Datblygu ein gweithlu ein hunain

Datblygu ein gweithlu ar gyfer y dyfodol

Byddwn yn hyrwyddo amrediad o gyfleoedd i hyfforddeion a fydd yn cynnig cyfle unigryw i chi gyflawni rôl wrth wneud gwahaniaeth, gan sicrhau profiad gwaith gwerthfawr ar yr un pryd. Mae gweithio yn ein sector ni yn ddewis gyrfa gwych, os ydych chi’n ystyried eich swydd gyntaf, dychwelyd i fyd gwaith neu os ydych chi newydd orffen astudio cymhwyster.

Siaradwch ag un o aelodau’r tîm.

Swydd Wag Gyfredol

Graddedig Cyllid

Rydym yn chwilio am unigolyn i weithio yn ein Prif Swyddfa yng Nghaerdydd, rhywun sy’n chwilio am ac sy’n fodlon ymrwymo i gyfle gwych i roi cychwyn ar eu gyrfa ym maes Cyllid. Gan gyflawni rôl amrywiol byddwch yn cyflawni rôl hollbwysig wrth sicrhau y gallwn gyflawni ein diben a pharhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i’n preswylwyr ar draws Cymru trwy gynnal a datblygu protocolau ac arferion cyllid da.

Cynhelir noson agored ar-lein am 6pm ar nos Fercher 13 Ebrill 2022. Nod y sesiwn hon yw darparu rhagor o wybodaeth am y rôl a bydd yn gyfle i WWH ddod i wybod mwy amdanoch chi. Cofrestrwch nawr i sicrhau’ch lle.

Cofrestru ar gyfer y noson agored

Mae’n hawdd ymgeisio, cliciwch y botwm isod a dywedwch wrthym pam bod y rôl hwn yn addas i chi, a’r hyn y gallwch ei gynnig i’n sefydliad. Cynhelir yr asesiad ar gyfer y rôl hwn yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 9 Mai 2022.

Ymgeisio am y rôl

Pam dewis Tai Wales & West?

Gwneud gwahaniaeth
Mae’r gwaith a wnawn yn cael effaith uniongyrchol ar yr unigolion sy’n byw yn ein heiddo. Ymgorfforir hyn yn ein gweledigaeth: sicrhau twf cadarn a chynaliadwy er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau pobl.
Mae pob diwrnod yn wahanol
Mae gweithio ym maes tai yn cynnig amrywiaeth enfawr ym mhob rôl. Rydym yn gwella ac yn arloesi gyda ffyrdd newydd o ddarparu ein gwasanaethau yn gyson, er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau i’n cwsmeriaid.
Ystod eang o yrfaoedd
Fel cymdeithas tai, rydym yn gyfrifol am adeiladu, cynnal a chadw a rheoli eiddo, yn ogystal â chynorthwyo’r unigolion sy’n byw ynddynt. Gyda dros 12,000 eiddo, mae hyn yn gryn dipyn o waith! Dyma pam bod gennym dros 13 adran a dros 150 o rolau er mwyn ein helpu i ddarparu’r gwasanaethau hyn.
Trefniadau gweithio hyblyg
Ystod enfawr o ddewisiadau gweithio hyblyg er mwyn eich helpu i sicrhau’r cydbwysedd gorau ag y bo modd rhwng bywyd a gwaith.
Tâl a buddion gwych
Fel hyfforddai, byddwch yn cael cyflog amser llawn a byddwch yn cael profiad gwerthfawr o gyflawni rôl amser llawn. Byddwch yn gallu hawlio rhai o’n buddion gwych hefyd, gan gynnwys cynllun iechyd a lwfans gwyliau blynyddol hael.
Ymrwymiad i fuddsoddi yn eich gyrfa
Yn ogystal â phrofiad ‘yn y swydd’, byddwch yn cael hyfforddiant arbenigol yn y maes o’ch dewis er mwyn eich helpu i sicrhau cymwysterau ar gyfer y dyfodol. Yn ogystal â mynychu ein hyfforddiant ymsefydlu mewnol er mwyn sicrhau eich bod yn setlo’n berffaith yn eich rôl ac yn y sefydliad.

Cyfle i raddedigion sydd ar ddod

Cyn bo hir, byddwn yn hysbysebu am gyfle gwych i rywun ymuno â’n tîm Gwasanaethau Eiddo.  Os ydych chi’n chwilio am yrfa ym maes Tai yn y dyfodol, ond nid ydych yn siŵr pa faes yn union yr hoffech weithio ynddo, mae’r cyfle hwn yn un perffaith i chi.

Mae’r cyfle hwn yn caniatáu i chi gael blas o sawl adran mewn Cymdeithas Dai.  Byddwch yn cael profiad gwerthfawr uniongyrchol o weithio yn yr adrannau hyn, gan fynychu cyrsiau hyfforddiant er mwyn helpu eich datblygiad proffesiynol:  a byddwch yn gwneud hyn oll gan ennill cyflog amser llawn ar yr un pryd.

Os yw hyn yn apelio i chi ac os hoffech gael gwybod mwy, cofrestrwch am hysbysiadau swyddi er mwyn i chi fod ymhlith y cyntaf i gael gwybod pan fydd y swydd hon ar gael.

Pa adrannau y byddaf yn cael y cyfle i weithio ynddynt?

Gwasanaethau Eiddo

Sut yr ydym yn cynnal a chadw ac yn gwella ein heiddo a pha waith Iechyd a Diogelwch yr ydym yn ei wneud

Cydymffurfiaeth

Mae’r tîm hwn yn gyfrifol am sicrhau bod ein heiddo yn parhau i fod yn ddiogel i bobl fyw ynddynt

Datblygu

Cyfle i gymryd rhan yn y broses o gynllunio, dylunio ac adeiladu ar safle

Gwasanaethau Technegol

Ystyried y technolegau adnewyddadwy yr ydym yn eu gosod ar draws Cymru a sut y byddwn yn sicrhau perfformiad di-garbon ar gyfer ein tai

Contractwr cynnal a chadw/timau rhanbarthol

Mae’r rhan hon o’r busnes yn gweithio i ddeall pwy a sut yr ydym yn arolygu ein heiddo

Cofrestrwch i gael ein hysbysiadau am swyddi

Cyfle i raddedigion sydd ar ddod: Gwasanaethau Eiddo

Cyn bo hir, byddwn yn hysbysebu am gyfle gwych i rywun ymuno â’n tîm Gwasanaethau Eiddo.  Os ydych chi’n chwilio am yrfa ym maes Tai yn y dyfodol, ond nid ydych yn siŵr pa faes yn union yr hoffech weithio ynddo, mae’r cyfle hwn yn un perffaith i chi.

Mae’r cyfle hwn yn caniatáu i chi gael blas o sawl adran mewn Cymdeithas Dai.  Byddwch yn cael profiad gwerthfawr uniongyrchol o weithio yn yr adrannau hyn, gan fynychu cyrsiau hyfforddiant er mwyn helpu eich datblygiad proffesiynol:  a byddwch yn gwneud hyn oll gan ennill cyflog amser llawn ar yr un pryd.

Os yw hyn yn apelio i chi ac os hoffech gael gwybod mwy, cofrestrwch am hysbysiadau swyddi er mwyn i chi fod ymhlith y cyntaf i gael gwybod pan fydd y swydd hon ar gael.

Pa adrannau y byddaf yn cael y cyfle i weithio ynddynt?

Gwasanaethau Eiddo

Sut yr ydym yn cynnal a chadw ac yn gwella ein heiddo a pha waith Iechyd a Diogelwch yr ydym yn ei wneud

Cydymffurfiaeth

Mae’r tîm hwn yn gyfrifol am sicrhau bod ein heiddo yn parhau i fod yn ddiogel i bobl fyw ynddynt

Datblygu

Cyfle i gymryd rhan yn y broses o gynllunio, dylunio ac adeiladu ar safle

Gwasanaethau Technegol

Ystyried y technolegau adnewyddadwy yr ydym yn eu gosod ar draws Cymru a sut y byddwn yn sicrhau perfformiad di-garbon ar gyfer ein tai

Contractwr cynnal a chadw/timau rhanbarthol

Mae’r rhan hon o’r busnes yn gweithio i ddeall pwy a sut yr ydym yn arolygu ein heiddo

Cofrestrwch i gael ein hysbysiadau am swyddi

Mae ein swyddi i hyfforddeion yn sicrhau bod eich profiad o weithle yn un gwych, a chredwn bod hyn yn rhywbeth y gallwn ei gynnig o ystyried ein diwylliant unigryw. Mae ein rhaglen Datblygu ein gweithlu ein hunain yn sicrhau bod ein hyfforddeion yn cael yr hyfforddiant technegol cywir a’r cyfle i feithrin y wybodaeth, yr agwedd a’r sgiliau ymarferol cywir y bydd eu hangen arnynt er mwyn llwyddo yn eu gyrfa yn y dyfodol. I rai hyfforddeion, bydd hyn yn cynnwys cymorth llawn i sicrhau cymhwyster proffesiynol perthnasol hefyd.

Rhagor o wybodaeth am y ffordd y mae ein rhaglen yn gweithio gan y rhai yr ydym yn eu cyflogi ar hyn o bryd.

Darllen mwy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here