Arolwg bodlonrwydd preswylwyr 2020: Dweud eich dweud
Dileu
Birch Close
Y Gelli Gandryll, Powys
3
Cartrefi
£133,000
Starting from

Ynglŷn â’r datblygiad hwn

Mae gan Tai Wales & West newyddion cyffrous, sef y gall gynnig cartrefi rhad mewn datblygiad newydd yn Y Gelli Gandryll.

Mae’r cartrefi rhad hyn yn rhan o ddatblygiad Readers Retreat, ac mae cyfle i brynwyr brynu cartrefi am 70% o’u gwerth ar y farchnad.  Mae’r lleiniau tair ystafell wely sydd ar gael yn cynnig llety modern a chyffyrddus gyda gardd gefn a lle parcio.

Mae’r eiddo yn cynnig:

 • 3 Ystafell wely
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cegin
 • Gwres canolog nwy
 • Lolfa
 • Gardd hollol gaeëdig
 • Parcio oddi ar y ffordd i 2 gar
Lleoliad
Datblygiad
Beth yw'r cynllun perchentyaeth cost isel?

Gweithredir y cynllun hwn gan Dai Wales & West mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r rhai sy’n prynu am y tro cyntaf* ac sy’n dymuno bod yn berchen ar eu cartref eu hunain, ond nad ydynt yn gallu talu’r gost lawn o brynu eu cartref cyntaf.

Cynigir cartrefi dan y cynlluniau i brynwyr am 70% o’u gwerth ar y farchnad agored. Byddech chi’n berchen ar yr eiddo yn llwyr, ond byddai Tai Wales & West yn dal pridiant cyfreithiol mewn perthynas â’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill. Dim ond morgais/blaendal am y 70% y byddai angen i chi ei sicrhau, ac ni fyddai unrhyw log neu rhent yn daladwy ar y gyfran ecwiti o 30%.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos trwy forgais mewn egwyddor eu bod yn gallu ariannu 70% o werth yr eiddo. Byddai blaendal o rhwng 5% ac 15% yn ofynnol o hyd gan gwmnïau morgais fel arfer.

Bydd prynu eiddo trwy’r cynllun yn golygu y bydd angen talu’r costau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored o hyd, gan gynnwys prisiad, ffioedd morgais ac arolygon, ffioedd cyfreithiol a threth stamp.

Pwy fydd yn gymwys ar gyfer y cynllun perchentyaeth cost isel hwn?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, rhaid bod ymgeiswyr:

 • dros 18 oed
 • yn ddeiliad pasbort y DU neu UE / AEE neu bod stamp ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ ar eu pasbort
 • yn prynu cartref am y tro cyntaf*
 • yn gallu bodloni’r ymrwymiad ariannol hirdymor o fod yn berchen ar gartref
 • heb fod yn ennill mwy na’r incwm uchaf i aelwyd;  £35,000 i ymgeisydd sengl neu £45,000 am ymgeiswyr ar y cyd

*Ar gyfer y cynllun hwn, ystyrir bod rhywun sy’n prynu am y tro cyntaf yn unigolyn/unigolion nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo (trwy forgais neu heb fod trwy forgais) o’r blaen, nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo yn rhannol neu ar y cyd, neu fyth wedi cael eu henw ar forgais neu weithredoedd eiddo. Fodd bynnag, fesul achos unigol, ystyrir ymgeiswyr sy’n prynu am y tro cyntaf eu hunain, lle y gallent fod wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd yn flaenorol, ond y mae hwn wedi cael ei werthu erbyn hyn, er enghraifft o ganlyniad i ysgariad.

Mae cyfyngiadau deiliadaeth yn weithredol i’r datblygiad hwn, cysylltwch â ni i gael fwy o wybodaeth.

Pryd ad-dalir y gyfran 30%?

Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti o 30% i Dai Wales & West yn unol â chyfradd y farchnad ar yr adeg pan werthir yr eiddo. Gall hyn olygu y bydd angen i chi ad-dalu mwy na’r 30% gwreiddiol efallai os bydd gwerth yr eiddo wedi codi, neu lai os bydd gwerth yr eiddo wedi disgyn.

Faint fydd yr eiddo yn ei gostio?

Fel rhan o’r cynllun, cynigir yr eiddo i brynwyr cymwys am 70% o’u gwerth ar y farchnad. Er enghraifft, os yw’r eiddo yn werth £100,000, bydd angen i’r prynwyr sicrhau morgais o £70,000 a bydd Tai Wales & West yn cadw’r gwerth 30%, sef £30,000.

Beth yw'r costau sydd ynghlwm â phrynu eiddo?

Bydd prynu eiddo dan y cynllun yn golygu y bydd yn rhaid talu’r holl gostau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored, gan gynnwys:

ffioedd arolygu / prisiad
ffioedd cyfreithiwr
costau y gofrestrfa tir
ffioedd chwilio
blaendal morgais
treth stamp

Byddai’n ddoeth bod gennych chi gynilion i dalu’r costau hyn.  Yn ychwanegol i’r costau unigol uchod sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo, byddwch yn gyfrifol am gostau parhaus hefyd megis:

 • taliadau morgais misol

taliadau treth gyngor
biliau cyfleustodau:  nwy, trydan, dŵr ac ati
costau cynnal a chadw a thrwsio yr eiddo
yswiriant cynnwys
yswiriant bywyd neu yswiriant bywyd morgais

Mae’r prynwr yn gyfrifol am egluro ac ystyried yr holl gostau posibl sy’n gysylltiedig â phrynu a rhedeg eiddo.

A fydd angen talu tâl gwasanaeth/tâl cynnal a chadw ar gyfer yr eiddo hwn?

Codir rhai taliadau ar gyfer rhai o’n Cynlluniau Perchentyaeth Cost Isel. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei darparu fesul cynllun.

Cartrefi sydd ar gael...

Reserved
£112,000
2 bedroom semi detached
32 Rhoose Way, Rhoose, Vale of Glamorgan

Dysgu mwy

Diddordeb?

Am wybodaeth bellach neu os hoffech drefnu apwyntiad i’w gweld, cysylltwch â McCartneys LLP Estate Agents ar 01874 610990.
Sylwer y bydd angen i ddarpar brynwyr gyflwyno ffurflen gais i Dai Wales and West er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y cynllun.  Mae’r ffurflenni hyn ar gael o wneud cais.

 

Diddordeb?

Am wybodaeth bellach neu os hoffech drefnu apwyntiad i’w gweld, cysylltwch â McCartneys LLP Estate Agents ar 01874 610990.
Sylwer y bydd angen i ddarpar brynwyr gyflwyno ffurflen gais i Dai Wales and West er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y cynllun.  Mae’r ffurflenni hyn ar gael o wneud cais.

 

Beth yw'r cynllun perchentyaeth cost isel?

Gweithredir y cynllun hwn gan Dai Wales & West mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol er mwyn cynorthwyo’r rhai sy’n prynu am y tro cyntaf* ac sy’n dymuno bod yn berchen ar eu cartref eu hunain, ond nad ydynt yn gallu talu’r gost lawn o brynu eu cartref cyntaf.

Cynigir cartrefi dan y cynlluniau i brynwyr am 70% o’u gwerth ar y farchnad agored. Byddech chi’n berchen ar yr eiddo yn llwyr, ond byddai Tai Wales & West yn dal pridiant cyfreithiol mewn perthynas â’r gyfran ecwiti o 30% sy’n weddill. Dim ond morgais/blaendal am y 70% y byddai angen i chi ei sicrhau, ac ni fyddai unrhyw log neu rhent yn daladwy ar y gyfran ecwiti o 30%.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddangos trwy forgais mewn egwyddor eu bod yn gallu ariannu 70% o werth yr eiddo. Byddai blaendal o rhwng 5% ac 15% yn ofynnol o hyd gan gwmnïau morgais fel arfer.

Bydd prynu eiddo trwy’r cynllun yn golygu y bydd angen talu’r costau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored o hyd, gan gynnwys prisiad, ffioedd morgais ac arolygon, ffioedd cyfreithiol a threth stamp.

Pwy fydd yn gymwys ar gyfer y cynllun perchentyaeth cost isel hwn?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynllun, rhaid bod ymgeiswyr:

 • dros 18 oed
 • yn ddeiliad pasbort y DU neu UE / AEE neu bod stamp ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ ar eu pasbort
 • yn prynu cartref am y tro cyntaf*
 • yn gallu bodloni’r ymrwymiad ariannol hirdymor o fod yn berchen ar gartref
 • heb fod yn ennill mwy na’r incwm uchaf i aelwyd;  £35,000 i ymgeisydd sengl neu £45,000 am ymgeiswyr ar y cyd

*Ar gyfer y cynllun hwn, ystyrir bod rhywun sy’n prynu am y tro cyntaf yn unigolyn/unigolion nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo (trwy forgais neu heb fod trwy forgais) o’r blaen, nad ydynt fyth wedi berchen ar eiddo yn rhannol neu ar y cyd, neu fyth wedi cael eu henw ar forgais neu weithredoedd eiddo. Fodd bynnag, fesul achos unigol, ystyrir ymgeiswyr sy’n prynu am y tro cyntaf eu hunain, lle y gallent fod wedi bod yn berchen ar eiddo ar y cyd yn flaenorol, ond y mae hwn wedi cael ei werthu erbyn hyn, er enghraifft o ganlyniad i ysgariad.

Mae cyfyngiadau deiliadaeth yn weithredol i’r datblygiad hwn, cysylltwch â ni i gael fwy o wybodaeth.

Pryd ad-dalir y gyfran 30%?

Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti o 30% i Dai Wales & West yn unol â chyfradd y farchnad ar yr adeg pan werthir yr eiddo. Gall hyn olygu y bydd angen i chi ad-dalu mwy na’r 30% gwreiddiol efallai os bydd gwerth yr eiddo wedi codi, neu lai os bydd gwerth yr eiddo wedi disgyn.

Faint fydd yr eiddo yn ei gostio?

Fel rhan o’r cynllun, cynigir yr eiddo i brynwyr cymwys am 70% o’u gwerth ar y farchnad. Er enghraifft, os yw’r eiddo yn werth £100,000, bydd angen i’r prynwyr sicrhau morgais o £70,000 a bydd Tai Wales & West yn cadw’r gwerth 30%, sef £30,000.

Beth yw'r costau sydd ynghlwm â phrynu eiddo?

Bydd prynu eiddo dan y cynllun yn golygu y bydd yn rhaid talu’r holl gostau arferol sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo ar y farchnad agored, gan gynnwys:

ffioedd arolygu / prisiad
ffioedd cyfreithiwr
costau y gofrestrfa tir
ffioedd chwilio
blaendal morgais
treth stamp

Byddai’n ddoeth bod gennych chi gynilion i dalu’r costau hyn.  Yn ychwanegol i’r costau unigol uchod sy’n gysylltiedig â phrynu eiddo, byddwch yn gyfrifol am gostau parhaus hefyd megis:

 • taliadau morgais misol

taliadau treth gyngor
biliau cyfleustodau:  nwy, trydan, dŵr ac ati
costau cynnal a chadw a thrwsio yr eiddo
yswiriant cynnwys
yswiriant bywyd neu yswiriant bywyd morgais

Mae’r prynwr yn gyfrifol am egluro ac ystyried yr holl gostau posibl sy’n gysylltiedig â phrynu a rhedeg eiddo.

A fydd angen talu tâl gwasanaeth/tâl cynnal a chadw ar gyfer yr eiddo hwn?

Codir rhai taliadau ar gyfer rhai o’n Cynlluniau Perchentyaeth Cost Isel. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei darparu fesul cynllun.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here