Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau

Diweddarwyd 22.09.20

Tua Clo Lleol

Dilynwch ddiweddariadau Llywodraeth Cymru i gael manylion y cyfyngiadau cyfnod clo lleol.

Trwy gydol y pandemig mae ein timau ar draws Grŵp Tai Wales & West  wedi canolbwyntio ar gadw ein preswylwyr, staff a chontractwyr yn ddiogel a helpu i reoli lledaeniad y firws trwy ein gwasanaeth a ystyrir yn ofalus.

Lles ein holl gwsmeriaid yw ein blaenoriaeth, rydym wedi cyflwyno gwasanaethau dros dro newydd i helpu’r rhai yn ein cymunedau gan gynnwys galwadau ffôn rheolaidd i’r rheini sy’n agored i niwed, yn oedrannus neu’n syml yn unig.  Mae ein staff yn ein cymunedau yn helpu i gefnogi ein preswylwyr pryd bynnag y gallant.

Mae’r rhan fwyaf o’n staff yn gweithio gartref ond maent yn gweithio’n galed i sicrhau y gallwn ddarparu’r gwasanaeth gorau y gallwn i’n breswylwyr a’n cymunedau.

Bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi yn unol â’r system goleuadau traffig a amlinellir ym map ffyrdd ar gyfer symud allan o’r cyfyngiadau Llywodraeth Cymru.

Mae ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmer a’n Canolfan Larwm Brys ar agor ac yn hollol weithredol, 24 awr y dydd, bob dydd. Ar hyn o bryd, rhowch wybod i ni am atgyweiriadau sy’n argyfwng neu frys yn unig  gan ein bod yn anelu at wneud y rhain cyn gynted â phosibl, gan flaenoriaethu’r bobl hynny sy’n oedrannus neu’n agored i niwed. Os ydych chi’n cael trafferth ymdopi neu’n gwybod am rywun sydd, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 052 2526.

Cyfnod Clo Lleol a Chanllawiau

Sir Caerffili

Os ydych chi’n byw yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dilynwch ddiweddariadau Llywodraeth Cymru i gael manylion y cyfyngiadau cyfnod clo lleol.

Rhondda Cynon Taf

Os ydych chi’n byw yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, dilynwch ddiweddariadau Llywodraeth Cymru i gael manylion y cyfyngiadau cyfnod clo lleol.

Merthyr Tudful

O ganlyniad i’r nifer cynyddol o achosion COVID-19 cadarnhaol ac i atal cyfnod clo yn y dyfodol, mae Arweinwyr y Cyngor ym Merthyr Tudful yn gofyn i’r holl breswylwyr weithredu nawr i osgoi’r angen am cyfnod clo lleol ffurfiol yn y dyfodol agos.

Diogelu eich hun ac eraill o goronafeirws

Parhewch i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch cadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo’n rheolaidd a chwrdd â chartrefi eraill.

O ddydd Llun 14 Medi 2020, mae gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus o dan do yng Nghymru, fel siopau. Mae plant dan 11 oed a phobl â chyflyrau iechyd wedi’u heithrio. Dilynwch reolau a chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Daeth gorchuddion wyneb tair haen yn orfodol i bawb sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru o ddydd Llun 27 Gorffennaf. Mae hyn yn cynnwys bysiau, trenau a thacsis.

Y ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu eich hun ac eraill rhag haint yw parhau i ddilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol, osgoi cyffwrdd ag arwynebau a’ch wyneb, a golchi eich dwylo’n rheolaidd, fel yr amlinellwyd yng Nghyngor Llywodraeth Cymru.

Mae’r diweddariad ar gyngor ar orchuddion wyneb yn berthnasol i bobl heb symptomau yn unig. Dylai unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws fod yn hunan-ynysu.

Gwybodaeth am eiddo ar osod

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori landlordiaid a gwerthwyr tai y gallant nawr ailddechrau cefnogi symudiadau tŷ, lle mae’r eiddo wedi bod yn wag am o leiaf 72 awr.

O’r 6 Gorffennaf bydd Tai Wales & West yn ailgychwyn ein gosodiadau ble mae’r eiddo’n wag gan ddilyn ein protocolau iechyd a diogelwch newydd yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn dechrau gyda’r eiddo hynny y mae pobl eisoes wedi cael ei  gynnig ond lle na allem hwyluso’r symud oherwydd Covid 19, a’r eiddo gwag hynny sydd eu hangen ar frys gan bartneriaid ein Hawdurdod Lleol i gynorthwyo a chanolbwyntio ar liniaru digartrefedd a hwyluso symud ymlaen ar gyfer pobl sy’n byw mewn llety dros dro.

Diogelwch fydd ein prif flaenoriaeth. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau cam wrth gam manwl i’n galluogi i osod ein heiddo yn ddiogel i bawb dan sylw.

Bydd ailgychwyn y gwasanaeth hwn yn cael ei ystyried a’i gydlynu’n ofalus er mwyn lliniaru’r risg o drosglwyddo’r feirws.

Cyfnewidiadau Cartref: Cyngor i breswylwyr sy’n dymuno cyfnewid ei chartref

Taflen Symud i Mewn

Taflen Symud Allan

Atgyweiriadau

Byddwn yn darparu gwaith hanfodol a gwiriadau diogelwch i’ch cartrefi yn unol â’r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

 Rydym yn dal i roi blaenoriaeth i waith atgyweirio brys, ond cysylltwch â’n gwasanaeth atgyweirio ar 0800 0525256, os oes gennych unrhyw bryderon o ran gwaith atgyweirio.

Bydd unrhyw waith a wneir yn dilyn protocolau iechyd a diogelwch llym yn unol â’r cyngor diweddaraf, gan gynnwys y defnydd o orchuddion wyneb, i’ch amddiffyn chi a’n staff.

Ar hyn o bryd mae ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn derbyn nifer fawr o alwadau. Byddwch yn amyneddgar a bydd eich galwad yn cael ei hateb cyn gynted ag y bo modd. Cofiwch y gallwch dalu eich rhent ar-lein.

Defnydd cyhoeddus o orchuddion wyneb

Bydd gorchuddion wyneb tair haen yn dod yn orfodol i bawb sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru o ddydd Llun 27 Gorffennaf. Mae hyn yn cynnwys bysiau, trenau a thacsis. 

Cyflwynwyd y newid yn y gyfraith o ganlyniad i’r lle corfforol sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus, sy’n ei gwneud hi’n anoddach cynnal y pellter cymdeithasol o 2m a argymhellir.

Y ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu eich hun ac eraill rhag haint yw parhau i ddilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol, osgoi cyffwrdd ag arwynebau a’ch wyneb, a golchi eich dwylo’n rheolaidd, fel yr amlinellwyd yng Nghyngor Llywodraeth Cymru

Mae’r cyngor diweddaraf ar orchuddion wyneb yn berthnasol i bobl sy’n asymptomatig yn unig. Dylai unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws fod yn hunan-ynysu.

Talu eich rhent

Os ydych yn cael eich effeithio gan y Coronafeirws ac rydych chi’n gofidio am yr hyn y gallai hynny ei olygu yn ariannol, rydym yma i wrando arnoch, eich cynghori a’ch cynorthwyo ble y gallwn.

Ni fydd unrhyw un yn colli eu cartref gan na allant dalu eu rhent oherwydd y feirws, ond mae angen i chi gysylltu â ni yn gynnar ac rydym yn barod i helpu gyda chyngor a chymorth. Cysylltwch â’ch Swyddog Tai neu’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 052 2526.

Llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru – Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Llywodraeth Cymru: Coronafeirws (COVID-19) – cefnogaeth i denantiaid yng Nghymru

Preswylwr oedrannus a bregus

Rydym yn cysylltu â phreswylwyr yr ydym yn credu y bydd angen ychydig help ychwanegol arnynt ar yr adeg hon, yr henoed neu’r rhai sydd â chyflyrau meddygol, sy’n golygu eu bod mewn mwy o berygl, er mwyn gweld yr hyn y gallwn ei wneud ar eu cyfer.

Os ydych yn ei chael hi’n anodd ymdopi neu os ydych yn adnabod rhywun sydd mewn sefyllfa o’r fath, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 052 2526.

Mae gan ein timau restrau o wasanaethau cymorth a allai helpu – siaradwch â’ch swyddog tai i gael rhagor o wybodaeth.

Pwy sy’n gallu helpu? Grwpiau cymorth Covid-19

Rydym yma i helpu pan yr ydym yn gallu ar draws y wlad, mae sefydliadau a byddinoedd o wirfoddolwyr yn cydweithio i ddarparu help a chymorth i bobl a theuluoedd agored i niwed sy’n hunanynysu.

Dyma restr o rai o’r gwasanaethau y gallent fod o gymorth.

Dolenni defnyddiol

Cadw’n ddiogel a chadw pellter cymdeithasol, (Llywodraeth Cymru)
GIG
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Profi. Olrhain. Diogelu (Llywodraeth Cymru)

Swyddfeydd WWH

Mae’n derbynfeydd ar gau i bawb ond am ymwelwyr hanfodol, ac mae mwyafrif ein staff yn gweithio fel arfer, ond o’u cartrefi.

Byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon a’n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn unol â hynny. Diolch am eich dealltwriaeth.

Tua Clo Lleol

Dilynwch ddiweddariadau Llywodraeth Cymru i gael manylion y cyfyngiadau cyfnod clo lleol.

Rhondda Cynon Taf

Os ydych chi’n byw yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, dilynwch ddiweddariadau Llywodraeth Cymru i gael manylion y cyfyngiadau cyfnod clo lleol.

Sir Caerffili

Os ydych chi’n byw yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dilynwch ddiweddariadau Llywodraeth Cymru i gael manylion y cyfyngiadau cyfnod clo lleol.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here