Pwy sy’n gallu helpu?

Rydym yma i helpu pan yr ydym yn gallu ar draws y wlad, mae sefydliadau a byddinoedd o wirfoddolwyr yn cydweithio i ddarparu help a chymorth i bobl a theuluoedd agored i niwed sy’n hunanynysu.

Os ydych chi ar-lein ac ar Facebook, ceir nifer o grwpiau cymorth Covid-19 lleol sy’n cynnig help wrth siopa a chael cyflenwadau meddygol brys.

 Gallwch weld eich un agosaf chi trwy droi at COVID Mutual Aid UK www.covidmutualaid.org/localgroups/ Dyma restr o rai o’r gwasanaethau y gallent fod o gymorth. Dylech fod yn ymwybodol o’r ffaith bod rhai o’r gwasanaethau yn delio gyda galw uchel efallai, felly a fyddech gystal â bod yn amyneddgar.

Cymry Gyfan

Alcoholigion Anhysbys, cymorth 24 awr i bobl sydd â phroblemau alcohol. Ffoniwch 0845 769 7555.

Wales Bereavement Support, canolfan gynghori ynghylch profedigaeth. Ffoniwch 0800 634 94 94.

Llinell Cynghori a Gwrando Gymunedol Iechyd Meddwl Cymru, llinell wrando sy’n cynnig cymorth emosiynol. Ffoniwch 0800 477 2020. Gwasanaethau cymorth i unrhyw un sy’n ymdopi â salwch meddwl, gan gynnwys perthnasau a ffrindiau dioddefwyr. Ffoniwch 0800 132 737

Dewis Cymru, cyfeiriadur ar-lein A-Y cynhwysfawr o wasanaethau yn eich ardal, o fferyllwyr i grwpiau cymorth. Mae’n ddefnyddiol fel ‘Tudalennau Melyn’ ar-lein ar gyfer gweithgareddau a gwasanaethau lleol yn eich ardal. Gwefan

Galw Iechyd Cymru, Cyfleuster chwilio am fferyllwyr y tu allan i oriau. Gallwch gael gwybod pa fferyllwyr sydd ar gael yn ein hardal. Mae oriau agor a gwasanaethau a meddyginiaeth ar gael yn unol â newidiadau. Gwefan

Pen-Y-Bont Ar Ogwr

Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr, 79A Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3AA. Cysylltwch ag Angela Rackham 01656 858713, info@bridgend.foodbank.org.uk. Gwefan

Porthcawl – Grŵp Strategaeth Covid-19, siopa/ cyflenwadau, casglu meddyginiaeth, cyfeillio dros y ffôn. Cysylltwch â Kerry Marlow 01656 771457, 07900 494386 . Facebook. Gwefan

BAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr) Tîm Ymateb Cymunedol COVID-19 – help amrywiol yn y gymuned gan wirfoddolwyr hyfforddedig. Gwefan

Covid 19 Cyngor Bwrdeistref Sirol Peny-bont ar Ogwr, diweddariad ynghylch cau gwasanaethau a gwybodaeth am COVID-19. Gwefan

Bridgend Age UK, gwybodaeth am wasanaethau yn ystod yr achos coronafeirws. Mae’r linell gynghori yn cael nifer fawr o alwadau ar hyn o bryd. Rhowch gynnig ar ffonio am 9am neu ychydig cyn 5pm. 08000 223 444, advice@agecymru.org.uk Gwefan

Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr, helpu pobl hŷn i fyw bywyd annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch. Gallai’r gwasanaethau gael eu cyfyngu oherwydd lefelau staffio. Ffoniwch 01656 646755, y wefan yw Website

Caerdydd

Canolfan y Cyngor, sy’n rhoi talebau Banc bwyd, sy’n dosbarthu ac yn siopa ar gyfer y parseli banc bwyd i’r rhai sydd mewn angen ac yn agored i niwed. Ffoniwch 02920 871071.

Cyngor Caerdydd, gwasanaeth gan wirfoddolwyr er mwyn cynnig help gyda phresgripsiynau. Ffoniwch 029 20871239.

Cathays, Y Rhath, Y Waun, Plasnewydd a Gabalfa Grŵp Cymunedol sy’n cynnig gwasanaeth siopa a sgwrsio. Cysylltwch â Nikki, 07762 930223

Grŵp Ardal COVID-19, grŵp o gymdogion sy’n dymuno helpu i ddwyn ein cymunedau lleol ynghyd, gan sicrhau bod pawb yn gallu manteisio ar y cymorth y mae ei angen arnynt. Facebook 

Cymorth Covid-19 Trelái a Chaerau, yn cynorthwyo pobl yn ein cymuned. Facebook

Grŵp cymorth coronafeirws Tredelerc, grŵp o wirfoddolwyr gweithgar sy’n helpu’r henoed, y rhai agored i niwed a’r rhai mewn angen. Facebook

C.A.S.T Coronavirus Action Llaneirwg a Trowbridge, partneriaeth gweithredu cymunedol rhwng grŵp Cymorth Coronafeirws Tredelerch, Ysgol Uwchradd Eastern ac Eglwys Bethania. Helpu gyda nwyddau groser, cyfleustodau, anghenion personol, ysbrydol a chymdeithasol. Rhywun i siarad â nhw. Ffoniwch 02920 775 934 neu anfonwch e-bost at cast@easternhigh.org.uk. Dylech adael neges fer, gan nodi eich manylion cyswllt, a byddant yn eich ffonio yn ôl.

Gweithredu Cymunedol Grangetown, rhwydwaith o wirfoddolwyr yn y gymdogaeth. Gwefan 

Tongwynlais Help wrth siopa a dosbarthu presgripsiynau i breswylwyr agored i niwed. Cysylltwch â Chyng Linda Morgan 07779 975476 neu Gyng Mike Pritchard Jones 07974825252

Caerffili

Ymateb Cymunedol Cyngor Caerffili, help gyda siopa a phresgripsiynau. Ffoniwch 01443 811490.

Age Cymru Caerffili, cyngor i bobl hŷn yn ystod yr achos coronafeirws, gan gynnig cymorth a gwybodaeth. Ffoniwch 02920 865897.

Sir Gaeryrddin

CAVS (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin) Tîm Ymateb Cymunedol COVID-19 – help amrywiol yn y gymuned gan wirfoddolwyr hyfforddedig 01267 245 555

Banc Bwyd Caerfyrddin 01267 232 101 carmarthenfoodbank@towychurch.co.uk

Llanymddyfri Siop fwyd Coop, 0330 0417 784.

Help Llanymddyfri, cydlynu siopa, presgripsiynau ac ati, ffoniwch 01550 721 499.

YMCA Llanymddyfri – Banc Bwyd – 01550 721 499

Drefach Felindre Siop Premier, siopa bwyd. Ffoniwch 01559 371 278 / 07919 150 980

Ceredigion

CAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion) Tîm Ymateb Cymunedol COVID-19 – help amrywiol yn y gymuned gan wirfoddolwyr hyfforddedig 01570 423 232

Aberystwyth Siop Fwyd Coop, 0330 0417 784

Canolfan Penparcau, cydlynu gwirfoddolwyr, 01970 611 099, e-bost, contact@penparcau.cymru

Ymaichi, siop fwyd ar-lein newydd ar gyfer Aberystwyth a’r cyffiniau. Ffoniwch 01970 606 010. Gwefan

Banc Bwyd Aberystwyth – 0800 242 58 44 foodbank@stannes.wales

Bow Street Spar, siop fwyd, 01970 617 683

Borth Siop fwyd Premier, 01970 871 543

Grŵp Cymorth Coronafeirws Aberteifi, cydlynu siopa, presgripsiynau, ac ati. Ffoniwch 01239 801 012 neu anfonwch e-bost at cardigancoronahelp@gmail.com

Banc Bwyd Aberteifi – 01239 615 864 Info@cardigan.foodbank.org.uk

Siop Bentref Llanilar, siopa bwyd a chydlynu gwirfoddolwyr, 01974 241 338

Help Llandysul a Help Pencader, cydlynu siopa, presgripsiynau, ac ati. Cysylltwch â Matt Adams, 01559 740 146, matt@calontysul.cymru

Banc Bwyd Llandysul – 07966 014 348 bancbwyd@golau.cymru

Siop fwyd Coop Llanbedr Pont Steffan, 0330 0417 784

Banc Bwyd Llanbedr Pont Steffan – 07582 905 743

Cymorth Tregaron, cydlynu siopa, presgripsiynau ac ati. Cysylltwch â Chyng Catherine Hughes 01974 298 700.

Conwy

Grŵp Cymorth Covid-19 Clwb Rygbi Nant Conwy, cynnig cymorth i bobl yn ystod yr achos Covid-19, rhwydwaith o wirfoddolwyr ar draws cefn gwlad Conwy sy’n helpu gyda siopa, galwad ffôn gyfeillgar a dosbarthu prydau ar ran busnesau lleol. Ffoniwch Llion Jones 07444 805078.

CVSC (Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy). Ffoniwch 01824 702 441

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Conwy. Ffoniwch 03000 850 049

Sir Ddinbych

DVSC (Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych). Ffoniwch 01492 534091

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Sir Ddinbych. Ffoniwch 01745 443 194

Banciau bwyd Dyffryn Clwyd. Ffoniwch 07468 028953, Idris.foodbank@gmail.com

Mind Dyffryn Clwyd – llinellau cymorth – Lorraine Baylis 01745 351 635 / 01745 336 787

Unllais – Canolfan wybodaeth ar gyfer yr holl asiantaethau cymorth. Ffoniwch Joan Doyle, 01745 827903/ 0776

Sir Y Fflint

Grŵp Covid 19 Sir y Fflint, gwasanaeth dosbarthu bwyd lleol. Facebook

Nanny Biscuit, dosbarthu bwyd a gwasanaethau ar gyfer pobl agored i niwed mewn angen. Mae’n gweithredu fel canolfan i wirfoddolwyr hefyd. Cysylltwch â Rob 07726 230989, info.nannybiscuit@gmail.com. Facebook

FLVC (Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint) Cysylltwch â Jan Owen 01352 744 000.

Bellach, mae C.A.B yn gweithio mewn partneriaeth gyda banciau bwyd Sir y Fflint ac asiantaethau eraill er mwyn dosbarthu parseli bwyd, 0300 330 2118

Merthyr Tudful

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful, yn rhestru’r mathau o wasanaethau a gynigir gan wahanol sefydliadau a’u manylion cyswllt. Mae’n cysylltu pobl sy’n chwilio am ffyrdd o helpu gyda sefydliadau sy’n chwilio am wirfoddolwyr. Gwefan

Ymddiriedolaeth Elusennol Stephens a George, help gyda nwyddau groser a chyflenwadau bwyd ar gyfer y rhai mwyaf agored i niwed ac ynysig yn lleol. Yn ogystal, bydd yn dosbarthu brechdanau. Gellir archebu bwyd dros y ffôn trwy ffonio 01685 377688. Cysylltwch â Helen Hughes 07940 094638, 01685 377688 helenhughes@stephensandgeorge.co.uk

Sir Benfro

PAVS (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Benfro) Tîm Ymateb Cymunedol COVID-19 – help amrywiol yn y gymuned gan wirfoddolwyr hyfforddedig, 01437 769 422

Banciau Bwyd Sir Benfro 01834 861 999 info@pembrokeshire.foodbank.org.uk. Gwefan

Banc Bwyd PATCH – 01646 699 275 tracy@patchcharity.org.uk

Abergwaun Siop Fwyd Coop. Ffoniwch 0330 0417 7844. Gwefan

Cydlynydd Drws Nesaf Abergwaun, help gyda siopa bwyd, presgripsiynau a cheisiadau eraill. Ffoniwch: Emma 07399 267 007.

Swyddog Ymgysylltu Trefdraeth, cymorth gyda gwirfoddoli cymunedol. Ffoniwch: Rose Seymour 07495 700 297; e-bost Rose.pavs@gmail.com

Cymydog Da Crymych, cydlynu siopa, presgripsiynau ac ati. Ffoniwch: Siân Elin Thomas, 07824 394 909 neu Sara Williams, 07814 104 917.

Siop Fwyd J K Lewis, 01239 831 288

Powys

Biwro Gwirfoddolwyr Crughywel, tîm o wirfoddolwyr sy’n helpu wrth gasglu siopa y talwyd amdano ymlaen llaw, dosbarthu prydau poeth/oer a archebwyd ymlaen llaw yn lleol, casglu presgripsiynau yn lleol, cyfeillio dros y ffôn, cymorth bugeiliol dros y ffôn, postio, casglu llyfrau llyfrgell. Mae’r gwasanaeth ar gael i’r rhai y mae’n rhaid iddynt hunanynysu yn unig. Ffoniwch 01873 812177

Rhwydwaith Y Drenewydd – COVID-19, grŵp Facebook a sefydlwyd i gynnig gwasanaethau a chymorth.

Eglwys Efengylaidd Y Drenewydd, help gyda siopa, galwadau cyfeillgar, cerdded cŵn a gweddïo. Ffoniwch 01686 624343

Llandrindod – Cefnllys Ltd, arbenigwyr ym maes cyfrifiaduron, sy’n cynnig help ee er mwyn siopa ar-lein. Maent yn cynnig cyngor a chymorth yn rhad ac am ddim dros y ffôn ar gyfer unrhyw un yn y grŵp risg uchel neu y maent dros 70 oed. Cymorth o bell ar gyfer problemau cyfrifiadurol, ond maent yn ystyried gweithgarwch casglu a thrwsio ar hyn o bryd, gyda rhagofalon diogelwch, ar gyfer cyfrifiaduron y mae gofyn gwneud mwy o waith cynnal a chadw arnynt. Ffoniwch  01597 829 020. Facebook

Rhondda Cynon Taf

GBanc bwyd Capel Blaencwm, yn darparu cymorth brys i bobl leol mewn argyfwng. Yn dosbarthu bob dydd Llun a dydd Iau. Ffoniwch 07891 035021 Facebook

Gofal a Thrwsio RhCT Cwm Taf Morgannwg, parhau i ofalu am bobl yn yr ysbyty ac yn y gymuned, cynnig gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn a gwasanaeth dosbarthu. Ffoniwch 01443 75569601443 755696. Gwefan, Facebook

CORONAFEIRWS – Rhwydwaith Cymunedol Y Rhondda, chwilio am wirfoddolwyr ar y stryd sy’n gallu cynorthwyo Cymuned y Rhondda trwy ddarparu gwasanaeth siopa/cyfeillio ac ati. Facebook 

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, y wybodaeth ddiweddaraf gan y bwrdd iechyd lleol. Gwefan

RCT Interlink, yn cynnig amrediad o gyngor a chymorth er mwyn helpu ein cymunedau lleol trwy argyfwng Covid-19. Ffoniwch 01443 846200 neu trowch at facebook, Rhondda Facebook, Cynon Facebook, Taff Ely Facebook

Cymorth cymunedol Pentre – Covid 19, tudalen gymunedol sy’n helpu aelodau i gadw mewn cysylltiad yn ystod pandemig Covid-19. Facebook

Banc bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth, cymorth brys i bobl leol mewn argyfwng. Ffoniwch 01443 436833. Facebook

Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT, diweddariadau rheolaidd am wasanaethau’r cyngor a gwybodaeth i breswylwyr. Gwefan

Grŵp Diweddaru a Chymorth Coronafeirws Y Rhondda, tudalen ar Facebook sy’n cynnig y diweddariadau diweddaraf a chymorth am y Coronafeirws i breswylwyr Y Rhondda . Facebook

Pen-y-graig/Treherbert/Treorci Valleys Kids, cynorthwyo pobl yn yr ardal leol, gan ddarparu: siopa, hamperi bwyd, talebau bwyd. Pen-y-graig – 01443 420870 / Treherbert – 01443 773835 / Treorchy – 01443 303300. Penygraig – lynfa@valleyskids.org | Treherbet – caroline@valleyskids.org | Treorchy – nathan@valleyskids.org

Volunteering Matters Welcome Friends, gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn fel dewis amgen i gyfarfodydd uni-un a chynorthwyo wrth ddosbarthu a chasglu. Yn recriwtio gwirfoddolwyr hefyd. Cysylltwch â Diane Matheson / 07788 310445 Gwirfoddolwr. Cysylltu, Gwefan

Grŵp cymorth cymunedol Covid19 Ynys-y-bŵl a Choed y Cwm, cynorthwyo pobl yn yr ardal leol, gan ddarparu gwasanaeth cyfeillio, casglu siopa/meddyginiaeth. Recriwtio gwirfoddolwyr fel bod rhwydwaith ar draws y pentrefi. Cysylltwch â Sue Pickering, sue.pickering@rctcbc.gov.uk

Banc Bwyd Y Rhondda, Banc bwyd, Ffoniwch 07928 451374/, info@rhondda.foodbank.org.uk. Gwefan

Banc bwyd Merthyr Cynon, Eglwys Cwm Cynon, Y Goleudy, 369 Fernhill. Mountain Ash CF45 3EW 07427 537437 / 01443 479306 info@merthyrcynon.foodbank.org.uk. Gwefan

Banc bwyd Pontypridd, Eglwys St Luke, Ffordd Caerdydd, Rhydyfelin, Pontypridd CF37 5LG. Ffoniwch 07411 965958 / 01443 492033, info@pontypridd.foodbank.org.uk. Gwefan

Abertawe

Banc bwyd Abertawe. Ffoniwch 07815 534095 07815 534095, info@swansea.foodbank.org.uk. Gwefan

SCVS (Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe), mae’r cyngor a’r wybodaeth am y Coronafeirws er mwyn helpu i ymdopi yn cynnwys cyfeirio at grwpiau sy’n gallu eich helpu, a hyd yn oed cyngor am gemau er mwyn diddanu plant pan na fyddant yn gallu gadael y tŷ. Ffoniwch 01792 544000. Gwefan

Age Cymru Gorllewin Morgannwg, gwasanaeth cymorth dros y ffôn ar gyfer y rhai Dros 70 Oed (neu dros 50 oed ac yn byw gydag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor). Ffoniwch 01639 895202, enquiries@agecymrywestglamorgan.org.uk. Facebook

Grŵp cymorth Covid 19 Abertawe, grŵp cymorth lleol Coronafeirws ar. Facebook

Bro Morgannwg

Cyngor Bro Morgannwg, diweddarwyd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod yr achos. Website

Dinas Powys Voluntary Concern, help gyda siopa, presgripsiynau ac ati ar gyfer y rhai sy’n hunanynysu ac nad oes ganddynt rwydwaith cymorth. Cysylltwch â Wendy neu Judy 02920 513700, befriendingdpvc@gmail.com

Helping Hands Penarth, cymorth gan gynnwys a heb ei gyfyngu i gasglu siopa, presgripsiynau, cadw golwg ar bobl agored i niwed, cerdded cŵn. Facebook

Grŵp Cymorth ar y Cyd Covid-19 Llandochau, rhwydwaith lleol o wirfoddolwyr sy’n helpu ein cymunedau trwy’r cyfnod heriol sydd o’n blaenau wrth ddelio â phandemig covid-19 y coronafeirws. Facebook

Newyddion a chymorth COVID-19 cymuned Y Barri, gweithio i ymateb i sialensiau COVID-19. Anfonwch neges uniongyrchol at Bee Forest Admin ar Facebook er mwyn gofyn am help neu gynnig gwirfoddoli. Facebook

Wrecsam

CMHT (Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol) Wrecsam, Tŷ Derbyn 0300 085 8000

Banciau bwyd Wrecsam
– 07538 547971

Age Connect

Cyngor i bobl hŷn yn ystod yr achos coronafeirws, gan gynnig gwasanaeth siopa, casglu presgripsiynau a galwad ffôn wythnosol.

Age Connect Caerdydd a’r Fro, cyngor i bobl hŷn yn ystod yr achos coronafeirws, gan gynnig gwybodaeth am siopau lleol, gwirfoddolwyr yn yr ardal sy’n fodlon cynnig gwasanaeth siopa, casglu presgripsiynau a galwad ffôn wythnosol. Ffoniwch 02920 683600.

RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr. Ffoniwch 01443 490650.

Sir y Fflint. Ffoniwch 0845 549969.

Cadw Mewn Cysylltiad

Facebook yn ddolen i Goldies Cymru, sef cymuned Facebook sy’n cysylltu pobl hŷn ar-lein. Maent yn trefnu sesiwn fyw (neu wedi’i recordio ymlaen llaw) Goldies Mini Sing & Smile unwaith yr wythnos trwy eu tudalen Facebook, lle y gall unrhyw un gymryd rhan wrth ganu. Gall pobl hŷn gymryd rhan, anfon ceisiadau, gwneud sylwadau a rhannu ein deunydd a’n fideos er mwyn peri i’r Goldies a’r gymuned ehangach deimlo eu bod yn cadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod hwn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here