Dweud eich dweud

Mae cynnwys ein preswylwyr yn yr hyn a wnawn a’r ffordd y byddwn yn gwneud hyn yn bwysig iawn i ni. Rydym yn dymuno i chi, ein preswylwyr, gymryd rhan ym mha bynnag ffordd sy’n addas i chi.

Manteisiwch ar y cyfle i ddweud eich dweud mewn neges e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb, a helpwch ni i ddeall yr hyn sydd bwysicaf i chi. Byddwn yn defnyddio eich sylwadau er mwyn helpu i siapio darpariaeth gwasanaethau fel eu bod yn bodloni eich anghenion chi fel preswylwyr yn y ffordd orau.

Strategaeth Cyfranogiad Preswylwy

Swyddog Strategaeth Cyfranogiad Preswylwyr
Claire Hammond
claire.hammond@wwha.co.uk

Yrdd o gymryd rhan

Only Residents Aloud
ORA (Only Residents Aloud) – mae’r grŵp ymgynghori hwn yn ein helpu i gael braslun o safbwyntiau preswylwyr am bwnc penodol neu i brofi pa mor ddarllenadwy yw gwybodaeth yr ydym yn bwriadu ei hanfon at breswylwyr. Bydd aelodau yn mynegi eu safbwyntiau o bryd i’w gilydd, o’u cartrefi eu hunain
Llywodraeth Cymru
Grŵp ymgynghori Pwls Tenantiaid TPAS / Llywodraeth Cymru – gallwch ymuno â hwn os oes gennych chi ddiddordeb mewn materion tai sy’n berthnasol ar draws Cymru gyfan
Grŵp Llywio Cyfranogiad Tenantiaid
GLlCT (Grŵp Llywio Cyfranogiad Tenantiaid) – mae hwn yn gweithredu ar lefel uwch ac mae’n cynnwys 18 o breswylwyr o bob cwr o Gymru sy’n glust i wrando mewn perthynas â materion cyfranogi. Maent yn cyfarfod bob chwe wythnos yng Nghaerdydd neu’r Amwythig.
Arolygon Bodlonrwydd
Ar ôl i ni wneud gwaith trwsio ac unrhyw waith mawr, ar ôl i ni osod cartref neu ymateb i adroddiadau ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol, byddwn yn cysylltu â nifer o breswylwyr er mwyn clywed eu safbwyntiau.
A ydym wedi gwrando?
‘A ydym wedi gwrando’ – hwn yw ein dull ar gyfer rheoli ystadau, lle y byddwn yn ymgysylltu mewn ffordd ragweithiol gyda phreswylwyr lle’r ydych chi’n byw. Rydym yn cydweithio er mwyn meithrin dealltwriaeth o’r hyn sy’n bwysig i chi am eich cartref a’ch cymuned, gan gytuno ar gamau gweithredu ar y cyd gyda’n gilydd. Mae ‘A ydym wedi gwrando’ yn broses barhaus ac yn sgwrs sy’n datblygu yn barhaus. Gan bod pob cynllun neu ystad yn wahanol, bydd y ffordd y byddwn yn gwneud hyn yn amrywio o ardal i ardal, o ddiwrnodau agored a diwrnodau hwyl i drafodaethau gyda phreswylwyr unigol yn eich cartrefi eich hunain.
Grwpiau Facebook
Ymunwch ag un o’n grwpiau Facebook caeedig i breswylwyr yn unig. Mae grwpiau Facebook Crefft, Tyfu a Dod Ynghyd yn caniatáu i chi rannu lluniau, straeon a syniadau am y gweithgareddau cymunedol yr ydych yn eu cyflawni gyda phreswylwyr eraill. Gallwch helpu i ateb cwestiynau eich gilydd a rhannu planhigion a hadau ar gyfer gerddi cymunedol. Gallwch ymuno ag un o’r grwpiau trwy aelod presennol neu thrwy anfon cais i fod yn ffrind â.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here