Eich cynorthwyo chi

Rydym wedi ymrwymo i fynd yr ail filltir er mwyn gwneud gwahaniaeth i’n preswylwyr ac rydym wedi cyflwyno mesurau cymorth ychwanegol yn ystod pandemig Covid-19. Rydym yn cynnig gwasanaethau a chymorth er mwyn eich helpu i fyw yn eich cartref am gymaint o amser ag y byddwch yn ei ddymuno. Bydd ein timau yn eich cynorthwyo gydag unrhyw broblemau cymdogaeth yr ydych yn eu cael efallai.

Archwiliadau lles

Rydym yn cynnig galwadau lles rheolaidd i breswylwyr y gallent fod yn agored i niwed, yn oedrannus, neu’n unig, a gallwn gynnig help wrth gyfeirio a chynorthwyo dros y ffôn. Gallwn helpu i’ch cynorthwyo chi os ydych chi’n ei chael hi’n anodd casglu presgripsiynau neu fynd i siopa. Os oes angen cymorth arnoch chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod, cysylltwch â’ch Swyddog Tai.

Byddwn yn gwneud galwadau pellach i breswylwyr pan fydd ardaloedd yn destun cyfyngiadau symud lleol neu genedlaethol.

Cyngor ynghylch arian

Mae ein timau yma i helpu ac i wneud yr hyn y gallant er mwyn eich galluogi i barhau i fod yn hapus ac yn iach yn eich cartref. Os yw brigiad y Coronafeirws yn effeithio arnoch ac os ydych yn gofidio am effaith ariannol hyn, rydym yma i wrando, i gynghori ac i’ch cynorthwyo lle y gallwn.

Rydym yn parhau i gynnig cyngor ynghylch arian, cymorth cyllidebu, neu gymorth gyda cheisiadau am gyllid, gan gynnwys gwneud cais am y Credyd Cynhwysol.  Trowch at ein tudalen sy’n cynnig cyngor ynghylch arian am ragor o wybodaeth.

Anghydfodau cymdogaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB)

Os ydych chi’n profi ymddygiad gwrthgymdeithasol neu niwsans, efallai y byddwn yn gallu eich helpu i ddatrys unrhyw broblemau.  Byddwn yn gwneud hyn dros y ffôn yn bennaf, ond byddwn yn trefnu apwyntiadau wyneb-yn-wyneb yn ôl yr angen.

Os ydych chi’n profi niwsans sŵn, dylech ffonio tîm Iechyd yr Amgylchedd eich cyngor lleol, gallwch weld eu rhif trwy chwilio gwefan eich cyngor, neu gallwch adrodd amdano i’r heddlu trwy ffonio 101.

Os bydd gennych chi amheuon am unrhyw weithgarwch troseddol neu os byddwch yn dyst i unrhyw weithgarwch troseddol, cysylltwch â’r heddlu.

Os ydych yn pryderu am achosion lle y mae pobl yn torri’r rheolau ynghylch cadw pellter cymdeithasol, ffoniwch yr heddlu ar 101.

Gallwch adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol ar-lein.

Grwpiau cymorth Covid-19

Rydym yma i helpu lle y gallwn. Ar draws y wlad, mae sefydliadau a grwpiau o wirfoddolwyr yn cydweithio er mwyn darparu help a chymorth yn ein cymunedau.

Dyma restr o rai o’r gwasanaethau y gallent fod yn gallu helpu.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here