Talu eich rhent

Gallwn gynnig llawer o gyngor a chymorth gyda materion ariannol mewn ffordd ddiogel, gan gynnwys help wrth gyllidebu, gwneud ceisiadau ariannol a gwneud cais am y Credyd Cynhwysol.  Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd talu eich rhent, siaradwch gyda ni a byddwn yn gweithio gyda chi i weld sut y gallwn helpu.

Ffyrdd o dalu'ch rhent

Gallwch dalu eich rhent ar-lein, trwy ffonio 0800 052 2526 neu siarad â’ch swyddog tai ynghylch trefnu cynllun talu.

Talu eich rhent

Mae’n bwysig eich bod yn parhau i dalu eich rhent a chyfrannu at unrhyw ôl-ddyledion ar eich cyfrif;  gall eich Swyddog Tai weithio gyda chi i drefnu cynllun talu addas.  Gallwn eich helpu i wneud trefniant debyd uniongyrchol hefyd er mwyn talu eich rhent yn gyflym ac yn syml.

Gallwch dalu eich rhent ar-lein neu ffonio 0800 052 2526.

Yr hyn i'w wneud os bydd y coronafeirws wedi cael effaith ar eich sefyllfa ariannol

Ni fydd unrhyw un yn colli eu cartref oherwydd na allant dalu eu rhent oherwydd y feirws, ond bydd angen i chi gysylltu â ni yn gynnar ac rydym yn barod i helpu gyda chyngor a chymorth.  Cysylltwch â’ch Swyddog Tai neu’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 052 2526.

Mae’n timau yma i helpu ac i wneud yr hyn y gallant er mwyn eich galluogi i barhau i fod yn hapus ac yn iach yn eich cartref.  Os bydd y brigiad Coronafeirws yn effeithio arnoch ac os ydych yn gofidio am ei effaith ar eich sefyllfa ariannol, rydym yma i wrando, i gynghori ac i’ch cynorthwyo lle y gallwn.

Rydym yn parhau i gynnig cyngor ariannol, cymorth cyllidebu, neu gymorth gyda cheisiadau ariannol gan gynnwys gwneud cais am y Credyd Cynhwysol.

Cymorth gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amrediad o gyngor a chymorth i bobl sy’n rhenti eu cartref yng Nghymru.

Cymorth sydd ar gael os ydych yn denant sy’n byw yng Nghymru

Llythyr i bob tenant mewn tai cymdeithasol yng Nghymru gan Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Cynllun cymorth hunanynysu – Fe allech chi gael taliad o £500 i helpu os ydych wedi colli enillion o ganlyniad i orfod hunanynysu ac na allwch weithio gartref

Gwefannau defnyddiol

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Cyngor ariannol am ddim a diduedd, gyda chymorth y Llywodraeth

Llinell Ddyled Genedlaethol

Mae’n cynnig cyngor cyfrinachol, annibynnol ac am ddim ynghylch delio gyda phroblemau dyled

entitledto

Cyfleuster ar-lein blaenllaw sy’n cyfrifo budd-daliadau, er mwyn darganfod yr hyn y gallwch ei hawlio

Turn2us

Elusen genedlaethol sy’n cynnig help ymarferol i’r rhai sy’n cael anawsterau ariannol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here