Ffordd Maendy
Sarn, Pen-y-bont ar Ogwr
<h2></h2>

Mae gan Dai Wales & West ddau fflat sydd ar gael ar ystad fodern a gynigir i’r farchnad gyda phrydles 125 mlynedd newydd.

Cynigir yr eiddo hyn am 70% o’u gwerth ar y farchnad agored (yn unol â meini prawf penodol). Sylwer bod y pris a hysbysebir yn cyfateb â chyfran 70% o’u gwerth. Byddech chi’n berchen ar 100% o’r eiddo a byddai pridiant cyfreithiol yn cael ei ddal ar 30%, ac ni fyddai unrhyw rhent na llog yn daladwy ar y gyfran ecwiti. (Gwerth 100% £106,000).

 • Sgôr B EPC
 • Prynwyr am y tro cyntaf – cyfran o 70%
 • Fflatiau Modern

Am fwy o wybodaeth am yr eiddo cysylltwch â Bethan Christofides o Dai Wales & West ar 07790396683.

Lleoliad
Beth yw'r cynllun perchentyaeth cost isel?

Gweithredir y cynllun hwn gan Dai Wales & West mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r rhai sy’n prynu am y tro cyntaf* ac sy’n dymuno bod yn berchen ar eu cartref eu hunain, ond nad ydynt yn gallu talu’r gost lawn o brynu eu cartref cyntaf.

Cynigir cartrefi dan y cynlluniau i brynwyr am 70% o’u gwerth ar y farchnad agored.  Byddech chi’n berchen ar yr eiddo yn llwyr, ond byddai Tai Wales & West yn dal pridiant cyfreithiol mewn perthynas â’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.  Dim ond morgais/blaendal am y 70% y byddai angen i chi ei sicrhau, ac ni fyddai unrhyw log neu rhent yn daladwy ar y gyfran ecwiti o 30%.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos trwy forgais mewn egwyddor eu bod yn gallu ariannu 70% o werth yr eiddo.  Byddai blaendal o rhwng 5% ac 15% yn ofynnol o hyd gan gwmnïau morgais fel arfer.

Bydd prynu eiddo trwy’r cynllun yn golygu y bydd angen talu’r costau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored o hyd, gan gynnwys prisiad, ffioedd morgais ac arolygon, ffioedd cyfreithiol a threth stamp.

Pwy fydd yn gymwys ar gyfer y cynllun perchentyaeth cost isel hwn?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, rhaid bod ymgeiswyr:

 • dros 18 oed
 • yn ddeiliad pasbort y DU neu UE / AEE neu bod stamp ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ ar eu pasbort
 • yn prynu cartref am y tro cyntaf*
 • yn gallu bodloni’r ymrwymiad ariannol hirdymor o fod yn berchen ar gartref
 • heb fod yn ennill mwy na’r incwm uchaf i aelwyd;  £35,000 i ymgeisydd sengl neu £45,000 am ymgeiswyr ar y cyd

*Ar gyfer y cynllun hwn, ystyrir bod rhywun sy’n prynu am y tro cyntaf yn unigolyn/unigolion nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo (trwy forgais neu heb fod trwy forgais) o’r blaen, nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo yn rhannol neu ar y cyd, neu fyth wedi cael eu henw ar forgais neu weithredoedd eiddo.  Fodd bynnag, fesul achos unigol, ystyrir ymgeiswyr sy’n prynu am y tro cyntaf eu hunain, lle y gallent fod wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd yn flaenorol, ond y mae hwn wedi cael ei werthu erbyn hyn, er enghraifft o ganlyniad i ysgariad.

 

Pryd ad-dalir y gyfran 30%?

Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti o 30% i Dai Wales & West yn unol â chyfradd y farchnad ar yr adeg pan werthir yr eiddo.  Gall hyn olygu y bydd angen i chi ad-dalu mwy na’r 30% gwreiddiol efallai os bydd gwerth yr eiddo wedi codi, neu lai os bydd gwerth yr eiddo wedi disgyn.

Faint fydd yr eiddo yn ei gostio?

Fel rhan o’r cynllun, cynigir yr eiddo i brynwyr cymwys am 70% o’u gwerth ar y farchnad. Er enghraifft, os yw’r eiddo yn werth £100,000, bydd angen i’r prynwyr sicrhau morgais o £70,000 a bydd Tai Wales & West yn cadw’r gwerth 30%, sef £30,000.

Gwerthu eich eiddo

“Pan fyddwch yn dymuno gwerthu eich eiddo, rhaid i chi gysylltu â Wales & West yn y lle cyntaf, sy’n cadw’r hawl i brynu’r eiddo yn ôl.

Os bydd Wales & West yn dewis peidio manteisio ar hyn, caiff gwaith ei wneud mewn partneriaeth â’r cynghorau lleol i ganfod prynwr ar gyfer yr eiddo.   Ym Mro Morgannwg, gallwn ddefnyddio eu rhestr aros am Berchentyaeth Cost Isel trwy gyfrwng menter Aspire2Own ⁠

Nodir yr amserlenni ar gyfer y broses hon yn eich dogfennaeth gyfreithiol.   Os na nodir prynwyr addas ar gyfer yr eiddo o fewn yr amserlenni, byddwch yn rhydd i werthu eich eiddo ar y farchnad agored heb unrhyw gyfyngiadau. Bydd angen i ni gytuno ar ei werth yn y farchnad cyn iddo gael ei werthu.

Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti a gedwir, sef 30% o werth yr eiddo, i Wales & West ar yr adeg y gwerthir yr eiddo.

Pwy sy’n gymwys am y cynllun perchentyaeth cost isel hwn?   I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun, rhaid bod ymgeiswyr:

dros 18 oed
yn ddeiliad pasbort y DU neu UE / AEE neu fod ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ wedi’i stampio yn eu pasbort er mwyn iddynt fod yn brynwr tro cyntaf*
yn gallu bodloni ymrwymiadau ariannol hir dymor byr o fod yn berchen ar gartref
heb fod yn ennill dros yr uchafswm a bennwyd o ran incwm yr aelwyd;   £35,000 i ymgeisydd unigol neu £45,000 i ymgeiswyr ar y cyd

*Caiff prynwr tro cyntaf ar gyfer y cynllun hwn ei ystyried yn unigolyn/unigolion nad ydynt fyth wedi bod yn berchen ar eiddo gyda morgais neu heb forgais) o’r blaen, nad ydynt fyth wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd â rhywun arall neu ran o eiddo, neu nad ydynt fyth wedi cael eu henw ar forgais neu weithred eiddo.   Ystyrir y sefyllfa fesul achos, fodd bynnag, ar gyfer ymgeiswyr sy’n brynwyr tro cyntaf eu hunain, lle y gallent wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd yn flaenorol, ond y mae bellach wedi cael ei werthu, er enghraifft o ganlyniad i ysgariad.

Sylwer y gwerthir yr eiddo hyn i ymgeiswyr a fydd yn gymwys yn y lle cyntaf ac yn ail, y rhai sy’n cael cynnig morgais ac y maent mewn sefyllfa i gwblhau’r broses brynu.”

Beth yw'r costau sydd ynghlwm â phrynu eiddo?

Bydd prynu eiddo dan y cynllun yn golygu y bydd yn rhaid talu’r holl gostau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored, gan gynnwys:

 • ffioedd arolygu / prisiad
 • ffioedd cyfreithiwr
 • costau y gofrestrfa tir
 • ffioedd chwilio
 • blaendal morgais
 • treth stamp

Byddai’n ddoeth bod gennych chi gynilion i dalu’r costau hyn.  Yn ychwanegol i’r costau unigol uchod sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo, byddwch yn gyfrifol am gostau parhaus hefyd megis:

 • taliadau morgais misol
 • taliadau treth gyngor
 • biliau cyfleustodau:  nwy, trydan, dŵr ac ati
 • costau cynnal a chadw a thrwsio yr eiddo
 • yswiriant cynnwys
 • yswiriant bywyd neu yswiriant bywyd morgais

Mae’r prynwr yn gyfrifol am egluro ac ystyried yr holl gostau posibl sy’n gysylltiedig â phrynu a rhedeg eiddo.

A fydd angen talu tâl gwasanaeth/tâl cynnal a chadw ar gyfer yr eiddo hwn?

Codir rhai taliadau ar gyfer rhai o’n Cynlluniau Perchentyaeth Cost Isel. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei darparu fesul cynllun.

Beth yw'r cynllun perchentyaeth cost isel?

Gweithredir y cynllun hwn gan Dai Wales & West mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r rhai sy’n prynu am y tro cyntaf* ac sy’n dymuno bod yn berchen ar eu cartref eu hunain, ond nad ydynt yn gallu talu’r gost lawn o brynu eu cartref cyntaf.

Cynigir cartrefi dan y cynlluniau i brynwyr am 70% o’u gwerth ar y farchnad agored.  Byddech chi’n berchen ar yr eiddo yn llwyr, ond byddai Tai Wales & West yn dal pridiant cyfreithiol mewn perthynas â’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill.  Dim ond morgais/blaendal am y 70% y byddai angen i chi ei sicrhau, ac ni fyddai unrhyw log neu rhent yn daladwy ar y gyfran ecwiti o 30%.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos trwy forgais mewn egwyddor eu bod yn gallu ariannu 70% o werth yr eiddo.  Byddai blaendal o rhwng 5% ac 15% yn ofynnol o hyd gan gwmnïau morgais fel arfer.

Bydd prynu eiddo trwy’r cynllun yn golygu y bydd angen talu’r costau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored o hyd, gan gynnwys prisiad, ffioedd morgais ac arolygon, ffioedd cyfreithiol a threth stamp.

Pwy fydd yn gymwys ar gyfer y cynllun perchentyaeth cost isel hwn?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, rhaid bod ymgeiswyr:

 • dros 18 oed
 • yn ddeiliad pasbort y DU neu UE / AEE neu bod stamp ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ ar eu pasbort
 • yn prynu cartref am y tro cyntaf*
 • yn gallu bodloni’r ymrwymiad ariannol hirdymor o fod yn berchen ar gartref
 • heb fod yn ennill mwy na’r incwm uchaf i aelwyd;  £35,000 i ymgeisydd sengl neu £45,000 am ymgeiswyr ar y cyd

*Ar gyfer y cynllun hwn, ystyrir bod rhywun sy’n prynu am y tro cyntaf yn unigolyn/unigolion nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo (trwy forgais neu heb fod trwy forgais) o’r blaen, nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo yn rhannol neu ar y cyd, neu fyth wedi cael eu henw ar forgais neu weithredoedd eiddo.  Fodd bynnag, fesul achos unigol, ystyrir ymgeiswyr sy’n prynu am y tro cyntaf eu hunain, lle y gallent fod wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd yn flaenorol, ond y mae hwn wedi cael ei werthu erbyn hyn, er enghraifft o ganlyniad i ysgariad.

 

Pryd ad-dalir y gyfran 30%?

Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti o 30% i Dai Wales & West yn unol â chyfradd y farchnad ar yr adeg pan werthir yr eiddo.  Gall hyn olygu y bydd angen i chi ad-dalu mwy na’r 30% gwreiddiol efallai os bydd gwerth yr eiddo wedi codi, neu lai os bydd gwerth yr eiddo wedi disgyn.

Faint fydd yr eiddo yn ei gostio?

Fel rhan o’r cynllun, cynigir yr eiddo i brynwyr cymwys am 70% o’u gwerth ar y farchnad. Er enghraifft, os yw’r eiddo yn werth £100,000, bydd angen i’r prynwyr sicrhau morgais o £70,000 a bydd Tai Wales & West yn cadw’r gwerth 30%, sef £30,000.

Gwerthu eich eiddo

“Pan fyddwch yn dymuno gwerthu eich eiddo, rhaid i chi gysylltu â Wales & West yn y lle cyntaf, sy’n cadw’r hawl i brynu’r eiddo yn ôl.

Os bydd Wales & West yn dewis peidio manteisio ar hyn, caiff gwaith ei wneud mewn partneriaeth â’r cynghorau lleol i ganfod prynwr ar gyfer yr eiddo.   Ym Mro Morgannwg, gallwn ddefnyddio eu rhestr aros am Berchentyaeth Cost Isel trwy gyfrwng menter Aspire2Own ⁠

Nodir yr amserlenni ar gyfer y broses hon yn eich dogfennaeth gyfreithiol.   Os na nodir prynwyr addas ar gyfer yr eiddo o fewn yr amserlenni, byddwch yn rhydd i werthu eich eiddo ar y farchnad agored heb unrhyw gyfyngiadau. Bydd angen i ni gytuno ar ei werth yn y farchnad cyn iddo gael ei werthu.

Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti a gedwir, sef 30% o werth yr eiddo, i Wales & West ar yr adeg y gwerthir yr eiddo.

Pwy sy’n gymwys am y cynllun perchentyaeth cost isel hwn?   I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun, rhaid bod ymgeiswyr:

dros 18 oed
yn ddeiliad pasbort y DU neu UE / AEE neu fod ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ wedi’i stampio yn eu pasbort er mwyn iddynt fod yn brynwr tro cyntaf*
yn gallu bodloni ymrwymiadau ariannol hir dymor byr o fod yn berchen ar gartref
heb fod yn ennill dros yr uchafswm a bennwyd o ran incwm yr aelwyd;   £35,000 i ymgeisydd unigol neu £45,000 i ymgeiswyr ar y cyd

*Caiff prynwr tro cyntaf ar gyfer y cynllun hwn ei ystyried yn unigolyn/unigolion nad ydynt fyth wedi bod yn berchen ar eiddo gyda morgais neu heb forgais) o’r blaen, nad ydynt fyth wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd â rhywun arall neu ran o eiddo, neu nad ydynt fyth wedi cael eu henw ar forgais neu weithred eiddo.   Ystyrir y sefyllfa fesul achos, fodd bynnag, ar gyfer ymgeiswyr sy’n brynwyr tro cyntaf eu hunain, lle y gallent wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd yn flaenorol, ond y mae bellach wedi cael ei werthu, er enghraifft o ganlyniad i ysgariad.

Sylwer y gwerthir yr eiddo hyn i ymgeiswyr a fydd yn gymwys yn y lle cyntaf ac yn ail, y rhai sy’n cael cynnig morgais ac y maent mewn sefyllfa i gwblhau’r broses brynu.”

Beth yw'r costau sydd ynghlwm â phrynu eiddo?

Bydd prynu eiddo dan y cynllun yn golygu y bydd yn rhaid talu’r holl gostau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored, gan gynnwys:

 • ffioedd arolygu / prisiad
 • ffioedd cyfreithiwr
 • costau y gofrestrfa tir
 • ffioedd chwilio
 • blaendal morgais
 • treth stamp

Byddai’n ddoeth bod gennych chi gynilion i dalu’r costau hyn.  Yn ychwanegol i’r costau unigol uchod sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo, byddwch yn gyfrifol am gostau parhaus hefyd megis:

 • taliadau morgais misol
 • taliadau treth gyngor
 • biliau cyfleustodau:  nwy, trydan, dŵr ac ati
 • costau cynnal a chadw a thrwsio yr eiddo
 • yswiriant cynnwys
 • yswiriant bywyd neu yswiriant bywyd morgais

Mae’r prynwr yn gyfrifol am egluro ac ystyried yr holl gostau posibl sy’n gysylltiedig â phrynu a rhedeg eiddo.

A fydd angen talu tâl gwasanaeth/tâl cynnal a chadw ar gyfer yr eiddo hwn?

Codir rhai taliadau ar gyfer rhai o’n Cynlluniau Perchentyaeth Cost Isel. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei darparu fesul cynllun.