Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth

Mae ein Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth Blynyddol wedi bod ar waith ers 11 mlynedd, yn dathlu ysbryd cymunedol, dewrder a menter ein preswylwyr ar hyd a lled Cymru. 

The Categories

Cymydog Da

Mae’r wobr hon yn dathlu caredigrwydd y bobl arbennig hynny y mae eu gweithredoedd o ddydd i ddydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau eu cymdogion.

O gynnig help llaw neu fod yn glust i wrando, bydd yr unigolion anhunanol hyn yn mynd i drafferth i helpu eraill sy’n byw gerllaw.

Mynd yn Wyrdd

Mae’r wobr hon yn cydnabod preswylwyr gyda bysedd gwyrddion sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’w hamgylchedd.

O dyfu arddangosiadau blodau prydferth i ailgylchu ac ailddefnyddio nwyddau yn yr ardd, neu hyd yn oed dyfu llysiau a ffrwythau i eraill eu mwynhau, mae’r preswylwyr hyn yn arwain y ffordd wrth fynd yn wyrdd.

Hyrwyddwr Lles

Mae’r wobr hon yn cydnabod yr unigolion, y gwirfoddolwyr neu’r grwpiau sy’n gosod esiampl neu sy’n annog eraill i wella’u hiechyd corfforol neu feddyliol a’u lles.

Boed yn sefydlu gweithgareddau rheolaidd neu’n hyrwyddo ffyrdd o fyw a bwyta’n iachach, mae’r bobl hyn yn gwella bywydau preswylwyr a’u cymunedau.

Cychwyn Ffres

Mae’r wobr hon yn cydnabod y rhai sydd wedi bod trwy gyfnod anodd ac y maent wedi gweddnewid eu bywyd er gwell.

O oresgyn salwch, cynorthwyo eu teulu trwy gyfnodau anodd neu wynebu materion personol a darganfod hapusrwydd mewn cartref diogel o’u dewis, mae’r unigolion neilltuol hyn yn esiampl i ni gyd.

Arwyr Cymunedol

Mae’r wobr hon yn dathlu unigolion neu grwpiau sydd wedi rhoi cychwyn ar rywbeth arbennig yn eu cymuned WWH er mwyn cynnig budd i’r rhai sy’n byw yno.

O redeg grwpiau cymunedol, mynd i’r afael â materion lleol sy’n effeithio ar eu cymdogaethau neu arwain y ffordd mewn prosiectau amgylcheddol a chynaliadwy, mae’r bobl hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r mannau lle y maent yn byw.

Hyrwyddwr Codi Arian

Mae’r wobr hon yn cydnabod y bobl ysbrydoledig hynny sy’n gwneud gwaith caled a diflino er mwyn codi arian ar gyfer elusennau niferus.

Nid yw’r wobr hon yn ymwneud â’r swm a godir o reidrwydd, ond yr unigolyn, neu’r person ifanc, sy’n rhoi eu hamser ac sy’n mynd ati, galon ac enaid, i godi arian i achosion da.

Cyflawniad Eithriadol

Mae’r wobr yn cydnabod yr unigolion hynny sydd wedi dangos cryn benderfyniad a datblygiad personol.

Boed yn ddysgu sgiliau newydd neu’n sicrhau cymwysterau er mwyn dychwelyd i weithio, rhedeg eu mentrau busnes llwyddiannus eu hunain, creu cyfleoedd i wneud gwahaniaeth i’w bywyd eu hunain neu gyflawni prosiectau cymunedol sy’n gwneud gwahaniaeth i’w cymuned, maent yn ysbrydoliaeth i ni gyd.

Hyrwyddwr Amrywiaeth

Yn newydd ar gyfer 2020: Mae’r wobr hon yn dathlu ein cymunedau cynhwysol a’r gwaith y mae unigolyn neu grwpiau yn ei wneud i groesawu ac i sicrhau bod pawb yn teimlo’n ddiogel lle maent yn byw.

Mae’r bobl hyn yn mynd yr ail filltir i sicrhau bod pawb yn cael eu derbyn a’u croesawu, waeth beth yw eu hoed, hil, rhyw neu alluoedd corfforol. Mae’r preswylwyr hyn yn creu diwylliant lle mae pawb yn gallu cyfrannu a chwarae rhan gyfartal wrth greu cymuned gytûn a hapus.

Sut ydw i’n enwebu?

Mae’n hawdd cyflwyno’ch enwebiad – siaradwch â’ch Swyddog Tai neu aelod o staff WWH, a fydd yn gallu eich helpu i wneud eich enwebiad. Neu, cysylltwch â’n tîm CC a Chyfathrebu ar 0800 052 2526, neu anfonwch e-bost at y tîm a byddant yn fodlon nodi’r manylion ar eich rhan a chyflwyno’ch enwebiad.

Mwynhewch yr atgofion o Wobrau Gwneud Gwahaniaeth 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here