Aelodau ein bwrdd

Alex Ashton

Cadeirydd y Bwrdd

Etholwyd Alex i’r Bwrdd yn 2016. Mae’n barchedig eglwys ac mae ganddo gysylltiadau cryfion ar draws y gymuned ac ar draws llywodraeth leol, gan ei fod wedi treulio dros ddeng mlynedd yn gweithio mewn adran budd-daliadau awdurdod lleol. Mae Alex yn meddu ar radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes ac mae ganddo brofiad o wasanaethu ar fyrddau amrywiol, fel ymddiriedolwr elusen ac fel llywodraethwr ysgol. Mae’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

John McPeake

Is-Gadeirydd y Bwrdd a Chadeirydd y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Cyfetholwyd John i’r Bwrdd yn 2013 ac fe’i etholwyd yn 2014. Yn ogystal, mae’n cyflawni rolau ar fyrddau UK Collaborative Centre for Housing Evidence a Northern Ireland Federation of Housing Associations. Yn flaenorol, roedd John yn Brif Weithredwr Gweithrediaeth Tai Gogledd Iwerddon ac mae’n Athro Cynllunio Anrhydeddus ym Mhrifysgol y Frenhines, Belfast.

Kathy Smart

Aelod Bwrdd

Etholwyd Kathy i’r Bwrdd ym mis Mehefin 2017. Mae’n ymwneud yn fawr â gwaith elusennol ac mae ganddi radd MSc mewn Entrepreneuriaeth a Busnes. Mae hi’n byw ym Mro Morgannwg ac mae’n Gadeirydd Bythynnod Slocombe ar gyfer yr Henoed a’r Methedig.

Jemma Bere

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Jemma i’r Bwrdd yn 2014 ac fe’i hetholwyd yn 2015. Mae’n Rheolwr Polisi ac Ymchwil Cadwch Gymru’n Daclus ac mae’n rhedeg grŵp cymunedol yn Aberhonddu. Yn flaenorol, bu Jemma yn gweithio i CREW Adfywio Cymru a Pharc Rhanbarthol y Cymoedd, ac roedd yn ymddiriedolwr gyda’i Grŵp a’i Lloches Cymorth i Fenywod lleol. Mae Jemma yn un o breswylwyr y Gymdeithas yn Aberhonddu.

Ruth Eley

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Ruth i’r Bwrdd yn 2015 ac fe’i hetholwyd yn 2016. Mae cefndir Ruth ym maes gofal cymdeithasol ac mae ganddi dros 40 mlynedd o brofiad mewn llywodraeth leol, GIG a’r Adran Iechyd. Mae’n Gyfarwyddwr Rhwydwaith Straeon Bywyd a’i chwmni ymgynghori ei hun, ac mae’r gwaith a wnaeth yn ddiweddar wedi bod yn canolbwyntio ar bobl sydd â dementia a gofalwyr teuluol.

Kevin Taylor

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Kevin i’r Bwrdd yn 2016 ac fe’i etholwyd ym mis Mehefin 2017. Mae Kevin yn gyfrifydd cymwys ac mae ganddo dros 40 mlynedd o brofiad helaeth. Ers iddo ymddeol yn 2014, mae wedi bod yn weithgar ym maes tai, gan wirfoddoli gydag elusen a menter gymdeithasol yn Aberteifi. Mae’n byw yn Sir Benfro ac mae’n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd.

Sarah Porter

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Sarah i’r Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio yn 2014 ac fe’i hetholwyd i’r Bwrdd yn 2015. Mae’n gyfreithiwr ymgyfreitha profiadol ac yn arbenigo mewn cyfreitha eiddo ac anghydfodau tenantiaeth. Yn ogystal, mae Sarah yn gyfreithiwr iechyd meddwl achrededig sy’n cynrychioli cleientiaid yn ystod gwrandawiadau tribiwnlys i herio’r penderfyniad i’w cadw mewn ysbyty’r meddwl ac sy’n cynrychioli cleientiaid yn y Llys Gwarchod. Mae Sarah wedi cymhwyso fel cyfryngwr achrededig yn ddiweddar hefyd.

Joy Williams

Aelod Bwrdd

Arferai Joy fod yn athrawes gynradd cyn iddi weithio ar brosiect cyflogadwyedd gwasanaethau cymdeithasol.  Mae hi wedi rhedeg ei busnes ei hun hefyd.  Mae hi wedi gweithio yn y sector digartrefedd ar draws Cymru er 2012.  Mae ei meysydd arbenigol yn cynnwys polisi a deddfwriaeth digartrefedd, a chomisiynu gan y sector cyhoeddus.  Ar hyn o bryd, mae Joy yn gadeirydd Caer Las;  elusen yn Ne Cymru sy’n galluogi cynhwysiant ar gyfer y rhai sy’n dioddef yr allgáu cymdeithasol mwyaf.

Peter Harding

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Peter i’r Bwrdd yn 2019 ac mae’n aelod o’r Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio. Bu’n rheolwr ym maes tai rhwng 1985 a 2001, yna bu’n was sifil gyda Llywodraeth Cymru tan 2011. Bellach, mae’n ymwneud â gwaith elusennol. Mae ganddo radd MSc mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Ivor Gittens

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Ivor i’r Bwrdd yn 2019. Ar ôl dilyn gyrfa lawn yn yr Awyrlu Brenhinol, bu’n gweithio i’r Weinyddiaeth Amddiffyn fel Swyddog Hyfforddiadol. Mae ganddo brofiad helaeth ym maes gwirfoddoli, bu’n aelod o Bwyllgor Prawf De Morgannwg a bu’n gwasanaethu fel aelod o Awdurdod Heddlu De Cymru hefyd. Yn ogystal, treuliodd Ivor gyfnod fel aelod o Fwrdd Monitro Annibynnol Carchar Y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae’n aelod o gorff llywodraethu dwy ysgol yng Nghaerdydd. Mae’n byw yng Nghaerdydd.

Christine Salter

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Christine i’r Bwrdd yn 2019. Mae Christine wedi bod yn gyfrifydd cymwys ers 40 mlynedd a threuliodd ei gyrfa mewn llywodraeth leol, lle’r oedd yn gyfrifol am ystod gyfan y gwasanaethau cymorth ar gyfer y cyngor mwyaf yng Nghymru. Mae ganddi brofiad helaeth ym maes cyllid corfforaethol, rheolaeth strategol, datblygu polisi a chynllunio ariannol. Ers iddi ymddeol yn 2019, mae Christine wedi bod yn gwirfoddoli gyda phlant ac oedolion agored i niwed. ac mae’n gyfaill dementia. Mae hi’n byw yng Nghaerdydd.

Ian Anderson

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Ian i’r bwrdd yn 2020. Mae ganddo radd BSc mewn Rheoli, Cyllid a Pholisi Tai. Mae wedi gweithio ym maes budd-dal tai, Cymdeithas Tai BAME ac ar lefel uwch ym maes rheoli tai cyffredinol ac anghenion arbennig. Mae Ian yn byw yng Nghastell-nedd, lle y mae’n weinidog. Mae’n gwneud gwaith gwirfoddol hefyd fel dirprwy gaplan arweiniol ar gyfer Heddlu De Cymru ac fel caplan Bwrdd Iechyd Lleol Abertawe Bro Morgannwg. 

2022

Dydd Iau 26 Mai 2022
12.30pm
Zoom

Dydd Iau 16 Mehefin 2022
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)
11.30am
Archway House

14/15 Gorffennaf – diwrnod i ffwrdd
TBC

Dydd Iau 15 Medi 2022
12.30pm
Archway House

Dydd Iau 17 Tachwedd 2022
12.30pm
Cwrt y Llan

Dydd Iau 15 Rhagfyr 2022
12.30pm
Lanelay Hall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here