Iard Y Parrog
Trefdraeth, Sir Benfro
8
tai a fflatiau

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Mae Iard Y Parrog yn ddatblygiad sy’n cynnwys 8 o dai a fflatiau a leolir yn Ffordd Parrog, sydd wedi’u hadeiladu ar hen safle Iard y Parrog a Chrochendy Treftdraeth sydd gerllaw.

Bydd y cynllun sy’n werth £1 miliwn yn darparu wyth o gartrefi modern hawdd i’w cynnal ac sy’n defnyddio ynni mewn ffordd effeithlon.  Bydd y fflatiau yn gymysgedd o bedwar tŷ dwy ystafell wely, dau fflat un ystafell wely, a dau fflat dwy ystafell wely.

Roedd y safle yn eiddo i Gyngor Tref Trefdraeth yn flaenorol, ac fe’i ddefnyddiwyd fel maes parcio preifat dros y blynyddoedd diwethaf.

Dechreuodd y contractwyr o Hwlffordd, WB Griffiths, weithio ar y safle yn ystod y gwanwyn 2018, a disgwylir iddynt ei gwblhau erbyn y gwanwyn 2019.

Lleoliad

Gyda phwy y dylwn i gysylltu os bydd gennyf unrhyw ymholiadau am y datblygiad?

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y gwaith o adeiladu’r cynllun hwn, cysylltwch â Gareth Thomas, Rheolwr Datblygu ar 01239 712037 neu anfonwch e-bost at gareth.thomas@wwha.co.uk

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am un o’r eiddo hyn, gweler yr adran ‘sut i wneud cais’ isod.

Sut i wneud cais

Ar ôl eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy Gartrefi Dewisedig Cyngor Sir Penfro yn unol â Chynllun Gosod Lleol Treftdraeth, i’r rhai sydd â chysylltiad ag ardal Cyngor Tref Trefdraeth ac y maent yn yr angen mwyaf am dŷ.

Pan fyddant yn barod, fe’u hysbysebir ar wefan CartrefiDewisedig@SirBenfro.

I ymuno â’r gofrestr, bydd angen i chi gysylltu â

Gwefan:  http://www.choicehomespembrokeshire.org/

Ffôn:  01437 764551 / 763688

E-bost:  CBL@pembrokeshire.gov.uk

 

Pwy fydd yn gymwys i fyw yn y cartrefi newydd yn Iard Y Parrog

Er mwyn bod yn gymwys i gael un o’r cartrefi newydd yn Iard Y Parrog dan Gynllun Gosod Lleol Treftdraeth, rhaid bod ymgeiswyr:

 • Wedi cofrestru gyda CartrefiDewisedig@SirBenfro
 • Yn byw yn ardal Cyngor Tref Trefdraeth fel eu hunig gartref neu eu prif gartref, ac wedi bod yn gwneud hynny ers y 12 mis diwethaf o leiaf, neu
 • Heb fod yn byw yn ardal Cyngor Tref Trefdraeth fel eu hunig gartref neu eu prif gartref ar hyn o bryd, ond maent wedi bod yn byw yn yr ardal hon am o leiaf bum mlynedd o’r 10 mlynedd diwethaf.
 • Mae angen tŷ arnynt a dyfarnwyd band AUR, band ARIAN neu gerdyn blaenoriaeth iddynt.
 • Yn sicrhau bod eu haelwyd o’r maint cywir ar gyfer y cartref y maent yn gwneud cais amdano.  Mae gan yr ymgeisydd yr hawl i gael un ystafell wely am bob un o’r canlynol o fewn yr aelwyd:
 • a. Pâr priod neu ddau unigolyn sy’n cyd-fyw fel pe baent yn briod
  b. Partneriaid sifil neu ddau unigolyn sy’n cyd-fyw fel pe baent yn bartneriaid sifil
  c. Pob unigolyn 16 oed neu’n hŷn nad ydynt yn dod dan is-baragraffau (a) a (b) uchod.
  d. Dau o blant o’r un rhyw dan 16 oed
  e. Dau o blant dan 10 oed, beth bynnag fo eu rhyw
  f.  Unrhyw blentyn ychwanegol nad ydynt yn gallu rhannu gyda phlentyn arall

FAQs

Gyda phwy y dylwn i gysylltu os bydd gennyf unrhyw ymholiadau am y datblygiad?

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y gwaith o adeiladu’r cynllun hwn, cysylltwch â Gareth Thomas, Rheolwr Datblygu ar 01239 712037 neu anfonwch e-bost at gareth.thomas@wwha.co.uk

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am un o’r eiddo hyn, gweler yr adran ‘sut i wneud cais’ isod.

Sut i wneud cais

Ar ôl eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy Gartrefi Dewisedig Cyngor Sir Penfro yn unol â Chynllun Gosod Lleol Treftdraeth, i’r rhai sydd â chysylltiad ag ardal Cyngor Tref Trefdraeth ac y maent yn yr angen mwyaf am dŷ.

Pan fyddant yn barod, fe’u hysbysebir ar wefan CartrefiDewisedig@SirBenfro.

I ymuno â’r gofrestr, bydd angen i chi gysylltu â

Gwefan:  http://www.choicehomespembrokeshire.org/

Ffôn:  01437 764551 / 763688

E-bost:  CBL@pembrokeshire.gov.uk

 

Pwy fydd yn gymwys i fyw yn y cartrefi newydd yn Iard Y Parrog

Er mwyn bod yn gymwys i gael un o’r cartrefi newydd yn Iard Y Parrog dan Gynllun Gosod Lleol Treftdraeth, rhaid bod ymgeiswyr:

 • Wedi cofrestru gyda CartrefiDewisedig@SirBenfro
 • Yn byw yn ardal Cyngor Tref Trefdraeth fel eu hunig gartref neu eu prif gartref, ac wedi bod yn gwneud hynny ers y 12 mis diwethaf o leiaf, neu
 • Heb fod yn byw yn ardal Cyngor Tref Trefdraeth fel eu hunig gartref neu eu prif gartref ar hyn o bryd, ond maent wedi bod yn byw yn yr ardal hon am o leiaf bum mlynedd o’r 10 mlynedd diwethaf.
 • Mae angen tŷ arnynt a dyfarnwyd band AUR, band ARIAN neu gerdyn blaenoriaeth iddynt.
 • Yn sicrhau bod eu haelwyd o’r maint cywir ar gyfer y cartref y maent yn gwneud cais amdano.  Mae gan yr ymgeisydd yr hawl i gael un ystafell wely am bob un o’r canlynol o fewn yr aelwyd:
 • a. Pâr priod neu ddau unigolyn sy’n cyd-fyw fel pe baent yn briod
  b. Partneriaid sifil neu ddau unigolyn sy’n cyd-fyw fel pe baent yn bartneriaid sifil
  c. Pob unigolyn 16 oed neu’n hŷn nad ydynt yn dod dan is-baragraffau (a) a (b) uchod.
  d. Dau o blant o’r un rhyw dan 16 oed
  e. Dau o blant dan 10 oed, beth bynnag fo eu rhyw
  f.  Unrhyw blentyn ychwanegol nad ydynt yn gallu rhannu gyda phlentyn arall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here