Ein gwasanaethau

Rydym yn canolbwyntio ar gadw ein preswylwyr, ein staff a’n contractwyr yn ddiogel yn ystod pandemig COVID-19 ac rydym yn addasu gwasanaethau er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau y gallwn ei ddarparu.

Yn eich cartref

Gan gynnwys gwaith trwsio, gwresogi a thrydan

Gwasanaethau safle

Gan gynnwys torri porfa a chasglu sbwriel

Yn eich cartref

Os ydych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd yn dangos symptomau o’r feirws, dylech sicrhau eich bod yn dweud wrthym pan fyddwch yn adrodd am eich gwaith trwsio neu pan fyddwn yn gwneud apwyntiad i gyflawni’r gwaith trwsio yn eich cartref. Fel hyn, gallwn gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol.

Mae gennym brotocolau iechyd a diogelwch cynhwysfawr i’w dilyn, a byddwn yn gofyn i chi helpu trwy ddilyn rhai camau syml hefyd pan fyddwn yn ymweld â chi yn eich cartref.

Rydym yn deall pe byddech yn dymuno i’n timau wisgo gorchudd wyneb pan fyddant yn dod i mewn i’ch cartref. Pe byddai’n well i chi weld staff yn gwisgo gorchudd wyneb pan fyddant yn ymweld â chi yn eich cartref, dylech roi gwybod iddynt.

Trwsio a chynnal a chadw

Byddwn yn gwneud gwaith trwsio o hyd dan y cyfyngiadau Lefel 4 presennol, a rhoddir blaenoriaeth i waith trwsio brys a hanfodol.  Ffoniwch ni ar 0800 052 2526 neu gallwch adrodd am waith trwsio y mae angen ei wneud ar-lein. 

Os byddwch chi neu unrhyw un ar eich aelwyd yn dangos symptomau’r coronafeirws, a fyddech gystal â sicrhau eich bod yn ein hysbysu pan fyddwch yn adrodd am eich gwaith trwsio, fel y gallwn gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol.

Byddwn yn parhau i gyflawni’r holl archwiliadau diogelwch perthnasol, gan gynnwys gwasanaethu nwy, profion trydanol ac archwiliadau iechyd a diogelwch eraill.

Bydd gwaith cynnal a chadw cylchol ac wedi’i gynllunio yn parhau yn ôl yr angen.

Gwasanaethau safle

Torri porfa, cloddiau a choed

Bydd gwaith torri porfa yn ailgychwyn ym mis Mawrth. Yn ystod misoedd y gaeaf, byddwn yn sicrhau bod cloddiau’n cael eu torri a choed yn cael eu cynnal.

Sbwriel a biniau

Bydd ein timau yn casglu sbwriel ac yn glanhau’r mannau storio biniau pan fyddant yn ymweld â’n cynlluniau.

Glanhau ffenestri

Caiff gwaith glanhau ffenestri mewn blociau o fflatiau ei gyflawni, 4 gwaith y flwyddyn fel arfer, gan gontractwyr y maent oll wedi cytuno dilyn ein protocolau diogelwch.

Archwiliadau diogelwch mewn blociau o fflatiau a chynlluniau ymddeol

Rydym yn parhau i gynnal ein holl archwiliadau diogelwch perthnasol mewn cynlluniau, gan gynnwys:

gwaith profi, disodli a thrwsio wythnosol paneli tân cymunol
profi, disodli a thrwsio goleuadau mewn argyfwng
profi a disodli synwyryddion mwg
trwsio a disodli drysau mynediad
profion legionella, archwiliadau systemau chwistrellu, archwiliadau fentiau sy’n agor yn awtomatig, archwiliadau asbestos ac unrhyw brofion diogelwch tân eraill wythnosol a misol

Meysydd chwarae a chyfleusterau awyr agored a rennir

Mae ein holl fannau chwarae ar agor.

Canolfan Adnoddau Cymunedol Hightown, Wrecsam

Bydd Canolfan Adnoddau Cymunedol Hightown ar gau am gyfnod amhenodol yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru. Dilynwch Dudalen Facebook HCRC am ddiweddariadau.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here