Gwêl Yr Ynys
Sili
6
Cartrefi
£147,000
Prisiau yn cychwyn o

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

*Lleiniau newydd i’w rhyddhau yng haf 2022

Mae Tai Wales & West yn cynnig ystod o gartrefi dwy a thair ystafell wely o safon dda ar safle Taylor Wimpey, Gwêl Yr Ynys, ym mhentref hanesyddol poblogaidd Sili.

Ar gynllun Rhannu Ecwiti, cynigir yr eiddo am 70% o’i werth ar y farchnad agored (yn unol â meini prawf penodol). Sylwer bod y pris a hysbysebir yn cyfateb â chyfran 70% o’i werth. Byddech chi’n berchen ar 100% o’r eiddo a byddai pridiant cyfreithiol yn cael ei ddal ar 30%, ac ni fyddai unrhyw rhent na llog yn daladwy ar y gyfran ecwiti.

 • Dwy a thair ystafell wely o safon dda
 • Ystafell gotiau ar y llawer gwaelod
 • Lle parcio oddi ar y ffordd
 •  A chynllun agored.

Appleford llyfryn
Gosford llyfryn

Lleoliad
Beth yw'r cynllun perchentyaeth cost isel?

Gweithredir y cynllun hwn gan Dai Wales & West mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r rhai sy’n prynu am y tro cyntaf* ac sy’n dymuno bod yn berchen ar eu cartref eu hunain, ond nad ydynt yn gallu talu’r gost lawn o brynu eu cartref cyntaf.

Cynigir cartrefi dan y cynlluniau i brynwyr am 70% o’u gwerth ar y farchnad agored.  Byddech chi’n berchen ar yr eiddo yn llwyr, ond byddai Tai Wales & West yn dal pridiant cyfreithiol mewn perthynas â’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.  Dim ond morgais/blaendal am y 70% y byddai angen i chi ei sicrhau, ac ni fyddai unrhyw log neu rhent yn daladwy ar y gyfran ecwiti o 30%.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos trwy forgais mewn egwyddor eu bod yn gallu ariannu 70% o werth yr eiddo.  Byddai blaendal o rhwng 5% ac 15% yn ofynnol o hyd gan gwmnïau morgais fel arfer.

Bydd prynu eiddo trwy’r cynllun yn golygu y bydd angen talu’r costau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored o hyd, gan gynnwys prisiad, ffioedd morgais ac arolygon, ffioedd cyfreithiol a threth stamp.

Pwy fydd yn gymwys ar gyfer y cynllun perchentyaeth cost isel hwn?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, rhaid bod ymgeiswyr:

 • dros 18 oed
 • yn ddeiliad pasbort y DU neu UE / AEE neu bod stamp ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ ar eu pasbort
 • yn prynu cartref am y tro cyntaf*
 • yn gallu bodloni’r ymrwymiad ariannol hirdymor o fod yn berchen ar gartref

*Ar gyfer y cynllun hwn, ystyrir bod rhywun sy’n prynu am y tro cyntaf yn unigolyn/unigolion nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo (trwy forgais neu heb fod trwy forgais) o’r blaen, nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo yn rhannol neu ar y cyd, neu fyth wedi cael eu henw ar forgais neu weithredoedd eiddo.  Fodd bynnag, fesul achos unigol, ystyrir ymgeiswyr sy’n prynu am y tro cyntaf eu hunain, lle y gallent fod wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd yn flaenorol, ond y mae hwn wedi cael ei werthu erbyn hyn, er enghraifft o ganlyniad i ysgariad.

Pryd ad-dalir y gyfran 30%?

Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti o 30% i Dai Wales & West yn unol â chyfradd y farchnad ar yr adeg pan werthir yr eiddo.  Gall hyn olygu y bydd angen i chi ad-dalu mwy na’r 30% gwreiddiol efallai os bydd gwerth yr eiddo wedi codi, neu lai os bydd gwerth yr eiddo wedi disgyn.

Faint fydd yr eiddo yn ei gostio?

Fel rhan o’r cynllun, cynigir yr eiddo i brynwyr cymwys am 70% o’u gwerth ar y farchnad. Er enghraifft, os yw’r eiddo yn werth £100,000, bydd angen i’r prynwyr sicrhau morgais o £70,000 a bydd Tai Wales & West yn cadw’r gwerth 30%, sef £30,000.

Gwerthu eich eiddo

Pan fyddwch yn dymuno gwerthu eich eiddo, rhaid i chi gysylltu â Thai Wales & West, a fydd yn y lle cyntaf, yn gweithio mewn partneriaeth â’r cynghorau awdurdod lleol i chwilio am brynwr ar gyfer yr eiddo.

Nodir yr amserlenni ar gyfer y broses hon yn eich dogfennaeth gyfreithiol.  Os na nodir unrhyw brynwyr addas ar gyfer yr eiddo o fewn yr amserlenni, byddwch yn rhydd i werthu eich eiddo heb unrhyw gyfyngiadau ar y farchnad agored.  Bydd angen i ni gytuno ar ei werth ar y farchnad cyn iddo gael ei werthu.

Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti a gadwyd, sef 30% o werth yr eiddo, i Dai Wales & West ar yr adeg pan gaiff ei werthu.

Sylwer y gwerthir yr eiddo hyn i ymgeiswyr a fydd yn gymwys yn gyntaf, ac yn ail, i’r rhai a fydd yn llwyddo i gael cynnig morgais neu y maent mewn sefyllfa i gwblhau’r broses brynu yn gyntaf.

Beth yw'r costau sydd ynghlwm â phrynu eiddo?

Bydd prynu eiddo dan y cynllun yn golygu y bydd yn rhaid talu’r holl gostau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored, gan gynnwys:

 • ffioedd arolygu / prisiad
 • ffioedd cyfreithiwr
 • costau y gofrestrfa tir
 • ffioedd chwilio
 • blaendal morgais
 • treth stamp

Byddai’n ddoeth bod gennych chi gynilion i dalu’r costau hyn.  Yn ychwanegol i’r costau unigol uchod sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo, byddwch yn gyfrifol am gostau parhaus hefyd megis:

 • taliadau morgais misol
 • taliadau treth gyngor
 • biliau cyfleustodau:  nwy, trydan, dŵr ac ati
 • costau cynnal a chadw a thrwsio yr eiddo
 • yswiriant cynnwys
 • yswiriant bywyd neu yswiriant bywyd morgais

Mae’r prynwr yn gyfrifol am egluro ac ystyried yr holl gostau posibl sy’n gysylltiedig â phrynu a rhedeg eiddo.

A fydd angen talu tâl gwasanaeth/tâl cynnal a chadw ar gyfer yr eiddo hwn?

Codir rhai taliadau ar gyfer rhai o’n Cynlluniau Perchentyaeth Cost Isel. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei darparu fesul cynllun.

Am fwy o wybodaeth am yr eiddo cysylltwch â Bethan Christofides o Dai Wales & West ar 02920 414092

Am fwy o wybodaeth am yr eiddo cysylltwch â Bethan Christofides o Dai Wales & West ar 02920 414092

Beth yw'r cynllun perchentyaeth cost isel?

Gweithredir y cynllun hwn gan Dai Wales & West mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r rhai sy’n prynu am y tro cyntaf* ac sy’n dymuno bod yn berchen ar eu cartref eu hunain, ond nad ydynt yn gallu talu’r gost lawn o brynu eu cartref cyntaf.

Cynigir cartrefi dan y cynlluniau i brynwyr am 70% o’u gwerth ar y farchnad agored.  Byddech chi’n berchen ar yr eiddo yn llwyr, ond byddai Tai Wales & West yn dal pridiant cyfreithiol mewn perthynas â’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.  Dim ond morgais/blaendal am y 70% y byddai angen i chi ei sicrhau, ac ni fyddai unrhyw log neu rhent yn daladwy ar y gyfran ecwiti o 30%.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos trwy forgais mewn egwyddor eu bod yn gallu ariannu 70% o werth yr eiddo.  Byddai blaendal o rhwng 5% ac 15% yn ofynnol o hyd gan gwmnïau morgais fel arfer.

Bydd prynu eiddo trwy’r cynllun yn golygu y bydd angen talu’r costau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored o hyd, gan gynnwys prisiad, ffioedd morgais ac arolygon, ffioedd cyfreithiol a threth stamp.

Pwy fydd yn gymwys ar gyfer y cynllun perchentyaeth cost isel hwn?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, rhaid bod ymgeiswyr:

 • dros 18 oed
 • yn ddeiliad pasbort y DU neu UE / AEE neu bod stamp ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ ar eu pasbort
 • yn prynu cartref am y tro cyntaf*
 • yn gallu bodloni’r ymrwymiad ariannol hirdymor o fod yn berchen ar gartref

*Ar gyfer y cynllun hwn, ystyrir bod rhywun sy’n prynu am y tro cyntaf yn unigolyn/unigolion nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo (trwy forgais neu heb fod trwy forgais) o’r blaen, nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo yn rhannol neu ar y cyd, neu fyth wedi cael eu henw ar forgais neu weithredoedd eiddo.  Fodd bynnag, fesul achos unigol, ystyrir ymgeiswyr sy’n prynu am y tro cyntaf eu hunain, lle y gallent fod wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd yn flaenorol, ond y mae hwn wedi cael ei werthu erbyn hyn, er enghraifft o ganlyniad i ysgariad.

Pryd ad-dalir y gyfran 30%?

Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti o 30% i Dai Wales & West yn unol â chyfradd y farchnad ar yr adeg pan werthir yr eiddo.  Gall hyn olygu y bydd angen i chi ad-dalu mwy na’r 30% gwreiddiol efallai os bydd gwerth yr eiddo wedi codi, neu lai os bydd gwerth yr eiddo wedi disgyn.

Faint fydd yr eiddo yn ei gostio?

Fel rhan o’r cynllun, cynigir yr eiddo i brynwyr cymwys am 70% o’u gwerth ar y farchnad. Er enghraifft, os yw’r eiddo yn werth £100,000, bydd angen i’r prynwyr sicrhau morgais o £70,000 a bydd Tai Wales & West yn cadw’r gwerth 30%, sef £30,000.

Gwerthu eich eiddo

Pan fyddwch yn dymuno gwerthu eich eiddo, rhaid i chi gysylltu â Thai Wales & West, a fydd yn y lle cyntaf, yn gweithio mewn partneriaeth â’r cynghorau awdurdod lleol i chwilio am brynwr ar gyfer yr eiddo.

Nodir yr amserlenni ar gyfer y broses hon yn eich dogfennaeth gyfreithiol.  Os na nodir unrhyw brynwyr addas ar gyfer yr eiddo o fewn yr amserlenni, byddwch yn rhydd i werthu eich eiddo heb unrhyw gyfyngiadau ar y farchnad agored.  Bydd angen i ni gytuno ar ei werth ar y farchnad cyn iddo gael ei werthu.

Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti a gadwyd, sef 30% o werth yr eiddo, i Dai Wales & West ar yr adeg pan gaiff ei werthu.

Sylwer y gwerthir yr eiddo hyn i ymgeiswyr a fydd yn gymwys yn gyntaf, ac yn ail, i’r rhai a fydd yn llwyddo i gael cynnig morgais neu y maent mewn sefyllfa i gwblhau’r broses brynu yn gyntaf.

Beth yw'r costau sydd ynghlwm â phrynu eiddo?

Bydd prynu eiddo dan y cynllun yn golygu y bydd yn rhaid talu’r holl gostau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored, gan gynnwys:

 • ffioedd arolygu / prisiad
 • ffioedd cyfreithiwr
 • costau y gofrestrfa tir
 • ffioedd chwilio
 • blaendal morgais
 • treth stamp

Byddai’n ddoeth bod gennych chi gynilion i dalu’r costau hyn.  Yn ychwanegol i’r costau unigol uchod sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo, byddwch yn gyfrifol am gostau parhaus hefyd megis:

 • taliadau morgais misol
 • taliadau treth gyngor
 • biliau cyfleustodau:  nwy, trydan, dŵr ac ati
 • costau cynnal a chadw a thrwsio yr eiddo
 • yswiriant cynnwys
 • yswiriant bywyd neu yswiriant bywyd morgais

Mae’r prynwr yn gyfrifol am egluro ac ystyried yr holl gostau posibl sy’n gysylltiedig â phrynu a rhedeg eiddo.

A fydd angen talu tâl gwasanaeth/tâl cynnal a chadw ar gyfer yr eiddo hwn?

Codir rhai taliadau ar gyfer rhai o’n Cynlluniau Perchentyaeth Cost Isel. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei darparu fesul cynllun.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here