Newyddion

16/11/2021

Y gwaith i ailddatblygu Ysbyty Aberteifi ar fin cychwyn

Disgwylir i’r gwaith ailddatblygu i ddwyn cartrefi carbon-isel i bobl hŷn yn bennaf ar safle hen Ysbyty Aberteifi ddechrau cyn pen mis.

Bydd y prosiect, a gymeradwywyd gan bwyllgor cynllunio Cyngor Ceredigion, yn cadw Priordy hanesyddol Aberteifi fel man canolog datblygiad newydd o 34 o fflatiau ecogyfeillgar ac a fydd yn defnyddio ynni mewn ffordd effeithlon ar gyfer pobl leol.  Bydd yr ailddatblygiad yn creu caffi cymunedol yn y Priordy hefyd, ynghyd â llwybrau a gerddi cyhoeddus ar y safle, wrth ymyl swyddfeydd ar gyfer staff Tai Wales & West, gan gynnwys lleoliad rhanbarthol ar gyfer cwmni cynnal a chadw mewnol WWH, Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria.

Rydym yn gweithio gyda’n partner adeiladu hirdymor, TRJ o Rydaman, er mwyn paratoi’r safle a chyflawni’r amodau a bennwyd gan gynllunwyr lleol, cyn y gall y gwaith dymchwel ac adeiladu gychwyn.

Bydd hen faes parcio yr ysbyty a llwybr cyhoeddus o Eglwys gyfagos Gradd II rhestredig Santes Fair yn cael eu cau er diogelwch y cyhoedd wrth i’r gwaith gael ei gyflawni.

Y gobaith yw y bydd modd cychwyn ar y gwaith adeiladu ar yr adeiladau newydd yn ystod y gwanwyn nesaf.

“Rydym yn teimlo’n gyffrous i weld y cynlluniau arloesol a luniwyd gan ein penseiri arbenigol yn cael eu gwireddu.”
Dirprwy Brif Weithredwr Grŵp Tai Wales & West, Shayne Hembrow  

“Ers dechrau’r prosiect ailddatblygu hwn, rydym wedi gweithio gyda’r cynghorau lleol a gyda phobl sy’n byw yn yr ardal er mwyn deall yr hyn sy’n bwysig.  Croesawyd y prosiect gan bod angen cartrefi modern sy’n gynnes ac sy’n gyffyrddus i fyw ynddynt ac sy’n fforddiadwy i’w gwresogi yn Aberteifi.

“Pan fyddwn yn dechrau dymchwel yr adeiladau allanol a’r estyniadau, bwriadwn ailddefnyddio cymaint o ddeunydd ag y bo modd er mwyn gwneud y ddaear yn wastad, gan gyfyngu cyfanswm y gwastraff a fydd yn cael ei gludo o’r safle.”

“Yn ogystal, rydym yn bwriadu ailddefnyddio cerrig ar ôl dymchwel y wal gerrig uchel ar hyd Pont-Y-Cleifion er mwyn adeiladu waliau terfyn byrrach.”

“Bydd hi’n wych gweld prif Dŷ Nash yn cael ei adnewyddu ac yn hawlio’i le fel canolbwynt ein datblygiad, gan agor y safle prydferth at ddefnydd y cyhoedd.”

“Rhaid i ni gau’r llwybr cyhoeddus trwy’r safle ac ar hyd Afon Teifi er mwyn sicrhau diogelwch pawb pan fydd y gwaith yn cael ei gyflawni, ond caiff ei ailagor yn ystod cam olaf y datblygiad fel rhan o’r ardd synhwyraidd a’r llwybr cylchol newydd at ddefnydd pawb.

“Mae gan y safle hanes hir a diddorol iawn, a hoffem wneud cyfiawnder ag ef ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a fydd yn byw, yn gweithio ac yn mwynhau’r ardal.”

Disgwylir i’r cartrefi newydd fod yn barod i groesawu preswylwyr newydd erbyn canol 2023.  Cânt eu rhentu trwy gofrestr tai Cyngor Sir Ceredigion i bobl hŷn yn bennaf, a’r rhai y gallent gael budd gan gartrefi cefnogol a mynediad hawdd.

Alison Stokes

alison.stokes@wwha.co.uk
02920 415368 / 07484 911100
Alison yw ein Swyddog CC a Marchnata ar gyfer De a Gorllewin Cymru.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here