Newyddion

03/06/2024

Mae gwirfoddoli yn helpu i newid bywydau preswylwyr Tai Wales & West

Colin Wilcock and Richard Allum at Holywell Museum

Mae amgueddfa gymunedol yn helpu i newid bywydau ei thîm o wirfoddolwyr.

Agorodd Amgueddfa Gymunedol Ardal Treffynnon yn 2019, gan ddod â hen adeilad swyddfa King’s Head a Thai Wales & West ar Stryd Fawr yn Nhreffynnon, Sir y Fflint, yn ôl i ddefnydd.

Fe’i crëwyd allan o angerdd grŵp diddordeb lleol i greu caffi cymunedol a man arddangos, lle gellid dogfennu hanes lleol. Fodd bynnag, roedd yn rhwystr pan orfododd y pandemig iddo gau dros dro.

Ers ailagor, mae’r gwirfoddolwyr Colin Wilcock a Richard Allum, y ddau yn breswylwyr Tai Wales & West, wedi dod yn wynebau cyfarwydd i ymwelwyr yr amgueddfa.

“Rwy’n teimlo’n dda fy mod yn gweithio yma. Mae gwirfoddoli yn rhoi rheswm i mi adael y tŷ ac mae wedi gwneud fy mywyd yn llawer mwy diddorol.”

Colin Wilcock, Gwirfoddolwr

Mae’r profiad maent wedi cael yn gwasanaethu cwsmeriaid yn y caffi a darparu cymorth i staff yr amgueddfa wedi rhoi hwb i’w sgiliau a’u hyder.

Dywedodd Richard: “Mae gwirfoddoli yn yr amgueddfa yn fy nghael i allan o’r tŷ ac yn siarad â phobl ac mae wedi fy helpu gyda fy iechyd meddwl.

“Rwyf wedi dysgu rhai pethau diddorol am hanes Treffynnon hefyd wrth fod yma a siarad â phobl sy’n dod i mewn i’r amgueddfa.”

Dywedodd Colin: “Rwy’n teimlo’n dda fy mod yn gweithio yma. Mae gwirfoddoli yn rhoi rheswm i mi adael y tŷ ac mae wedi gwneud fy mywyd yn llawer mwy diddorol. Pe na bawn i yma, byddwn wedi diflasu gartref. Mae’n dda i godi, mynd allan a gwneud pethau.”

Ffurfiwyd Amgueddfa Gymunedol Ardal Treffynnon trwy bartneriaeth rhwng Tai Wales & West, sy’n berchen ar yr adeilad, Cyngor Tref Treffynnon a Chwmni Buddiannau Cymunedol y King’s Head.

Mae arddangosfeydd yn canolbwyntio ar hanes lleol

Mae’n gartref i bum ystafell sy’n arddangos gwahanol agweddau ar hanes Treffynnon a’r cyffiniau.

Mae’r rhain yn cynnwys arddangosfa am Lofa’r Parlwr Du yn Nhalacre, ‘ystafell fyw’ yn cynnwys eitemau cartref o’r degawdau diwethaf, ystafell gymunedol ac ystafell ysgol sy’n dogfennu hanes addysg yn Nhreffynnon.

Mae ganddi hefyd ystafell gapel sy’n cynnwys eitemau o hen Gapel Hebron, a oedd wedi’i leoli gerllaw ym Mostyn.

Mae aelodau o hen gynulleidfa’r eglwys wedi bod i ymweld, ac mae wedi’i fendithio gan arweinwyr eglwysig lleol.

Mae’r amgueddfa wedi dod yn ganolbwynt i’r gymuned, gan gynnal bingo, grwpiau crefft, grŵp cyfeillgarwch, gweu a siarad, a dosbarthiadau Cymraeg.

Dywedodd Rheolwr Jodie Bennett: “Fel mewn sawl ardal o’r wlad, ar ôl Covid, fe gymerodd amser i rai pobl yn Nhreffynnon deimlo’n hyderus i fynd allan, ac i rai o’n cwsmeriaid, yr amgueddfa oedd y lle cyntaf iddyn nhw ymweld ag ef. Mae wedi bod yn bwysig iawn i’r gymuned.

“Mae Tai Wales & West wedi bod yn wych. Nhw sy’n berchen ar yr adeilad ac yn helpu i’w gynnal ac maent mor gefnogol i’r amgueddfa a’r hyn yr ydym yn ei wneud yma.

“Mae Colin a Richard wedi bod yn help enfawr, ac rydyn ni wedi eu helpu nhw hefyd. Mae bod yma, gweithio gyda ni a siarad â chwsmeriaid wedi rhoi llawer o hyder iddynt.

Jodie Bennett, Rheolwr Amgueddfa Gymunedol Ardal Treffynnon

“I weld faint mae’r amgueddfa wedi tyfu, gweld sut rydym yn helpu’r gymuned a gweld yr effaith gadarnhaol y mae wedi’i chael ar Colin a Richard, rwy’n meddwl ei fod yn wych. Mae’n fy ngwneud i’n falch o weithio yma.”

Gwirfoddolwr sy’n yn helpu rhedeg yr amgueddfa o ddydd i ddydd

Fe wnaeth Sue Johnson ymddeol 10 mlynedd yn ôl a symud i fyw ger Treffynnon gyda’i gŵr.

Nid oedd yn teimlo’n barod i roi’r gorau i weithio yn gyfan gwbl, felly dechreuodd wirfoddoli yn ei hamser hamdden ac mae bellach yn cefnogi’r rheolwr Jodie gyda rhedeg yr amgueddfa o ddydd i ddydd.

“Fe ddes i mewn i’r amgueddfa un diwrnod a chefais fy nghymryd i mewn yn llwyr ganddi,” meddai Sue. “A dwi wedi bod yma ers hynny. Mae’r holl brofiad o weithio yma wedi bod yn wirioneddol gyffrous, mae’n hyfryd ac yn bleser pur bod yma. Mae’n bendant yn her ond pan fydd pethau’n dod at ei gilydd ac yn digwydd mae’n anhygoel.

“Mae’r amgueddfa’n hollbwysig i Dreffynnon, mae’n rhoi ffocws i’r gymuned.”

• Mae Amgueddfa Gymunedol Ardal Treffynnon ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am-3pm a dydd Sadwrn 10am i 1pm

Andrew Price

andrew.price@wwha.co.uk07881 379 098 Andrew yw ein Swyddog CC a Marchnata ar gyfer Gogledd Cymru