Sut ydw i i drosglwyddo i gartref arall Tai Wales & West?

Os ydych eisoes yn byw mewn cartref Wales & West ond nid yw’n addas i chi mwyach, gallwch ofyn am drosglwyddiad.Os ydych yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr neu Wrecsam siarad â’ch swyddog tai a fydd yn gallu trafod eich dewisiadau gyda chi.

Ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol eraill, bydd yn rhaid i chi gysylltu â’r awdurdod lleol yn yr ardal yr ydych yn dymuno symud iddi, gan ymuno â’u Cofrestr Tai Cyffredin nhw.

Cyn gwneud cais am drosglwyddiad, dylech sicrhau:

  • Bod eich holl daliadau rhent wedi cael eu talu
  • Bod eich eiddo mewn cyflwr da
  • Nad ydych yn peri unrhyw niwsans i’ch cymdogion

Efallai yr hoffech ystyried cydgyfnewid, oherwydd y gallai hyn gynyddu’ch siawns o ddod o hyd i gartref addas yn gyflymach.