Coronafeirws – Gwybodaeth bwysig

Er mwyn cadw ein preswylwyr, ein staff a’n contractwyr yn ddiogel ac i helpu ni reoli lledaeniad y firws, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol. Byddwn ond yn darparu gwaith hanfodol a gwiriadau diogelwch i’ch cartrefi. Mae’n rhaid i chi aros gartref gymaint â phosibl i leihau lledaeniad y firws, gwrandewch ar gyngor y Llywodraeth;

  • Aros gartref
  • Ewch allan am fwyd, rhesymau iechyd neu i’r gwaith yn unig (ond dim ond os na allwch chi weithio o gartref)
  • Os byddwch yn mynd allan, arhoswch 2 fetr (6tr) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill bob amser
  • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref
  • Peidiwch â chwrdd ag eraill, hyd yn oed ffrindiau neu deulu. Gallwch wasgaru’r firws hyd yn oed os nad oes gennych symptomau.

Atgyweiriadau brys  |  Talu eich rhent  |  Preswylwr oedrannus a bregus  |  Swyddfeydd WWH  |  Am coronafirws | Dolenni defnyddiol

Atgyweiriadau brys a’r profion diogelwch hanfodol hyn

Yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth, byddwn ond yn darparu gwaith hanfodol ac ymgymryd a profion diogelwch i’ch cartrefi. Gallai’r atgyweiriadau brys a’r profion diogelwch hanfodol hyn, os nad ydynt wedi’u cwblhau, achosi niwed sylweddol i’ch cartref neu beryglu eich diogelwch (gwaith archwilio boeleri nwy a synwyryddion tân er engraifft). Bydd unrhyw waith a wneir yn dilyn protocolau iechyd a diogelwch llym i’ch amddiffyn chi a’n staff. Dilynwch yr holl ganllawiau iechyd a diogelwch a roddir i chi gan ein timau a pharchwch ein gweithredwyr.

Mae’n bwysig mai argyfyngau yn unig sy’n cael ei adrodd yn ystod yr adeg hon, byddwn yn blaenoriaethu’r bobl sydd fwyaf bregus.  Mae ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid 24 awr a’n Canolfan Larwm Brys ar agor o hyd ac yn gwbl weithredol. Cysylltwch â ni ar 0800 052 2526

Ar hyn o bryd mae ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn derbyn nifer fawr o alwadau. Byddwch yn amyneddgar a bydd eich galwad yn cael ei hateb cyn gynted ag y bo modd. Cofiwch y gallwch dalu eich rhent ar-lein

Talu eich rhent

Os ydych yn cael eich effeithio gan y Coronafeirws ac rydych chi’n gofidio am yr hyn y gallai hynny ei olygu yn ariannol, rydym yma i wrando arnoch, eich cynghori a’ch cynorthwyo ble y gallwn. Ni fydd unrhyw un yn colli eu cartref gan na allant dalu eu rhent oherwydd y feirws, ond mae angen i chi gysylltu â ni yn gynnar ac rydym yn barod i helpu gyda chyngor a chymorth. Cysylltwch â’ch Swyddog Tai neu’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 052 2526.

Llythyr i holl denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru – Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Preswylwr oedrannus a bregus

Rydym yn cysylltu â phreswylwyr yr ydym yn credu y bydd angen ychydig help ychwanegol arnynt ar yr adeg hon, yr henoed neu’r rhai sydd â chyflyrau meddygol, sy’n golygu eu bod mewn mwy o berygl, er mwyn gweld yr hyn y gallwn ei wneud ar eu cyfer. Os ydych yn ei chael hi’n anodd ymdopi neu os ydych yn adnabod rhywun sydd mewn sefyllfa o’r fath, cysylltwch â’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 052 2526. Mae gan ein timau restrau o wasanaethau cymorth a allai helpu – siaradwch â’ch swyddog tai i gael rhagor o wybodaeth.

Swyddfeydd WWH

Mae’n derbynfeydd ar gau i bawb ond am ymwelwyr hanfodol, ac mae mwyafrif ein staff yn gweithio fel arfer, ond o’u cartrefi.

Byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn diweddaru’r dudalen hon a’n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn unol â hynny. Diolch am eich dealltwriaeth.

Dolenni defnyddiol

Achosion Coronafeirws-Cwestiynau Cyffredin: beth y gallwch ac na allwch ei wneud
Beth yw Coronafeirws? – Salwch newydd yw Coronafeirws, fel y ffliw.
GIG
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here