yr Ywen:

 • Rhaid eich bod yn 50+ oed
 • Rhaid bod gennych chi angen gofal a chymorth

Rhoddir blaenoriaeth i bobl sydd eisoes yn byw yn Sir y Fflint.

Llyfryn: Plas yr Ywen – Cymuned Gefnogol

Ymholiadau cyffredinol & sut i wneud cais

I gael gwybodaeth Atgyfeirio, Asesu a Dyrannu ffoniwch 01352 877350 yn ystod oriau swyddfa, sef 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol e-bostiwch contactus@wwha.co.uk neu ffoniwch 0800 052 2526.

Nodweddion

Bydd y cyfleusterau yng nghynllun gofal ychwanegol Treffynnon yn debyg i’r rhai yn ein cynlluniau presennol yn Mhrestatyn, Yr Wyddgrug a’r Drenewydd.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Ystafelloedd cawod cerdded i mewn iddynt yn gysylltiedig
 • Ceginau gosod cyfoes (heb gynnwys nwyddau gwynion)
 • Ystafelloedd ymolchi gyda chymorth
 • Bwyty ar y safle, sy’n gweini prydau wedi’u coginio’n ffres bob dydd
 • Safleoedd lolfa
 • Ystafell i westeion
 • Cyfleusterau golchdy
 • Gerddi wedi’u tirlunio
 • Terasau
 • Storfa bygis

Lleoliad

Mae fy mam yn dangos arwyddion cynnar clefyd Alzheimer – a fydd hi'n gallu symud i mewn i dŷ gofal ychwanegol?

Gall pobl sydd â chlefyd Alzheimer fyw mewn tai gofal ychwanegol.  Fel rhan o’r asesiad a gynhelir o bob unigolyn, ystyrir pob cyflwr iechyd er mwyn sicrhau y gellir bodloni eu hanghenion gofal a chymorth cyn iddynt gael eu derbyn ar y rhestr aros am lety.

Mae fy ngŵr yn anhwylus – a ydych chi'n ystyried ceisiadau gan gyplau sy'n dymuno symud i dai gofal ychwanegol gyda'i gilydd?

Ydym. Ceir fflatiau sy’n cynnwys 2 ystafell wely, sy’n eang ac yn ddelfrydol i gyplau.  Wrth asesu addasrwydd cyplau sy’n dymuno cael eu hystyried am dai gofal ychwanegol, byddem yn ystyried anghenion y ddau unigolyn a’r ddau ohonynt fel pâr.

Rydw i'n byw mewn llety gwarchod yn barod – sut fyddai llety gofal ychwanegol yn wahanol?

Y prif wahaniaeth yw bod tîm gofal a chymorth ar y safle yn ein cynlluniau gofal ychwanegol.  Mae’r tîm hwn yn darparu gwasanaethau i bobl yn unol â’r hyn a gytunwyd yn eu cynlluniau gofal a chymorth unigol.

Sut fyddwch yn blaenoriaethu'r bobl ar y rhestr aros?

Pan fydd lle gwag yn codi, ystyrir pawb sydd ar y rhestr aros.  Cynigir yr eiddo i’r sawl y bernir eu bod yn yr angen mwyaf ar yr adeg honno.

Ystyrir unrhyw bosibilrwydd y bydd y risg i’r unigolyn yn colli eu hannibyniaeth yn cynyddu a/neu y bydd lefel y cymorth mae ei angen arnynt yn cynyddu os byddant yn aros yn eu llety presennol.

Beth fydd yn digwydd os bydd fy iechyd yn gwaethygu pan fyddaf yn byw mewn llety gofal ychwanegol?

Disgwylir y gallai’ch anghenion newid gydag amser ac y gallai lefel y gofal a’r cymorth y bydd ei angen arnoch amrywio.  Bydd y timau yn eich cynorthwyo i barhau i fyw yn eich cartref am gyfnod mor hir ag y bo modd ac am ba mor hir y bydd hyn yn bodloni eich anghenion.

A ydw i'n gallu prynu fflat?

Fflatiau i’w rhentu yn unig yw’r rhain.

A fydd yn rhaid i mi dalu am bryd o fwyd os na fyddaf yn ei ddymuno?

Bydd – mae’r gwasanaeth prydau bwyd yn un o amodau’r denantiaeth.  Mae hyn oherwydd y bydd gorbenion yn codi hyd yn oed os bydd unigolyn yn dewis peidio cael pryd.

A chaiff nwyddau gwynion eu cynnwys?

Ni chaiff nwyddau gwynion eu cynnwys.

A chaiff y deunydd llawr ei gynnwys?

Ceir deunydd llawr gwrthlithro yn y gegin ac yn yr ystafell gawod cerdded i mewn iddi, gan adael i chi ddewis a darparu eich deunydd llawr eich hun yn yr ystafelloedd eraill.

Gofynnwn i chi geisio cyngor staff y cyfleuster cyn dewis y deunydd llawr er mwyn sicrhau bod modd ystyried y ffordd y mae’r drysau yn agor a chau yn eich fflat.

A oes nwy ar gael ar gyfer cwcer?

Ni fydd nwy ar gael i’r fflatiau.  Ceir darpariaeth yn y gegin i chi osod cwcer trydan.

A fyddaf yn gallu addurno fy fflat?

Byddwch yn gallu addurno eich fflat.  Pan fydd yr eiddo yn newydd, gofynnwn i chi adael 12 mis cyn gwneud unrhyw waith addurno er mwyn caniatáu i’r adeilad setlo.

A fydda i'n gallu gosod lluniau yno?

Byddwch yn gallu gosod lluniau.  Gofynnwn i chi geisio cyngor staff y cyfleuster cyn gwneud hynny er mwyn sicrhau y defnyddir y gosodiadau cywir ac yr ystyrir ceblau trydan a phibellau dŵr.

A fyddaf yn gallu cael anifail anwes?

Byddwch yn y rhan fwyaf o achosion.  Byddwn yn holi sut y bydd pobl yn gofalu am eu hanifail anwes, gan gadarnhau eu bod yn deall bod rhannau mewnol ac allanol yn cael eu rhannu.

A fyddaf yn gallu mynd allan pryd bynnag y byddaf yn dymuno a chael ymwelwyr?

Eich cartref chi yw eich fflat – gallwch fynd a dod a chael ymwelwyr pryd bynnag y byddwch yn dymuno.