Aelodau ein bwrdd

Sharon Lee

Cadeirydd y Bwrdd

Etholwyd Sharon i’r Bwrdd yn 2011. Mae wedi bod yn gweithio ym maes tai er 1995, gan weithio ar lefel uwch ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru a Lloegr. Mae Sharon yn Gyfarwyddwr Housing Justice Cymru (elusen dai genedlaethol sy’n ymgyrchu dros dai fforddiadwy) ac mae’n ymddiriedolwr elusen gymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Kathy Smart

Is-Gadeirydd y Bwrdd

Etholwyd Kathy i’r Bwrdd ym mis Mehefin 2017, ac mae wedi bod yn Aelod yn y gorffennol hefyd. Mae Kathy wedi bod yn ymwneud â’r Gymdeithas ers iddi gael ei chyfethol yn 2003 a’i hethol am y tro cyntaf yn 2004. Mae’n ymwneud yn fawr â gwaith elusennol ac mae ganddi radd MSc mewn Entrepreneuriaeth a Busnes.

John McPeake

Aelod Bwrdd a Chadeirydd y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Cyfetholwyd John i’r Bwrdd yn 2013 ac fe’i etholwyd yn 2015. Yn ogystal, mae’n cyflawni rolau ar fyrddau UK Collaborative Centre for Housing Evidence a Northern Ireland Federation of Housing Associations. Yn flaenorol, roedd John yn Brif Weithredwr Gweithrediaeth Tai Gogledd Iwerddon ac mae’n Athro Cynllunio Anrhydeddus ym Mhrifysgol y Frenhines, Belfast.

Heather Christan

Aelod Bwrdd

Etholwyd Heather i’r Bwrdd yn 2016. Mae’n rheolwyr cynllun sydd wedi ymddeol ac mae ganddi dros 12 mlynedd o brofiad ym maes datblygiadau rhent a lesddaliadol, ac mae wedi bod yn aelod o’r Grŵp Cyfranogiad Preswylwyr ers dros dair blynedd. Mae Heather yn ymwneud ag ystod eang o faterion tai a daeth yn Aelod o Fwrdd TPAS Cymru yn 2017. Mae Heather yn un o breswylwyr y Gymdeithas yng Nghaerdydd.

Jemma Bere

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Jemma i’r Bwrdd yn 2014 ac fe’i hetholwyd yn 2015. Mae’n Rheolwr Polisi ac Ymchwil Cadwch Gymru’n Daclus ac mae’n rhedeg grŵp cymunedol yn Aberhonddu. Yn flaenorol, bu Jemma yn gweithio i CREW Adfywio Cymru a Pharc Rhanbarthol y Cymoedd, ac roedd yn ymddiriedolwr gyda’i Grŵp a’i Lloches Cymorth i Fenywod lleol. Mae Jemma yn un o breswylwyr y Gymdeithas yn Aberhonddu.

Ole Constantine

Aelod Bwrdd

Etholwyd Ole i’r Bwrdd yn 2015. Mae wedi ymddeol ar ôl treulio dros 22 mlynedd yn gweithio ym maes AD ar gyfer y Llu Awyr Brenhinol. Mae Ole yn ymwneud â grwpiau cyfranogiad preswylwyr ac mae’n darparu gwasanaethau gwirfoddol megis hyrwyddo cymorth digidol ar gyfer cangen leol Age Connects. Mae Ole yn un o breswylwyr y Gymdeithas yn y Fflint.

Rachel Fleri

Aelod Bwrdd a Chadeirydd Bwrdd Cambria

Etholwyd Rachel i’r Bwrdd yn 2012 ar ôl bod yn ymwneud â Thai Wales & West ers dros bum mlynedd, fel aelod annibynnol o’r Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio yn y lle cyntaf.  Mae wedi bod yn rhedeg ei busnes diogelwch ei hun er 2001 ac mae ganddi radd mewn bioleg môr.  Yn flaenorol, bu Rachel yn addysgu bioleg a gwyddoniaeth i ddisgyblion uwchradd.

Ruth Eley

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Ruth i’r Bwrdd yn 2015 ac fe’i hetholwyd yn 2016. Mae cefndir Ruth ym maes gofal cymdeithasol ac mae ganddi dros 40 mlynedd o brofiad mewn llywodraeth leol, GIG a’r Adran Iechyd. Mae’n Gyfarwyddwr Rhwydwaith Straeon Bywyd a’i chwmni ymgynghori ei hun, ac mae’r gwaith a wnaeth yn ddiweddar wedi bod yn canolbwyntio ar bobl sydd â dementia a gofalwyr teuluol.

Alex Ashton

Aelod Bwrdd

Etholwyd Alex i’r Bwrdd yn 2016 ac mae wedi bod yn Aelod yn y gorffennol hefyd. Mae’n barchedig eglwys ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae ganddo gysylltiadau cryfion ar draws y gymuned ac ar draws llywodraeth leol, gan ei fod wedi treulio dros ddeng mlynedd yn gweithio mewn adran budd-daliadau awdurdod lleol. Mae Alex yn meddu ar radd Meistr Gweinyddiaeth Fusnes ac mae ganddo brofiad o wasanaethu ar fyrddau amrywiol, fel ymddiriedolwr elusen ac fel llywodraethwr ysgol.

Kevin Taylor

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Kevin i’r Bwrdd yn 2016 ac fe’i etholwyd ym mis Mehefin 2017. Mae Kevin yn gyfrifydd cymwys ac mae ganddo dros 40 mlynedd o brofiad helaeth. Ers iddo ymddeol yn 2014, mae wedi bod yn weithgar ym maes tai, gan wirfoddoli gydag elusen a menter gymdeithasol yn Aberteifi. Mae’n byw yn Sir Benfro ac mae’n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd.

Sarah Porter

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Sarah i’r Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio yn 2014 ac fe’i hetholwyd i’r Bwrdd yn 2015. Mae’n gyfreithiwr ymgyfreitha profiadol ac yn arbenigo mewn cyfreitha eiddo ac anghydfodau tenantiaeth. Yn ogystal, mae Sarah yn gyfreithiwr iechyd meddwl achrededig sy’n cynrychioli cleientiaid yn ystod gwrandawiadau tribiwnlys i herio’r penderfyniad i’w cadw mewn ysbyty’r meddwl ac sy’n cynrychioli cleientiaid yn y Llys Gwarchod. Mae Sarah wedi cymhwyso fel cyfryngwr achrededig yn ddiweddar hefyd.

Mark Glinwood

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Mark i’r Bwrdd yn 2015. Mae’n darparu gwasanaethau ymgynghori AD i ystod eang o sefydliadau, yn y sector cyhoeddus a gwirfoddol yn bennaf. Mae Mark yn dwyn cyfoeth o brofiad ym maes llywodraethu, rheoli risg a datblygu arweinyddiaeth, yn ogystal â phrofiad ym maes tai, iechyd a phlismona.

Joy Williams

Aelod Bwrdd

Arferai Joy fod yn athrawes gynradd cyn iddi weithio ar brosiect cyflogadwyedd gwasanaethau cymdeithasol.  Mae hi wedi rhedeg ei busnes ei hun hefyd.  Mae hi wedi gweithio yn y sector digartrefedd ar draws Cymru er 2012.  Mae ei meysydd arbenigol yn cynnwys polisi a deddfwriaeth digartrefedd, a chomisiynu gan y sector cyhoeddus.  Ar hyn o bryd, mae Joy yn gadeirydd Caer Las;  elusen yn Ne Cymru sy’n galluogi cynhwysiant ar gyfer y rhai sy’n dioddef yr allgáu cymdeithasol mwyaf.

Sharon Lee

Cadeirydd y Bwrdd

Etholwyd Sharon i’r Bwrdd yn 2011. Mae wedi bod yn gweithio ym maes tai er 1995, gan weithio ar lefel uwch ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru a Lloegr. Mae Sharon yn Gyfarwyddwr Housing Justice Cymru (elusen dai genedlaethol sy’n ymgyrchu dros dai fforddiadwy) ac mae’n ymddiriedolwr elusen gymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Kathy Smart (etholwyd 22 Mehefin 2017)

Is-Gadeirydd y Bwrdd

Etholwyd Kathy i’r Bwrdd ym mis Mehefin 2017, ac mae wedi bod yn Aelod yn y gorffennol hefyd. Mae Kathy wedi bod yn ymwneud â’r Gymdeithas ers iddi gael ei chyfethol yn 2003 a’i hethol am y tro cyntaf yn 2004. Mae’n ymwneud yn fawr â gwaith elusennol ac mae ganddi radd MSc mewn Entrepreneuriaeth a Busnes.

John McPeake

Aelod Bwrdd a Chadeirydd y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Cyfetholwyd John i’r Bwrdd yn 2013 ac fe’i etholwyd yn 2015. Yn ogystal, mae’n cyflawni rolau ar fyrddau UK Collaborative Centre for Housing Evidence a Northern Ireland Federation of Housing Associations. Yn flaenorol, roedd John yn Brif Weithredwr Gweithrediaeth Tai Gogledd Iwerddon ac mae’n Athro Cynllunio Anrhydeddus ym Mhrifysgol y Frenhines, Belfast.

Heather Christan

Aelod Bwrdd

Etholwyd Heather i’r Bwrdd yn 2016. Mae’n rheolwyr cynllun sydd wedi ymddeol ac mae ganddi dros 12 mlynedd o brofiad ym maes datblygiadau rhent a lesddaliadol, ac mae wedi bod yn aelod o’r Grŵp Cyfranogiad Preswylwyr ers dros dair blynedd. Mae Heather yn ymwneud ag ystod eang o faterion tai a daeth yn Aelod o Fwrdd TPAS Cymru yn 2017. Mae Heather yn un o breswylwyr y Gymdeithas yng Nghaerdydd.

Jemma Bere

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Jemma i’r Bwrdd yn 2014 ac fe’i hetholwyd yn 2015. Mae’n Rheolwr Polisi ac Ymchwil Cadwch Gymru’n Daclus ac mae’n rhedeg grŵp cymunedol yn Aberhonddu. Yn flaenorol, bu Jemma yn gweithio i CREW Adfywio Cymru a Pharc Rhanbarthol y Cymoedd, ac roedd yn ymddiriedolwr gyda’i Grŵp a’i Lloches Cymorth i Fenywod lleol. Mae Jemma yn un o breswylwyr y Gymdeithas yn Aberhonddu.

Ole Constantine

Aelod Bwrdd

Etholwyd Ole i’r Bwrdd yn 2015. Mae wedi ymddeol ar ôl treulio dros 22 mlynedd yn gweithio ym maes AD ar gyfer y Llu Awyr Brenhinol. Mae Ole yn ymwneud â grwpiau cyfranogiad preswylwyr ac mae’n darparu gwasanaethau gwirfoddol megis hyrwyddo cymorth digidol ar gyfer cangen leol Age Connects. Mae Ole yn un o breswylwyr y Gymdeithas yn y Fflint.

Ruth Eley

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Ruth i’r Bwrdd yn 2015 ac fe’i hetholwyd yn 2016. Mae cefndir Ruth ym maes gofal cymdeithasol ac mae ganddi dros 40 mlynedd o brofiad mewn llywodraeth leol, GIG a’r Adran Iechyd. Mae’n Gyfarwyddwr Rhwydwaith Straeon Bywyd a’i chwmni ymgynghori ei hun, ac mae’r gwaith a wnaeth yn ddiweddar wedi bod yn canolbwyntio ar bobl sydd â dementia a gofalwyr teuluol. Mae’n ymddiriedolwr ac yn gyfarwyddwr anweithredol Ymddiriedolaeth Parkhaven a’r Rhwydwaith Straeon Bywyd.

Alex Ashton

Aelod Bwrdd

Etholwyd Alex i’r Bwrdd yn 2016 ac mae wedi bod yn Aelod yn y gorffennol hefyd. Mae’n barchedig eglwys ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac mae ganddo gysylltiadau cryfion ar draws y gymuned ac ar draws llywodraeth leol, gan ei fod wedi treulio dros ddeng mlynedd yn gweithio mewn adran budd-daliadau awdurdod lleol. Mae Alex yn meddu ar radd Meistr Gweinyddiaeth Fusnes ac mae ganddo brofiad o wasanaethu ar fyrddau amrywiol, fel ymddiriedolwr elusen ac fel llywodraethwr ysgol.

Kevin Taylor

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Kevin i’r Bwrdd yn 2016 ac fe’i etholwyd ym mis Mehefin 2017. Mae Kevin yn gyfrifydd cymwys ac mae ganddo dros 40 mlynedd o brofiad helaeth. Ers iddo ymddeol yn 2014, mae wedi bod yn weithgar ym maes tai, gan wirfoddoli gydag elusen a menter gymdeithasol yn Aberteifi. Mae’n byw yn Sir Benfro ac mae’n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd.

Sarah Porter

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Sarah i’r Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio yn 2014 ac fe’i hetholwyd i’r Bwrdd yn 2015. Mae’n gyfreithiwr ymgyfreitha profiadol ac yn arbenigo mewn cyfreitha eiddo ac anghydfodau tenantiaeth. Yn ogystal, mae Sarah yn gyfreithiwr iechyd meddwl achrededig sy’n cynrychioli cleientiaid yn ystod gwrandawiadau tribiwnlys i herio’r penderfyniad i’w cadw mewn ysbyty’r meddwl ac sy’n cynrychioli cleientiaid yn y Llys Gwarchod. Mae Sarah wedi cymhwyso fel cyfryngwr achrededig yn ddiweddar hefyd.

Mark Glinwood

Aelod Bwrdd

Cyfetholwyd Mark i’r Bwrdd yn 2015. Mae’n darparu gwasanaethau ymgynghori AD i ystod eang o sefydliadau, yn y sector cyhoeddus a gwirfoddol yn bennaf. Mae Mark yn dwyn cyfoeth o brofiad ym maes llywodraethu, rheoli risg a datblygu arweinyddiaeth, yn ogystal â phrofiad ym maes tai, iechyd a phlismona.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here