Bydd Debyd Uniongyrchol sy'n ddyledus i'w talu ar ŵyl banc neu benwythnos yn disgyn ar y diwrnod gwaith nesaf. Os yw'ch debyd uniongyrchol yn ddyledus ar ddydd Llun 25 Mai, ni welwch hwn yn dod allan o'ch cyfrif banc tan ddydd Mawrth 26 Mai. Darllen mwy
Dileu

Dweud eich dweud

Mae cynnwys ein preswylwyr yn yr hyn a wnawn a’r ffordd y byddwn yn gwneud hyn yn bwysig iawn i ni. Rydym yn dymuno i chi, ein preswylwyr, gymryd rhan ym mha bynnag ffordd sy’n addas i chi.

Manteisiwch ar y cyfle i ddweud eich dweud mewn neges e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, a helpwch ni i ddeall yr hyn sydd bwysicaf i chi. Byddwn yn defnyddio eich sylwadau er mwyn helpu i siapio darpariaeth gwasanaethau fel eu bod yn bodloni eich anghenion chi fel preswylwyr yn y ffordd orau.

Strategaeth Cyfranogiad Preswylwy

Swyddog Strategaeth Cyfranogiad Preswylwyr
Claire Hammond
claire.hammond@wwha.co.uk

Yrdd o gymryd rhan

Only Residents Aloud
ORA (Only Residents Aloud) – mae’r grŵp ymgynghori hwn yn ein helpu i gael braslun o safbwyntiau preswylwyr am bwnc penodol neu i brofi pa mor ddarllenadwy yw gwybodaeth yr ydym yn bwriadu ei hanfon at breswylwyr. Bydd aelodau yn mynegi eu safbwyntiau o bryd i’w gilydd, o’u cartrefi eu hunain
Llywodraeth Cymru
Grŵp ymgynghori Pwls Tenantiaid TPAS / Llywodraeth Cymru – gallwch ymuno â hwn os oes gennych chi ddiddordeb mewn materion tai sy’n berthnasol ar draws Cymru gyfan
Grŵp Llywio Cyfranogiad Tenantiaid
GLlCT (Grŵp Llywio Cyfranogiad Tenantiaid) – mae hwn yn gweithredu ar lefel uwch ac mae’n cynnwys 18 o breswylwyr o bob cwr o Gymru sy’n glust i wrando mewn perthynas â materion cyfranogi. Maent yn cyfarfod bob chwe wythnos yng Nghaerdydd neu’r Amwythig.
Arolygon Bodlonrwydd
Ar ôl i ni wneud gwaith trwsio ac unrhyw waith mawr, ar ôl i ni osod cartref neu ymateb i adroddiadau ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol, byddwn yn cysylltu â nifer o breswylwyr er mwyn clywed eu safbwyntiau.
A ydym wedi gwrando?
‘A ydym wedi gwrando’ – hwn yw ein dull ar gyfer rheoli ystadau, lle y byddwn yn ymgysylltu mewn ffordd ragweithiol gyda phreswylwyr lle’r ydych chi’n byw. Rydym yn cydweithio er mwyn meithrin dealltwriaeth o’r hyn sy’n bwysig i chi am eich cartref a’ch cymuned, gan gytuno ar gamau gweithredu ar y cyd gyda’n gilydd. Mae ‘A ydym wedi gwrando’ yn broses barhaus ac yn sgwrs sy’n datblygu yn barhaus. Gan bod pob cynllun neu ystad yn wahanol, bydd y ffordd y byddwn yn gwneud hyn yn amrywio o ardal i ardal, o ddiwrnodau agored a diwrnodau hwyl i drafodaethau gyda phreswylwyr unigol yn eich cartrefi eich hunain.
Grwpiau Facebook
Ymunwch ag un o’n grwpiau Facebook caeedig i breswylwyr yn unig. Mae grwpiau Facebook Crefft, Tyfu a Dod Ynghyd yn caniatáu i chi rannu lluniau, straeon a syniadau am y gweithgareddau cymunedol yr ydych yn eu cyflawni gyda phreswylwyr eraill. Gallwch helpu i ateb cwestiynau eich gilydd a rhannu planhigion a hadau ar gyfer gerddi cymunedol. Gallwch ymuno ag un o’r grwpiau trwy aelod presennol neu thrwy anfon cais i fod yn ffrind â.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here