Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth

Mae’n Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth blynyddol wedi bod yn rhedeg ers 10 mlynedd, gan ddathlu ysbryd cymunedol, dewrder a menter ein preswylwyr ar draws Cymru.

Cynhelir seremoni arbennig eleni ar ddydd/nos Wener 8 Chwefror 2019, ac yn dilyn ei boblogrwydd, byddwn yn dychwelyd i Westy Vale, Hensol, ger Caerdydd.

The Categories

Cymydog Da

Mae’r wobr hon yn dathlu caredigrwydd y bobl arbennig hynny y mae eu gweithredoedd o ddydd i ddydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau eu cymdogion.

O gynnig help llaw neu fod yn glust i wrando, bydd yr unigolion anhunanol hyn yn mynd i drafferth i helpu eraill sy’n byw gerllaw.

Mynd yn Wyrdd

Mae’r wobr hon yn cydnabod preswylwyr gyda bysedd gwyrddion sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’w hamgylchedd.

O dyfu arddangosiadau blodau prydferth i ailgylchu ac ailddefnyddio nwyddau yn yr ardd, neu hyd yn oed dyfu llysiau a ffrwythau i eraill eu mwynhau, mae’r preswylwyr hyn yn arwain y ffordd wrth fynd yn wyrdd.

Hyrwyddwr Lles

Mae’r wobr hon yn cydnabod yr unigolion, y gwirfoddolwyr neu’r grwpiau sy’n gosod esiampl neu sy’n annog eraill i wella’u hiechyd corfforol neu feddyliol a’u lles.

Boed yn sefydlu gweithgareddau rheolaidd neu’n hyrwyddo ffyrdd o fyw a bwyta’n iachach, mae’r bobl hyn yn gwella bywydau preswylwyr a’u cymunedau.

Pontio’r Bwlch

Mae’r wobr hon yn dathlu pobl ifanc a phobl hŷn yn cydweithio er mwyn gwella’r perthnasoedd rhwng y cenedlaethau ac er mwyn gwneud eu cymuned yn lle gwell.

Boed yn bobl iau sy’n helpu eu cymdogion oedrannus gyda ffyrdd newydd o weithio megis helpu gyda thechnoleg neu bobl hŷn yn manteisio ar eu profiad er mwyn mentora pobl iau, mae’r unigolion hyn yn dysgu gan ei gilydd ac helpu i feithrin parch a dealltwriaeth rhwng y gwahanol genedlaethau.

Cychwyn Ffres

Mae’r wobr hon yn cydnabod y rhai sydd wedi bod trwy gyfnod anodd ac y maent wedi gweddnewid eu bywyd er gwell.

O oresgyn salwch, cynorthwyo eu teulu trwy gyfnodau anodd neu wynebu materion personol a darganfod hapusrwydd mewn cartref diogel o’u dewis, mae’r unigolion neilltuol hyn yn esiampl i ni gyd.

Arwyr Cymunedol

Mae’r wobr hon yn dathlu unigolion neu grwpiau sydd wedi rhoi cychwyn ar rywbeth arbennig yn eu cymuned WWH er mwyn cynnig budd i’r rhai sy’n byw yno.

O redeg grwpiau cymunedol, mynd i’r afael â materion lleol sy’n effeithio ar eu cymdogaethau neu arwain y ffordd mewn prosiectau amgylcheddol a chynaliadwy, mae’r bobl hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r mannau lle y maent yn byw.

Hyrwyddwr Codi Arian

Mae’r wobr hon yn cydnabod y bobl ysbrydoledig hynny sy’n gwneud gwaith caled a diflino er mwyn codi arian ar gyfer elusennau niferus.

Nid yw’r wobr hon yn ymwneud â’r swm a godir o reidrwydd, ond yr unigolyn, neu’r person ifanc, sy’n rhoi eu hamser ac sy’n mynd ati, galon ac enaid, i godi arian i achosion da.

Cyflawniad Eithriadol

Mae’r wobr yn cydnabod yr unigolion hynny sydd wedi dangos cryn benderfyniad a datblygiad personol.

Boed yn ddysgu sgiliau newydd neu’n sicrhau cymwysterau er mwyn dychwelyd i weithio, rhedeg eu mentrau busnes llwyddiannus eu hunain, creu cyfleoedd i wneud gwahaniaeth i’w bywyd eu hunain neu gyflawni prosiectau cymunedol sy’n gwneud gwahaniaeth i’w cymuned, maent yn ysbrydoliaeth i ni gyd.

#MadAwards19

Mwynhewch yr atgofion o Wobrau Gwneud Gwahaniaeth 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here