Sylwer y bydd ein swyddfeydd ar gau ar ddydd Llun Gŵyl y Banc, 26 Awst 2019.  Byddwn yn ailagor am 8.30am ar ddydd Mawrth 27 Awst 2019.
Dileu
Clos Pentland
Llanisien, Caerdydd
82
fflatiau

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Mae Clos Pentland yn ddatblygiad sy’n cynnwys 82 o fflatiau a dyma’r fflatiau newydd cyntaf yr ydym wedi eu hadeiladu ar gyfer pobl hŷn yng Nghaerdydd ers nifer fawr o flynyddoedd.

Bydd y cynllun oddi ar Clos Chiltern a Malvern Drive, Llanisien, Caerdydd, a fydd yn costio £10 miliwn, yn creu cymuned o fflatiau wedi’u hadeiladu dros bum bloc tri llawr.  Bydd pob bloc yn cynnwys rhwng 11 ac 19 o fflatiau.

Bydd y datblygiad hwn ar gyfer y rhai dros 55 oed yn bennaf, gan gynnig cartrefi modern a hawdd i’w cynnal, ac sy’n defnyddio ynni mewn ffordd effeithlon.  Bydd y fflatiau yn gymysgedd o fflatiau un a dwy ystafell wely gyda balconïau a safleoedd cymdeithasol cymunol, lle y gall preswylwyr gyfarfod a gwneud ffrindiau.

Bydd gan bob bloc fynedfa sy’n wynebu ei gilydd, yn hytrach na chael eu hadeiladu ar eu pen eu hunain, a’r bwriad yw creu ymdeimlad o gymuned.

Symudodd y contractwyr, Hale Construction, i’r safle ym mis Mai 2018, a disgwylir iddynt gwblhau’r gwaith fesul cam ar draws 2019 a dechrau 2020.

Bydd gan bob bloc o fflatiau gyntedd estynedig ger y fynedfa, lle y gall pobl eistedd a sgwrsio gyda’u cymdogion.

Lleoliad
Beth sydd gan Llanisien i'w gynnig?

Mae Llanisien yn faestref deiliog a phoblogaidd yng Nghaerdydd, lle y gwelir ymdeimlad gwych o gymuned a chysylltiadau da gydag ardaloedd cyfagos a chanol y ddinas.

Mae’n cynllun drws nesaf i orsaf rheilffordd, a cheir cysylltiadau rheolaidd i ganol y ddinas ac i gymunedau cyfagos Rhiwbeina, y Waun Ddyfal a Birchgrove.  Mae archfarchnadoedd Lidl a Morrisons gerllaw, ynghyd â pharc manwerthu Parc Tŷ Glas, lle y gwelir siopau Simply Food, Starbucks, DW sports a Pets at Home.

Mae’r cynllun hwn yn agos i lwybrau bysiau ac i bentref Llanisien hefyd, sy’n cynnwys ymdeimlad go iawn o gymuned gyda’i heglwys, ei thafarndai, ei banciau, ei Swyddfa Bost, ei chlwb rygbi, ei chaffis, ei chanolfan hamdden a’i Chanolfan Gymunedol, sy’n cynnig gwasanaethau sy’n groesawgar i’r rhai sydd â dementia gan gynnwys llyfrgell a chyngor ynghylch budd-dal tai.

Gyda phwy y dylwn i gysylltu am y datblygiad?

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y gwaith o adeiladu’r cynllun hwn, cysylltwch â Grant Prosser, Rheolwr Adeiladu ar 02920 414062 neu anfonwch e-bost at grant.prosser@wwha.co.uk

Sut i wneud cais

Ar ôl eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy Gofrestr Tai Cyffredin Cyngor Caerdydd, ac er mwyn ymuno â’r gofrestr, bydd angen i chi gysylltu â Chyngor Caerdydd:

www.cardiff.gov.uk
029 2053 7111

Sut i wneud cais

Ar ôl eu cwblhau, caiff yr eiddo hyn eu neilltuo trwy Gofrestr Tai Cyffredin Cyngor Caerdydd, ac er mwyn ymuno â’r gofrestr, bydd angen i chi gysylltu â Chyngor Caerdydd:

www.cardiff.gov.uk
029 2053 7111

Beth sydd gan Llanisien i'w gynnig?

Mae Llanisien yn faestref deiliog a phoblogaidd yng Nghaerdydd, lle y gwelir ymdeimlad gwych o gymuned a chysylltiadau da gydag ardaloedd cyfagos a chanol y ddinas.

Mae’n cynllun drws nesaf i orsaf rheilffordd, a cheir cysylltiadau rheolaidd i ganol y ddinas ac i gymunedau cyfagos Rhiwbeina, y Waun Ddyfal a Birchgrove.  Mae archfarchnadoedd Lidl a Morrisons gerllaw, ynghyd â pharc manwerthu Parc Tŷ Glas, lle y gwelir siopau Simply Food, Starbucks, DW sports a Pets at Home.

Mae’r cynllun hwn yn agos i lwybrau bysiau ac i bentref Llanisien hefyd, sy’n cynnwys ymdeimlad go iawn o gymuned gyda’i heglwys, ei thafarndai, ei banciau, ei Swyddfa Bost, ei chlwb rygbi, ei chaffis, ei chanolfan hamdden a’i Chanolfan Gymunedol, sy’n cynnig gwasanaethau sy’n groesawgar i’r rhai sydd â dementia gan gynnwys llyfrgell a chyngor ynghylch budd-dal tai.

Gyda phwy y dylwn i gysylltu am y datblygiad?

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y gwaith o adeiladu’r cynllun hwn, cysylltwch â Grant Prosser, Rheolwr Adeiladu ar 02920 414062 neu anfonwch e-bost at grant.prosser@wwha.co.uk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here