Ein Pobl

Mae’n llwyddiant fel sefydliad o ganlyniad i’n tîm talentog ac ymroddedig o dros 600 o bobl sy’n gweithio ar draws Cymru.

Darparir ein gwasanaethau dan dimau arbenigol o staff, y mae nifer ohonynt wedi’u lleoli yn yr ardaloedd y mae ein preswylwyr yn byw. Mae nifer yn gweithio o bell, gan fanteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf sydd ar gael i’w helpu i ddarparu gwasanaethau o ansawdd da i’n holl gwsmeriaid.

Mae gennym nifer o staff sy’n gweithio ar safleoedd, sy’n sicrhau bod ein hystadau a’n cynlluniau yn cael eu cynnal a’u cadw yn dda, yn ogystal â staff arbenigol sy’n rheoli ein llety ar gyfer pobl hŷn.

Yn ein prif swyddfa yng Nghaerdydd, ein swyddfa ar gyfer gogledd Cymru yn y Fflint a’n swyddfa ar gyfer gorllewin Cymru yng Nghastellnewydd Emlyn, mae’n timau effeithiol a phroffesiynol yn sicrhau bod yr holl staff yn meddu ar y systemau a’r wybodaeth y mae ei hangen arnynt er mwyn gwneud y gwaith gorau y gallant.

Cwestiynau Cyffredin

Sut allaf fod yn Aelod o'r Bwrdd?

Etholir aelodau’r Bwrdd o blith y cyfranddalwyr, felly rhaid bod unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais i fod yn gyfranddaliwr feddu ar y sgiliau, y profiad ac mae gofyn iddynt fod yn fodlon sefyll fel Aelod Bwrdd. Mae’r Bwrdd yn cymeradwyo ceisiadau darpar gyfranddalwyr, ac mae’n ceisio denu pobl sy’n cynrychioli’r cymunedau y mae’r Gymdeithas yn eu gwasanaethu.

I lenwi Ffurflen Gais Gyfranddaliwr, cysylltwch â contactus@wwha.co.uk

Tîm y Cyfarwyddwyr

Ein Prif Weithredwr, gyda chymorth tîm o gyfarwyddwyr, sy’n gyfrifol am redeg ein sefydliad o ddydd i ddydd.

Aelodau’r Bwrdd

Mae’n Bwrdd yn pennu cyfeiriad strategol y busnes, mae’n cytuno ar benderfyniadau mawr ac yn y pen draw, mae’n cymryd cyfrifoldeb dros ein perfformiad. Bydd aelodau yn gwasanaethu am dair blynedd, hyd at uchafswm o naw mlynedd o’r bron.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Welsh

Click here