Coronafeirws

Camau y gallwch eu cymryd i’ch cadw eich hun ac eraill yn ddiogel yn ystod pandemig Covid-19, yr hyn i’w wneud os byddwch yn datblygu symptomau a chanllawiau ynghylch defnyddio gorchuddion wyneb.

Dylech barhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch cadw pellter cymdeithasol, golchi eich dwylo yn rheolaidd a chyfarfod aelwydydd eraill.

Symptomau'r Coronafeirws ac archebu prawf

Dylech barhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch cadw pellter cymdeithasol, golchi eich dwylo yn rheolaidd a chyfarfod aelwydydd eraill.

Rhaid i chi hunanynysu os byddwch yn datblygu unrhyw rai o symptomau canlynol y coronafeirws:

peswch cyson newydd
tymheredd uchel
colli’r synhwyrau arogli neu flasu neu newid iddynt (anosmia)
Gall pawb yng Nghymru sydd â symptomau archebu prawf coronafeirws

Os ydych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd yn dangos symptomau o’r feirws, a fyddech gystal â rhoi gwybod i ni pan fyddwch yn adrodd am eich gwaith trwsio, er mwyn i ni allu cymryd yr holl ragofalon angenrheidiol.

Gorchuddion wyneb

Nid yw ein protocolau diogelwch yn gofyn i’n staff na’n preswylwyr wisgo masgiau wyneb oni bai y bydd angen iddynt weithio o fewn 2 metr ac mae hyn yn seiliedig ar ein hasesiad o’r risg a’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru. Os byddai’n well gennych chi weld ein staff yn gwisgo gorchudd wyneb pan fyddant yn ymweld â chi yn eich cartref, a fyddech gystal â dweud wrthynt.

Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yng Nghymru, fel siopau. Caiff plant dan 11 oed a phobl sydd â chyflyrau iechyd eu heithrio o’r gofyniad hwn. Dilynwch reolau a chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Rhaid i bawb sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru wisgo gorchuddion wyneb sy’n cynnwys tair haen. Mae hyn yn cynnwys bysiau, trenau a thacsis.

Y ffordd fwyaf effeithiol o hyd o ddiogelu eich hun ac eraill rhag cael eich heintio yw dilyn y rheolau cadw pellter cymdeithasol, osgoi cyffwrdd arwynebau a’ch wyneb, a golchi eich dwylo yn rheolaidd, fel yr amlinellir yng nghyngor Llywodraeth Cymru.

Mae’r cyngor a ddiweddarwyd ynghylch gorchuddion wyneb yn berthnasol i bobl sy’n asymptomatig yn unig.  Dylai unrhyw un sydd â symptomau’r coronafeirws fod yn hunanynysu.

Gwybodaeth bellach

Cadw’n ddiogel a chadw pellter cymdeithasol(Llywodraeth Cymru)
GIG
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Profi. Olrhain. Diogelu (Llywodraeth Cymru)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here