Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau

Diweddarwyd 22.05.20

Trwy gydol y pandemig mae ein timau ar draws Grŵp Tai Wales & West  wedi canolbwyntio ar gadw ein preswylwyr, staff a chontractwyr yn ddiogel a helpu i reoli lledaeniad y firws trwy ein gwasanaeth a ystyrir yn ofalus.

Lles ein holl gwsmeriaid yw ein blaenoriaeth, rydym wedi cyflwyno gwasanaethau dros dro newydd i helpu’r rhai yn ein cymunedau gan gynnwys galwadau ffôn rheolaidd i’r rheini sy’n agored i niwed, yn oedrannus neu’n syml yn unig.  Mae ein staff yn ein cymunedau yn helpu i gefnogi ein preswylwyr pryd bynnag y gallant.

Mae’r rhan fwyaf o’n staff yn gweithio gartref ond maent yn gweithio’n galed i sicrhau y gallwn ddarparu’r gwasanaeth gorau y gallwn i’n breswylwyr a’n cymunedau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori landlordiaid a gwerthwyr tai y gallant nawr ailddechrau cefnogi symudiadau tŷ, lle mae’r eiddo wedi bod yn wag am o leiaf 72 awr. O’r 6 Gorffennaf bydd Tai Wales & West yn ailgychwyn ein gosodiadau ble mae’r eiddo’n wag gan ddilyn ein protocolau iechyd a diogelwch newydd yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Byddwn yn dechrau gyda’r eiddo hynny y mae pobl eisoes wedi cael ei  gynnig ond lle na allem hwyluso’r symud oherwydd Covid 19, a’r eiddo gwag hynny sydd eu hangen ar frys gan bartneriaid ein Hawdurdod Lleol i gynorthwyo a chanolbwyntio ar liniaru digartrefedd a hwyluso symud ymlaen ar gyfer pobl sy’n byw mewn llety dros dro. Diogelwch fydd ein prif flaenoriaeth. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau cam wrth gam manwl i’n galluogi i osod ein heiddo yn ddiogel i bawb dan sylw.

Bydd ailgychwyn y gwasanaeth hwn yn cael ei ystyried a’i gydlynu’n ofalus er mwyn lliniaru’r risg o drosglwyddo’r feirws.

A hyn o bryd, ni fyddwn yn hwyluso cydgyfnewidiadau.

Mae ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmer a’n Canolfan Larwm Brys ar agor ac yn hollol weithredol, 24 awr y dydd, bob dydd. Ar hyn o bryd, rhowch wybod i ni am atgyweiriadau sy’n argyfwng neu frys yn unig  gan ein bod yn anelu at wneud y rhain cyn gynted â phosibl, gan flaenoriaethu’r bobl hynny sy’n oedrannus neu’n agored i niwed. Os ydych chi’n cael trafferth ymdopi neu’n gwybod am rywun sydd, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 052 2526.

Gwneud ein ffordd allan o gyfyngiadau
Mae’r cyfyngiadau wedi ei ymestyn yng Nghymru, gyda chyfyngiadau aros gartref yn aros yn eu lle. Bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi yn unol â’r system goleuadau traffig a amlinellir ym map ffyrdd Llywodraeth Cymru ar gyfer symud allan o’r cyfyngiadau.

Cyn gynted ag y caniateir inni ailddechrau gwasanaethau byddwn yn gwneud hynny. Rydym yn gweithio’n galed i fod yn barod a gwneud pethau’n ddiogel a allai hyn olygu ei fod yn wahanol, ond byddwn yn sicrhau bod gwaith o safon yn cael ei wneud mewn modd diogel a rheoledig. Os ydych chi neu unrhyw un yn eich cartref yn gwarchod  neu’n dangos symptomau’r feirws, gwnewch yn siŵr eich bod yn ein hysbysu pan fyddwch yn rhoi gwybod am atgyweiriad fel y gallwn gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol.

Parhewch i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru:
Canllawiau llawn ar aros gartref ac i ffwrdd oddi wrth eraill
Gadael cartref i wneud ymarfer corff: cyfarwyddyd

Canllawiau newydd ar symptomau coronafirws
Mae colli synnwyr blas neu arogl (anosmia) bellach yn symptom o dan ganllawiau newydd gan Brif Swyddogion Meddygol y DU.

Dylai pob unigolyn hunan-ynysu os yw’n datblygu o leiaf un o’r symptomau coronafirws canlynol:

• peswch parhaus newydd
• tymheredd uchel
• colli synnwyr arogl neu flas (anosmia)

Gall pawb yng Nghymru sydd â symptomau nawr fwcio prawf coronafirws.

Atgyweiriadau hanfodol

Ar hyn o bryd rydym yn darparu gwaith hanfodol a gwiriadau diogelwch i’ch cartrefi nes bydd rhybudd pellach – sy’n cynnwys cynnal a chadw tiroedd cyfyngedig. Byddwn yn darparu gwaith hanfodol a gwiriadau diogelwch i’ch cartrefi yn unol â’r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Bydd unrhyw waith a wneir yn dilyn protocolau iechyd a diogelwch llym yn unol â’r cyngor diweddaraf, gan gynnwys y defnydd o orchuddion wyneb, i’ch amddiffyn chi a’n staff.

Ar hyn o bryd mae ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn derbyn nifer fawr o alwadau. Byddwch yn amyneddgar a bydd eich galwad yn cael ei hateb cyn gynted ag y bo modd. Cofiwch y gallwch dalu eich rhent ar-lein.

Defnydd cyhoeddus o orchuddion wyneb
Yng Nghymru, nid yw ein Prif Swyddog Meddygol (PSM) yn argymell gorfodi aelodau’r cyhoedd i wisgo gorchudd wyneb bob tro y byddant yn gadael eu cartref – gan ddweud y dylai hwn fod yn fater o ddewis personol.

Er bod y dystiolaeth gyfredol yn dangos y gall gorchudd wyneb gael rhywfaint o effaith sydd ychydig yn gadarnhaol  ar leihau’r risg o drosglwyddo coronafeirws i eraill, mae’r prif swyddog meddygol wedi nodi y gallant arwain at gynnydd mewn ymddygiadau sy’n achosi risg.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws aros gartref ac nid yw’n dderbyniol iddynt ddefnyddio gorchudd wyneb er mwyn mynd i siopa neu i weithio. Ni fydd gwisgo gorchudd wyneb yn eich amddiffyn rhag eraill – bydd yn amddiffyn eraill oddi wrthych chi ac yna dim ond os na fyddwch yn trosglwyddo’r feirws mewn ffyrdd eraill.

Mae’r PSM wedi dweud mai’r ffordd orau o gadw’n ddiogel yw parhau i gadw pellter cymdeithasol, cadw’ch dwylo’n lân, a pheidio â chyffwrdd â’ch wyneb.

Talu eich rhent

Os ydych yn cael eich effeithio gan y Coronafeirws ac rydych chi’n gofidio am yr hyn y gallai hynny ei olygu yn ariannol, rydym yma i wrando arnoch, eich cynghori a’ch cynorthwyo ble y gallwn.

Ni fydd unrhyw un yn colli eu cartref gan na allant dalu eu rhent oherwydd y feirws, ond mae angen i chi gysylltu â ni yn gynnar ac rydym yn barod i helpu gyda chyngor a chymorth. Cysylltwch â’ch Swyddog Tai neu’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 052 2526.

Llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru – Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Llywodraeth Cymru: Coronafeirws (COVID-19) – cefnogaeth i denantiaid yng Nghymru

Preswylwr oedrannus a bregus

Rydym yn cysylltu â phreswylwyr yr ydym yn credu y bydd angen ychydig help ychwanegol arnynt ar yr adeg hon, yr henoed neu’r rhai sydd â chyflyrau meddygol, sy’n golygu eu bod mewn mwy o berygl, er mwyn gweld yr hyn y gallwn ei wneud ar eu cyfer.

Os ydych yn ei chael hi’n anodd ymdopi neu os ydych yn adnabod rhywun sydd mewn sefyllfa o’r fath, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 052 2526.

Mae gan ein timau restrau o wasanaethau cymorth a allai helpu – siaradwch â’ch swyddog tai i gael rhagor o wybodaeth.

Pwy sy’n gallu helpu? Grwpiau cymorth Covid-19

Rydym yma i helpu pan yr ydym yn gallu ar draws y wlad, mae sefydliadau a byddinoedd o wirfoddolwyr yn cydweithio i ddarparu help a chymorth i bobl a theuluoedd agored i niwed sy’n hunanynysu.

Dyma restr o rai o’r gwasanaethau y gallent fod o gymorth.

Swyddfeydd WWH

Mae’n derbynfeydd ar gau i bawb ond am ymwelwyr hanfodol, ac mae mwyafrif ein staff yn gweithio fel arfer, ond o’u cartrefi.

Byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon a’n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn unol â hynny. Diolch am eich dealltwriaeth.

Parchwch eich cymuned, parchwch eich pellter

Ar hyn o bryd mae ymbellhau cymdeithasol yn rhywbeth y mae’n rhaid i ni i gyd ei wneud er mwyn amddiffyn y GIG ac achub bywydau.

Ni chaniateir crynoadau mewn mannau cymunedol gan gynnwys gerddi.

Mae’n rhoi eich hun, eich cymdogion a’r GIG mewn perygl.

Mae hefyd yn peri gofid i’r rheini sy’n cydymffurfio â chanllawiau’r Llywodraeth ac yn ceisio amddiffyn eu hunain a’u teuluoedd.

Oni bai eich bod gydag aelodau o’ch cartref, mae crynoadau o fwy na dau o bobl mewn parciau a mannau cyhoeddus eraill wedi cael eu gwahardd. Mae gan yr heddlu’r pwerau i wasgaru crynoadau a rhoi dirwyon os nad ydych yn dilyn eu cyfarwyddiadau neu os ydynt yn barnu bod angen hynny.

Byddwn yn cyfeirio trigolion at dimau plismona lleol pan fyddwn yn derbyn cwynion am dorri ymbellhau cymdeithasol. I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud, gweler Canllawiau’r Llywodraeth.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio ymgyrch sy’n canolbwyntio ar eich iechyd a’ch lles ar hyn o bryd.  Mae’n rhoi cyngor ac arweiniad ar sut y gallwch helpu eich hun er mwyn gallu helpu eraill. Sut ydych chi’n teimlo?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here